Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở VN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 220 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở VN. Mục tiêu của luận án Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNN sau CPH và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nƣớc sau CPH ở Việt Nam.Mục tiêu chung: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNN sau CPH,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cac-doanh-ngh-l9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------****---------------------

ĐOÀN NGỌC PHÚC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC
SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH KINH TẾ THÀNH - 2013
TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHỐ HỒ CHÍ MINH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------****---------------------

ĐOÀN NGỌC PHÚC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC
SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 62310102

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
Hƣớng dẫn chính: TS. Nguyễn Hữu Thảo
Hƣớng dẫn phụ: TS. Nguyễn Minh Tuấn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2014

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan luận án này do chính tác giả nghiên cứu và thực hiện. Các kết
quả nghiên cứu chƣa đƣợc công bố bất kỳ ở đâu. Các số liệu, các nguồn trích dẫn
trong luận án đƣợc chú thích nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

Nghiên cứu sinh
Đoàn Ngọc Phúc

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CP

Cổ phiếu

CPH

Cổ phần hóa

CSH

Chủ sở hữu

CTCP

Công ty cổ phần

DNNN

Doanh nghiệp nhà nƣớc

ĐHCĐ

Đại hội cổ đông

EPS

Thu nhập mỗi cổ phiếu

EVA

Giá trị gia tăng kinh tế

HĐQT

Hội đồng quản trị

MBVR

Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu

MVA

Giá trị gia tăng thị trƣờng

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

P/E

Hệ số giá trên thu nhập 1 cổ phiếu

ROA

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

ROE

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

ROI

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tƣ

ROS

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

SCIC

Tổng công ty đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TCT

Tổng công ty

TSR

Tổng lợi nhuận cổ đông

TTCK

Thị trƣờng chứng khoán

TW

Trung ƣơng

UBCK

Ủy ban chứng khoán

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA ................................ 18
1.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ....................................... 18
1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................................. 18
1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ......................... 203
1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ................................................................................. 28
1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp ................................................................................................................ 33
1.2.1. Những đặc điểm của doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ................... 33
1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp .......................................................................................................... 37
1.2.3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu ......................................................... 50
1.2.3.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................... 50
1.2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu .................................................................. 51
1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở Trung Quốc và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam ..................................................................................... 54
1.3.1. Kinh nghiệm nâng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở Trung Quốc ...................................... 54
1.3.1.1. Thiết lập thể chế quản lý doanh nghiệp minh bạch ............................. 54

1123687

Tài liệu liên quan


Xem thêm