Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 182 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-nang-luc-canh-tranh-cua-doanh-nghiep-nho-va-vuaa-nghien--39tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT

NCS. PHẠM THU HƯƠNG

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, NGHIÊN CỨU
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Hà Nội - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT

NCS. PHẠM THU HƯƠNG

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, NGHIÊN CỨU
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 62.34.04.10

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

Hà Nội - 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu trong luận án là trung thực, những kết quả trong luận án chưa được công bố
trong các công trình khác.
Tác giả luận án

Phạm Thu Hương

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH
HƯỚNG NGHIÊN CỨU ............................................................................................6
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và nhân tố
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ...........................................6
1.1.1. Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ....................................................6
1.1.2. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp ....................................................................................................19
1.1.3. Các nghiên cứu tại Việt Nam ..................................................................21
1.2. Nhận xét từ tổng quan nghiên cứu và định hướng nghiên cứu ......................25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................27
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ..........................................................................28
2.1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa .............28
2.1.1. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa .............................................28
2.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ...............32
2.1.3. Các tiêu chí xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .................36
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và
vừa .....................................................................................................................45
2.2. Mô hình nghiên cứu lý thuyết đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ........................................................53

2.2.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu .........................................................53
2.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất.....................................................................57
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................60
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................61
3.1. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu ................................................................61
3.2. Nghiên cứu định tính ......................................................................................62
3.2.1.Tổng quan các tài liệu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu ....................62
3.2.2. Xây dựng đề cương phỏng vấn sâu các chuyên gia và thực hiện
phỏng vấn ..........................................................................................................63
3.2.3. Xây dựng và phát triển thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ..........................................................64
3.2.4.Tổng hợp thang đo các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa ..................................................................................70
3.2.5. Thiết kế bảng hỏi sơ bộ ...........................................................................72
3.3. Nghiên cứu định lượng...................................................................................75
3.3.1. Nghiên cứu định lượng sơ bộ ..................................................................75
3.3.2. Nghiên cứu định lượng chính thức .........................................................83
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................89
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV QUA
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ ..........................................90
4.1. Kết quả nghiên cứu định lượng về nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ................................................................90
4.1.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .............................................................90
4.1.2. Kết quả phân tích hệ số khẳng định CFA (Confirmatory Factor
Analysis) ...........................................................................................................91
4.2. Kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa ......................................................................................96
4.2.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình ................................................97
4.2.2. Kiểm tra sự vi phạm các giả định cần thuyết trong mô hình hồi quy .....99

1123705

Tài liệu liên quan


Xem thêm