Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 0 | FileSize: 1.30 M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế. Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trình bày lí luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, các giải pháp tăng cường hiệu quả của các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đối với việc đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học khối kinh tế.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-cac-truong-da-ear7tq.html

Nội dung


1 Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n phan thñy chi §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c tr−êng §¹i häc khèi Kinh tÕ cña ViÖt Nam th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh Hîp t¸c §μo t¹o Quèc tÕ Chuyªn ngµnh : kinh tÕ vμ tæ chøc lao ®éng M sè: 62.31.11.01 LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1. GS.TS. tèng v¨n ®−êng 2. pgs. TS. bïi anh tuÊn Hμ Néi - 2008 2 Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lμ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn ¸n lμ trung thùc vμ néi dung nμy ch−a tõng ®−îc ai kh¸c c«ng bè trong bÊt kú mét c«ng tr×nh nμo kh¸c. T¸c gi¶ luËn ¸n Phan Thñy Chi 3 Môc lôc Trang phô b×a Lêi cam ®oan........................................................................................................2 Môc lôc .................................................................................................................3 Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t ..................................................................................4 Danh môc c¸c b¶ng .............................................................................................5 Danh môc c¸c h×nh vÏ..........................................................................................6 Më ®Çu ..................................................................................................................7 Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c tr−êng ®¹i häc khèi kinh tÕ th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ®μo t¹o quèc tÕ.......................................13 1.1.§µot¹o vµph¸ttriÓnnguånnh©nlùctrongc¸ctr−êng®¹ihäckhèikinhtÕ...13 1.2. C¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ®µo t¹o quèc tÕ trong c¸c tr−êng ®¹i häc...........45 1.3. §µo t¹o vµ Ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn trong c¸c tr−êng ®¹i häc th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh HT§TQT................................................................62 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ®μo t¹o quèc tÕ.......70 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c tr−êng ®¹i häc khèi kinh tÕ...................................................................................70 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trong c¸c tr−êng ®¹i häc khèi kinh tÕ th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh HT§TQT ........................................85 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ §TPT ®éi ngò gi¶ng viªn th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh HT§TQT trong c¸c tr−êng §H khèi kinh tÕ ë ViÖt Nam..............120 Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ®μo t¹o quèc tÕ ®èi víi viÖc ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn trong c¸c tr−êng ®¹i häc khèi kinh tÕ ...........................................................................................133 3.1. C¸c quan ®iÓm........................................................................................133 3.2. C¸c gi¶i ph¸p..........................................................................................145 KÕt luËn vμ KiÕn nghÞ ......................................................................................177 Tμi liÖu tham kh¶o............................................................................................180 Phô lôc 4 Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t Ch÷ viÕt t¾t BBA CBGV CBQL §H KTQD §HQH HN §TPT §H DHTC EMBA GD GV GD vµ §T HT§TQT MBA NCKH NNL QTNNL QTKD SAV Sida SITC TP HCM UNESCO Néi dung Bachelor of Business Administration Cö nh©n Qu¶n trÞ Kinh doanh C¸n bé gi¶ng viªn C¸n bé qu¶n lý §¹i häc kinh tÕ quèc d©n §¹i häc quèc gia Hµ Néi §µo t¹o vµ ph¸t triÓn §¹i häc Du häc t¹i chç English Master of Business Administration Th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh (TiÕng Anh) Gi¸o dôc Gi¶ng viªn Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hîp t¸c ®µo t¹o quèc tÕ Master of Business Administration Th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh Nghiªn cøu khoa häc Nguån nh©n lùc Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Qu¶n trÞ Kinh doanh Swiss-Ait-Vietnam Swedish International Development Cooperation Agency -Tæ chøc Ph¸t triÓn Hîp t¸c quèc tÕ Thôy §iÓn Singapore International Training Center - Trung t©m §µo t¹o quèc tÕ – Singapore Thµnh phè Hå ChÝ Minh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organsation Tæ chøc V¨n hãa, Khoa häc vµ Gi¸o dôc Liªn hiÖp quèc 5 Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 1.1: B¶ng 1.2: B¶ng 1.3: B¶ng 2.1: B¶ng 2.2: B¶ng 2.3: B¶ng 2.4: B¶ng 2.5: B¶ng 2.6: B¶ng 2.7: B¶ng 2.8: B¶ng 3.1: C¸c yªu cÇu §TPT ®èi víi gi¶ng viªn.............................................36 So s¸nh quan niÖm ph¸t triÓn c¸n bé gi¸o viªn cò vµ míi...............38 Vai trß c¸c bËc ®µo t¹o trªn con ®−êng ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cña Gi¶ng viªn ®¹i häc........................................................43 So s¸nh sè l−îng, chÊt l−îng c¸n bé gi¶ng viªn cña ngµnh GD ®¹i häc ViÖt Nam n¨m 1991 vµ 2005)......................................73 Quy m« vµ c¬ cÊu c¸n bé gi¶ng d¹y cña c¸c tr−êng ®¹i häc khèi kinh tÕ chñ chèt.......................................................................78 Mét sè ch−¬ng tr×nh HT§TQT ®−îc tµi trî toµn phÇn t¹i Hµ Néi vµ TP HCM...............................................................................94 C¸c ch−¬ng tr×nh HT §T ®−îc tµi trî mét phÇn hoÆc toµn phÇn t¹i §H KTQD .........................................................................96 Sè gi¶ng viªn ®−îc ®µo t¹o t¹i c¸c ch−¬ng tr×nh HT§TQT lín..................................................................................................100 Møc ®é tham gia vµo c¸c ch−¬ng tr×nh HT§TQT cña gi¶ng viªn ViÖt Nam................................................................................107 So s¸nh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i............114 Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng sö dông ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i cña gi¶ng viªn..........................................................................117 So s¸nh ®Æc ®iÓm cña c¸c Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Tiªn tiÕn vµ c¸c Ch−¬ng tr×nh HT§TQT ..........................................................160 ... - tailieumienphi.vn 933204

Tài liệu liên quan


Xem thêm