Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Tổ chức dạy học theo Module học phần giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường ĐH Sư Phạm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 251 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Tổ chức dạy học theo Module học phần giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường ĐH Sư Phạm. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu lý luận và thực trạng tổ chức dạy học theo module học phần Giáo dục học, xây dựng biện pháp t module học phần Giáo dục học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhằm nâng cao kết quả học tập học phần này cho sinh viên ở trƣờng đại học sƣ phạm. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-to-chuc-day-hoc-theo-module-hoc-phan-giao-duc--baubuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
------------

TRẦN LƢƠNG

THEO MODULE HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ
THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
------------

TRẦN LƢƠNG

GIÁO DỤC HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ
THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử giáo dục
Mã số: 62.14.01.02

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Từ Đức Văn
2. PGS. TS. Bùi Thị Mùi

HÀ NỘI - 2016

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc
ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận án

Trần lƣơng

ii

Lời cam đoan ............................................................................................................ i
Mục lục ..................................................................................................................... ii
Danh mục viết tắt ..................................................................................................... v
Danh mục bảng......................................................................................................... vi
Danh mục biểu đồ .................................................................................................... vii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ L
HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN
CHỈ Ở ĐẠI HỌC...................................................................................................... 12
1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................ 12
................................................................... 12
.................................................................... 20
1.2. MODULE DẠY HỌC....................................................................................... 28
1.2.1. Module ........................................................................................................... 28
1.2.2. Module dạy học .............................................................................................. 29
1.2.3. Cấu trúc của module dạy học ......................................................................... 32
1.2.4. Những đặc tính và chức năng cơ bản của module dạy học ........................... 35
1.3. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MODULE ........................................................ 38
1.3.1. Khái niệm tổ chức dạy học ............................................................................. 38
1.3.2. Khái niệm tổ chức dạy học theo module........................................................ 38
1.3.3. Đặc điểm của tổ chức dạy học theo module .................................................. 38
1.4. HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC ........................................................................ 39
1.4.1. Khái niệm học phần ....................................................................................... 39
1.4.2. Khái niệm học phần GDH .............................................................................. 40
1.5. ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ ........................................................ 41
1.5.1. Khái niệm tín chỉ (credit) ............................................................................... 41
1.5.2. Bản chất của phƣơng thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ............................... 42
1.5.3. Đặc điểm của phƣơng thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ .............................. 43

iii

1.6. THIẾT KẾ MODULE DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG
TÍN CHỈ ................................................................................................................... 47
1.6.1. Khái niệm thiết kế module dạy học .............................................................. 47
1.6.2. Cách tiếp cận thiết kế module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ....... 47
........... 48
1.6.4. Quy trình thiết kế module dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ......... 52
1.7. TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MODULE TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ
THỐNG TÍN CHỈ .................................................................................................... 60
1.7.1. Khái niệm tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 60
1.7.2. Cách tiếp cận tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín
chỉ ........................................................................................................................... 60
1.7.3. Nguyên tắc tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín
chỉ ............................................................................................................................. 61
1.7.4. Quy trình tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ . 62
1.7.5. Mối quan hệ giữa module dạy học và đào tạo theo hệ thống tín chỉ ............. 66
1.7.6. Ƣu thế của việc tổ chức DH theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ .......67
1.8. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ VIỆC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC
THEO MODULE TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CÓ HIỆU
QUẢ ......................................................................................................................... 69
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ......................................................................................... 71
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MODULE HỌC
PHẦN GIÁO DỤC HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ............................................................................ 73
2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG .............................................. 73
2.1.1. Mục đích khảo sát .......................................................................................... 73
2.1.2. Nội dung khảo sát ........................................................................................... 73
2.1.3. Đối tƣợng khảo sát ......................................................................................... 73
2.1.4. Thời gian khảo sát .......................................................................................... 73

1123713

Tài liệu liên quan


Xem thêm