Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Bộ ba bất khả thi, lựa chọn chính sách cho Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 267 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Bộ ba bất khả thi, lựa chọn chính sách cho Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam có kết cấu gồm 4 chương được trình bày như sau: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-bo-ba-bat-kha-thia-lua-chon-chinh-sach-cho-viet-nam-o9tbuq.html

Nội dung


1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------------

Đinh Thị Thu Hồng

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH
CHO VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 62340201

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Trần Ngọc Thơ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014

2

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam”
do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận án là
trung thực và có nguồn đáng tin cậy.

Nghiên cứu sinh:

Đinh Thị Thu Hồng
Khóa 2009
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3

MUÏC LUÏC
Trang

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục

i

Danh mục các bảng

v

Danh mục các hình

vii

Danh mục các chữ viết tắt

ix

MỞ ĐẦU
Chương 1: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

1

1.1. Từ mô hình IS-LM đến mô hình Mundell-Fleming

1

1.1.1. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định

3

1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi

5

1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi

6

1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi

10

1.3.1. Bộ ba bất khả thi mở rộng và mẫu hình kim cương

10

1.3.2. Thước đo mức độ đạt được các mục tiêu của bộ ba bất khả thi

12

1.3.2.1. Độc lập tiền tệ

13

1.3.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái

17

1.3.2.3. Hội nhập tài chính

20

1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối

24

1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia

28

1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và các biến số kinh tế vĩ mô

30

Kết luận chương 1

37

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

38

2.1. Hồi quy với dữ liệu bảng

39

4

2.1.1.

Các ước lượng cơ bản

39

2.1.2.

Phương pháp hồi quy FGLS

43

2.1.3.

Hồi quy với biến giả

44

2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

45

2.2.1.

Phương pháp kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi

45

2.2.2.

Phương pháp kiểm định tác động của việc lựa chọn chính sách đến các biến số

47

kinh tế vĩ mô
2.2.3.

Mô tả biến

48

2.2.4.

Trình tự phân tích

59

2.2.5.

Phương pháp tính các chỉ số bộ ba bất khả thi

61

2.2.5.1.

Chỉ số độc lập tiền tệ (MI)

61

2.2.5.2.

Chỉ số ổn định tỷ giá (ER)

62

2.2.5.3.

Chỉ số hội nhập tài chính (FO)

63

2.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu

64

Sự lựa chọn các chính sách bộ ba bất khả thi ở các quốc gia trong mẫu quan sát

2.3.1.

66

2.3.1.1.

Mức độ độc lập tiền tệ (MI) của các quốc gia trong mẫu quan sát

67

2.3.1.2.

Mức độ ổn định tỷ giá (ER) của các quốc gia trong mẫu quan sát

70

2.3.1.3.

Mức độ hội nhập tài chính (FO) của các quốc gia trong mẫu quan sát

73

2.3.2.

Sự kết hợp chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi

75

2.3.3.

Mức độ dự trữ ngoại hối của các quốc gia trong mẫu và mẫu hình kim cương

78

Kết luận chương 2

83

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

84

3.1. Kết quả kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến bộ ba

84

3.2. Kết quả kiểm định tác động của các kết hợp chính sách đến các biến kinh tế vĩ mô

87

Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động tăng trưởng

87

3.2.1.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển

87

3.2.1.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng – trường

94

3.2.1.

hợp Việt Nam
3.2.2.

Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Tăng trưởng trung bình

3.2.2.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển

98
98

5

3.2.2.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Tăng trưởng trung bình –

102

trường hợp Việt Nam
3.2.3.

Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động lạm phát

107

3.2.3.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển

107

3.2.3.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát – trường

111

hợp Việt Nam
3.2.4.

Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Lạm phát trung bình

116

3.2.4.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển

116

3.2.4.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp

119

Việt Nam
3.2.5.

Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Thất nghiệp trung bình

124

3.2.5.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển

124

3.2.5.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp

128

Việt Nam
3.3. Phân tích về ảnh hưởng chi phối của mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính

134

phủ
3.3.1.

Vai trò của mức độ phát triển tài chính

136

3.3.1.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng

137

3.3.1.2. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát

139

3.3.2.

141

Vai trò của chi tiêu chính phủ

3.3.2.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng

143

3.3.2.2. Tác động đến của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát

145

3.3.3.

Mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ của Việt Nam

147

Kết luận chương 3

153

Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

156

4.1. Vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi trong việc lựa chọn chính sách mục tiêu

156

4.2. Nâng cao uy tín và mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước

160

4.3. Gia tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái

162

4.4. Kiểm soát rủi ro của hội nhập tài chính

164

4.5. Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối

168

1123690

Tài liệu liên quan


Xem thêm