Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lí luận - thực tiễn và giải pháp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 6 | Page: 0 | FileSize: 2.06 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lí luận - thực tiễn và giải pháp. Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xã hội hóa y tế ở Việt Nam: Lí luận - thực tiễn và giải pháp trình bày lí luận cơ bản về xã hội hóa y tế, thực trạng công tác xã hội hóa y tế ở Việt Nam, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xã hội hóa y tế ở Việt Nam.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-xa-hoi-hoa-y-te-o-viet-nam-li-luan-thuc-tien-va-giai-pha-18q7tq.html

Nội dung


Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n §ÆNG THÞ LÖ XU¢N X HéI HO¸ Y TÕ ë VIÖT NAM: Lý LUËN - THùC TIÔN Vμ GI¶I PH¸P Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ ph¸t triÓn M sè: 62.31.05.01 LUËN ¸N TIÕN Sü KINH TÕ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1. PGS.TS Lª Huy §øc 2. GS.TS Tr−¬ng ViÖt Dòng Hμ néi 2011 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu ñộc lập của riêng tôi. Công trình này chưa từng ñược sử dụng cho việc nhận học vị nào. Số liệu sử dụng trong luận án là chính xác, trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Luận án có thừa kế kết quả nghiên cứu của một số nghiên cứu khác dưới dạng trích dẫn, nguồn gốc trích dẫn ñược liệt kê trong mục tài liệu tham khảo. TÁC GIẢ LUẬN ÁN ðặng Thị Lệ Xuân LỜI CẢM ƠN Ai ñó ñã nói: “Một người ñược coi là ñã sở hữu một cuộc ñời thành công nếu cuộc ñời ñó có ý nghĩa với người khác”. Trong quá trình viết luận án của mình, tôi ñã gặp nhiều người ñang sở hữu một cuộc ñời thành công bởi họ thực sự có ý nghĩa với tôi. Trước hết, xin dành lời trân trọng cảm ơn tới hai thầy giáo hướng dẫn ñáng kính: PGS.TS Lê Huy ðức và GS.TS Trương Việt Dũng, các thầy không những ñã dành cho tôi những ý kiến ñóng góp quý báu về khoa học mà còn dành cho tôi những ñộng viên tinh thần to lớn ñể tôi hoàn thành luận án này. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn ñồng nghiệp trong khoa Kế hoạch và phát triển ñã luôn nhiệt tình ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong công việc giảng dạy với tôi ñể tôi có nhiều thời gian dành cho luận án. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị làm việc tại Bộ y tế và Bảo hiểm xã hội, những người ñã cho tôi nhiều ý kiến quý báu về chuyên môn, cung cấp số liệu ñể tôi hoàn thành luận án này. Xin ñược cảm ơn lãnh ñạo và các anh chị thuộc viện Sau ñại học-Trường ðại học Kinh tế quốc dân. Sự hết mình và trách nhiệm của các anh chị trong công việc ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi rất nhiều trong quá trình viết luận án. Xin dành lời biết ơn sâu sắc tới bố mẹ và các anh chị em trong gia ñình ñã luôn dành cho tôi tình cảm yêu thương hết mực, luôn ñộng viên và ủng hộ ñể tôi thấy vững tin, hoàn thành tốt luận án của mình. Xin cảm ơn người bạn ñời chân thành ñã luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, cảm ơn con trai yêu quý ñã luôn ngoan ñể mẹ ñược tập trung vào công việc. Cảm ơn cuộc ñời ñã cho tôi sức khỏe, cho tôi cơ hội ñể tôi ñược gặp gỡ, làm việc và chia sẻ với những con người tuyệt vời ñó. LUẬN ÁN NÀY XIN DÀNH TẶNG CHA MẸ KÍNH YÊU. Người viết ðặng Thị Lệ Xuân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam ñoan Lời cảm ơn Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục các sơ ñồ Danh mục các hình vẽ PHẦN MỞ ðẦU................................................................................................... i 1. LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI .................................................................................. i 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.......................................................................... iv 3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................ v 4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ............................................................................ vi 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................ vii 6. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU................................................. xi 7. NHỮNG ðÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN............................................ xxii 8. KẾT CẤU LUẬN ÁN............................................................................... xxiii Chương 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠBẢN VỀ Xà HỘI HOÁ Y TẾ........1 1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT NGỮ Xà HỘI HOÁ VÀ Xà HỘI HOÁ Y TẾ....................................................................................... 1 1.1.1. Theo nguồn gốc ngôn ngữ. ................................................................... 1 1.1.2. Cách hiểu dưới góc ñộ xã hội học......................................................... 2 1.1.3. Ý nghĩa của cụm từ XHH trong các văn bản pháp quy.......................... 2 1.1.4. Ý nghĩa của cụm từ XHH theo cách dùng từ của Các Mác và LêNin.... 4 1.1.5. Kết luận về thuật ngữ “Xã hội hóa y tế”................................................ 5 1.2. MỘT SỐ VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ Xà HỘI HOÁ Y TẾ.......................................6 1.2.1. Khái niệm xã hội hóa y tế..................................................................... 6 1.2.2. Nội dung của XHH y tế ........................................................................ 7 1.2.3. ðối tượng thực hiện XHH y tế.............................................................. 8 1.2.4. Cơ sở của việc thực hiện XHH y tế....................................................... 8 1.2.5. Vai trò của XHH y tế...........................................................................11 1.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO SỰ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG THỨC Xà HỘI HOÁ Y TẾ..................................................................................... 14 1.3.1. ðặc thù của sức khoẻ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ...............................14 1.3.2. Luận cứ kỹ thuật về hoạt ñộng của thị trường chăm sóc sức khoẻ........17 1.3.3. Luận cứ về bản chất các mục tiêu xã hội: công bằng và hiệu quả.........36 1.3.4. Khả năng thỏa mãn các nguyên tắc của các phương thức XHH y tế hiện nay.........................................................................................................42 1.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC XHH Y TẾ............42 1.4.1. Kinh nghiệm về y tế tư nhân................................................................42 1.4.2. Kinh nghiệm về bảo hiểm y tế. ............................................................45 1.4.3. Kinh nghiệm về thu một phần viện phí. ...............................................50 1.4.4. Kinh nghiệm về cung ứng dịch vụ theo yêu cầu và LDLK...................52 1.4.5. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt nam.............................................52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Xà HỘI HOÁ Y TẾ Ở VIỆT NAM ........................................................................................................56 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM..................................................56 2.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống y tế Việt Nam........................................56 2.1.2. Một số kết quả cơ bản của y tế Việt Nam.............................................58 2.1.3. Công cuộc cải cách lĩnh vực y tế: Thành tựu và những tồn tại, thách thức của y tế Việt Nam..................................................................................61 2.2. CÁC PHƯƠNG THỨCTHỰCHIỆN XHH YTẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.....65 2.2.1. Phương thức thu một phần viện phí .....................................................65 2.2.2. Phương thức liên doanh liên kết (LDLK) và cung ứng dịch vụ theo yêu cầu..........................................................................................................66 2.2.3. Phương thức bảo hiểm y tế ..................................................................68 2.2.4. Phương thức phát triển y tế tư nhân .....................................................71 2.3. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG THỨC XHH Y TẾ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM..................................................................................................72 2.3.1. Thực trạng về phương thức thu một phần viện phí ở các bệnh viện công...72 2.3.2. Thực trạng phát triển hệ thống y tế tư nhân..........................................87 2.3.3. Thực trạng liên doanh liên kết và cung ứng dịch vụ theo yêu cầu. .....100 2.3.4. Thực trạng bảo hiểm y tế..................................................................111 2.3.5. Kết luận về công tác xã hội hóa y tế...................................................130 ... - tailieumienphi.vn 933155

Tài liệu liên quan


Xem thêm