Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 238 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác lập quan điểm, phương hướng, đề xuất các giải pháp ngắn hạn, giải pháp dài hạn hoàn thiện hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, nâng cao tính hữu ích của BCTC, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-van-dung-chuan-muc-ke-toan-quoc-te-hoan-thien-he-thong-b-caubuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------

LÊ HOÀNG PHÚC

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------

LÊ HOÀNG PHÚC

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành : KẾ TOÁN
Mã số

: 62343001

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học :

PGS.TS VÕ VĂN NHỊ

TP.HCM, năm 2014

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
số liệu và nội dung trong luận án là trung thực. Kết quả của luận án chưa
từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.

Tác giả luận án

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục Bảng
Danh mục Hình
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 :

1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

9

1.1. Bản chất của Báo cáo tài chính

9

1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính

9

1.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính

10

1.1.2.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế

10

1.1.2.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ

11

1.1.3. Vai trò của báo cáo tài chính

12

1.2. Đặc điểm chất lượng và các nhân tố tác động đến
Báo cáo tài chính

14

1.2.1. Đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính

14

1.2.1.1. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
hữu ích

14

1.2.1.2. Nhận xét về đặc điểm chất lượng của thông tin
tài chính hữu ích

20

1.2.2. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính

21

1.2.2.1. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính

21

1.2.2.2. Nhận xét về các nhân tố tác động đến báo cáo
tài chính

28

1.3. Nội dung Báo cáo tài chính

30

1.3.1. Các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

30

1.3.1.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế

30

1.3.1.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ

33

1.3.2. Nội dung của báo cáo tài chính

34

1.3.2.1. Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế

34

1.3.2.2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Mỹ, Pháp và
Trung Quốc

42

1.3.3. Nhận xét về Nội dung báo cáo tài chính
1.4. Áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế đối với báo cáo
tài chính tại các quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.1. Tóm tắt quá trình phát triển và khái quát nội dung của
chuẩn mực kế toán quốc tế
1.4.1.1.Tóm tắt quá trình phát triển chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.1.2. Khái quát nội dung của chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.2. Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với
báo cáo tài chính tại các quốc gia

45
47
47
47
48
51

1.4.2.1. Đối với Mỹ

52

1.4.2.2. Đối với Pháp và các nước Liên minh Châu Âu

54

1.4.2.3. Đối với Trung Quốc và một số quốc gia
Đông Nam Á

55

1.4.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế

58

Chương 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM

62

2.1. Tóm tắt quá trình phát triển của hệ thống Báo cáo
tài chính doanh nghiệp Việt Nam

62

1123714

Tài liệu liên quan


Xem thêm