Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 265 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT. Mục đích của luận án Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của CH phát triển năng lực đọc hiểu cho HS trong xu thế đổi mới hiện nay, đề xuất cách thức xây dựng hệ thố ọc hiểu cho HS trong dạy học TPVC, góp phần hoàn thiện lí thuyết về CH phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho HS THPT.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-xay-dung-he-thong-cau-hoi-phat-trien-nang-luc--i9tbuq.html

Nội dung


1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
************************

NGUYỄN THỊ QUỐC MINH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI, 2016

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
************************

NGUYỄN THỊ QUỐC MINH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Văn – Tiếng Việt
Mã số:

62.14.01.11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học:
GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG

HÀ NỘI, 2016

i
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
được hoàn thành với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các nhà
khoa học. Các số liệu, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong
luận án là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố ở công
trình nào.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016
Người cam đoan

Nguyễn Thị Quốc Minh

ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

STT

Viết đầy đủ

Viết tắt

1

Học sinh

HS

2

Giáo viên

GV

3

Tác phẩm văn chương

TPVC

4

Sách giáo khoa

SGK

5

Sách giáo viên

SGV

6

Câu hỏi

CH

7

Trung học phổ thông

THPT

8

Thực nghiệm

TN

9

Đối chứng

ĐC

10

Cải cách giáo dục

CCGD

iii

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 1
1. Lí do chọn đề tài ......................................................................................................1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................3
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4
5. Giả thuyết khoa học ................................................................................................5
6. Đóng góp của luận án ..............................................................................................5
7. Bố cục luận án .........................................................................................................6
NỘI DUNG .......................................................................................................................... 7
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 7
1.1. Tình hình nghiên cứu về câu hỏi ..........................................................................7
1.2. Tình hình nghiên cứu về năng lực......................................................................20
1.3. Tình hình nghiên cứu về phát triển ............................................................................25
1.4. Tình hình nghiên cứu đọc hiểu và dạy học đọc hiểu .........................................28
1.4.1. Tình hình nghiên cứu đọc hiểu ........................................................................28
1.4.2. Tình hình nghiên cứu về dạy học đọc hiểu .............................................................34
Tiểu kết chương 1 ...............................................................................................................38
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG
CÂU HỎI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TPVC
CHO HỌC SINH THPT .................................................................................................39
2.1. Cơ sở lí luận của việc xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu
trong dạy học TPVC cho HS THPT ..........................................................................39
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về câu hỏi .....................................................................39
2.1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển .................................................................47
2.1.3. Những vấn đề cơ bản về năng lực ...................................................................52
2.1.4. Những vấn đề cơ bản về đọc hiểu ...........................................................................56

1123684

Tài liệu liên quan


Xem thêm