of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 161 | FileSize: 6.27 M | File type: PDF
5 lần xem

Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử. Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-vat-lieu-nghien-cuu-tinh-chat-cua-mot-so-vat-lieu-to-ho-27wauq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu đến cộng đồng thư viện Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửTài liệu Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử thuộc danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được giới thiệu bởi thacsitiensicaohoc đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 161 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu, Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ ngành Vật liệu điện tử, Vật liệu ống nanô cácbon, Vật liệu tổ hợp nền hữu cơ : Luận án hướng tới mục đích nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm thuộc tính của một số nguyên liệu tổ hợp nền hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và trải nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn, kế tiếp là Mời những bạn cùng tham khảo, ý nữa B GIÁO D C VÀ ðÀO T O VI N HÀN LÂM KHOA H C, kế tiếp là VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N KHOA H C V T LI U,còn cho biết thêm  BÙI HÙNG TH NG NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S, tiếp theo là LI U T V T H P N N H U CƠ PHA TR N NANÔ CÁCBON VÀ TH NGHI M NG D NG T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U HÀ N I - 2015 NG B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B GIÁO D C VÀ ðÀO T O VI N KHOA H C, tiếp theo là VI N HÀN LÂM T NAM, bên cạnh đó VÀ CÔNG NGH VI KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N KHOA H C V T LI U VI N KHOA H C V T LI U, nói thêm ------- Vũ ð c Chính, nói thêm BÙI HÙNG TH NG NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S V T NGHIÊN C U CH T O, TÍNH CH T QUANG C A CÁC LI CH T LƯ NG T N H V CƠ PHA T
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O

VI N HÀN LÂM KHOA H C
VÀ CÔNG NGH VI T NAM

VI N KHOA H C V T LI U


BÙI HÙNG TH NG

NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S
LI U T

V T

H P N N H U CƠ PHA TR N

NANÔ CÁCBON VÀ TH

NGHI M

NG D NG

T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T

LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U

HÀ N I - 2015

NG

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O

VI N KHOA H C
VI N HÀN LÂM T NAM
VÀ CÔNG NGH VI KHOA H C

VÀ CÔNG NGH VI T NAM

VI N KHOA H C V T LI U

VI N KHOA H C V T LI U
-------

Vũ ð c Chính
BÙI HÙNG TH NG

NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S

V T

NGHIÊN C U CH T O, TÍNH CH T QUANG C A CÁC

LI CH T LƯ NG T N H V CƠ PHA TR N NG
U M H P N CdSe U I C U TRÚC LÕI/V
VÀ ð VÀ TH
NG D NG
NANÔ CÁCBONNH HƯ NGNGHI M NG D NG

T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T
Chuyên ngành: V t li u quang h c, quang ñi n t và quang t
Mã s : 62 44 50 05
Chuyên ngành: V t li u ñi n t
Mã s : 62.44.01.23
LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U

LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U
NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:
NGƯ I HƯ1:NG D N KHOA H C:
TS. Phan Ti n Dũng
2: PGS.TS. Ph m Thu Nga c Minh
1. PGS.TS. Phan Ng
2. TS. Hoàng Anh Sơn
Hà N i- 2011

HÀ N I 2015

L I C M ƠN
L i ñ u tiên, tôi xin bày t lòng kính tr ng và bi t ơn sâu s c t i
hai ngư i th y hư ng d n là PGS. TS. Phan Ng c Minh và TS. Hoàng Anh
Sơn, nh ng ngư i th y ñã ñ nh hư ng cho tôi trong tư duy khoa h c, t n tình
ch b o và t o r t nhi u thu n l i cho tôi trong su t quá trình th c hi n lu n án.
Tôi xin chân thành c m ơn GS.TS. Phan H ng Khôi, TS. Ngô Th Thanh
Tâm, KS. Lê ðình Quang, TS. Nguy n Văn Chúc, TS. Phan Ng c H ng, TS.
Nguy n Tu n H ng, ThS. Ph m Văn Trình, ThS. Cao Th Thanh, ThS. Nguy n
Văn Tú, NCS. Nguy n M nh H ng - nh ng ngư i ñã luôn giúp ñ , khích l ,
ñ ng viên tôi trong su t th i gian làm lu n án.
Tôi xin chân thành c m ơn các cán b Phòng Thí nghi m Tr ng ñi m
Qu c gia v v t li u và linh ki n ñi n t , Vi n Khoa h c v t li u ñã giúp tôi
th c hi n phép ño phân tích trong quá trình th c hi n lu n án.
Tôi xin trân tr ng c m ơn B Giáo d c và ðào t o, Lãnh ñ o Vi n Khoa
h c v t li u, B ph n ðào t o sau ñ i h c ñã t o ñi u ki n thu n l i cho tôi làm
lu n án nghiên c u sinh.
Nhân d p này tôi xin dành nh ng tình c m sâu s c nh t t i nh ng ngư i
thân trong gia ñình: Cha, m , anh, ch , em ñã chia s nh ng khó khăn, thông
c m và ñ ng viên, h tr tôi.
Cu i cùng tôi xin dành nh ng tình c m ñ c bi t và bi t ơn c a mình t i v
và con, b ng tình yêu, s c m thông, quan tâm và chia s , ñã cho tôi ngh l c,
t o ñ ng l c cho tôi th c hi n thành công lu n án.
Hà N i, ngày

tháng

năm 2015

Nghiên c u sinh

Bùi Hùng Th ng

L I CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a
riêng tôi dư i s hư ng d n c a PGS. TS. Phan Ng c
Minh và TS. Hoàng Anh Sơn. Các s li u và k t qu trong
lu n án là trung th c và chưa ñư c ai công b trong b t c
công trình nào khác.
Hà N i, ngày

tháng

năm 2015

Nghiên c u sinh

Bùi Hùng Th ng

N I DUNG
Danh m c các ch vi t t t và ký hi u
Danh m c các b ng
Danh m c các hình
M ð U..................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. T NG QUAN V CNTs VÀ CÁC

NG D NG .................................. 5

1.1 T ng quan v v t li u ng nanô cácbon .............................................................. 5
1.1.1 V t li u cácbon và các d ng thù hình ........................................................... 5
1.1.2 V t li u cácbon c u trúc nanô ...................................................................... 7
1.1.3 C u trúc c a ng nanô cácbon...................................................................... 9
1.1.4 Tính ch t c a ng nanô cácbon .................................................................. 13
1.1.5 Các phương pháp t ng h p ng nanô cácbon ............................................. 20
1.2 V t li u t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ........................................ 25
1.2.1 Ch t l ng t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ............................... 25
1.2.2 Kem t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ....................................... 34
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................... 38
2.1. Phương pháp tính toán lý thuy t và mô ph ng ................................................. 38
2.1.1. Phương pháp tính toán lý thuy t................................................................ 38
2.1.2. Phương pháp mô ph ng ............................................................................ 38
2.2. Phương pháp th c nghi m ch t o v t li u ...................................................... 39
2.2.1. Nguyên li u, hóa ch t và thi t b ch t o ................................................... 39
2.2.2. Bi n tính v t li u ng nanô cácbon ........................................................... 40
2.2.3. Ch t o ch t l ng ch a thành ph n ng nanô cácbon................................. 41
2.2.4. Ch t o kem t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon .......................... 43
2.3. Các phương pháp phân tích ño ñ c v t li u...................................................... 44
2.3.1. Hi n vi ñi n t quét .................................................................................. 44
2.3.2. Ph tán x Raman ..................................................................................... 45
2.3.3. Ph h p th h ng ngo i............................................................................. 45
2.3.4. Ph huỳnh quang tia X .............................................................................. 46
2.3.5. Ph phân tán Zeta-Sizer ............................................................................ 47
CHƯƠNG 3. K T QU NGHIÊN C U LÝ THUY T VÀ MÔ PH NG ................ 48
1

1080864

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm