Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh bằng bài tập toán trong dạy học phần di truyền học sinh 12 trung học phổ thông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 218 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh bằng bài tập toán trong dạy học phần di truyền học sinh 12 trung học phổ thông. Mục tiêu của luận án là thiết kế mô hình bài tập toán Sinh học, quy trình xây dựng, quy trình sử dụng bài tập toán Sinh học để phát triển năng lực tư duy logic cho người học trong dạy học phần di truyền học Sinh học 12 trung học phổ thông.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-phat-trien-nang-luc-tu-duy-logic-cho-hoc-sinh--r9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

PH¸T TRIÓN N¡NG LùC T¦ DUY LOGIC CHO HäC SINH
B»NG BµI TËP TO¸N TRONG D¹Y HäC PHÇN DI TRUYÒN HäC
SINH HäC 12 TRUNG HäC PHæ THåNG
Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học
Mã số
: 62 14 01 11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣỡng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. LÊ ĐÌNH TRUNG
2. PGS.TS. TRỊNH NGUYÊN GIAO

HÀ NỘI – 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, các kết quả trong luận án này là trung thực và chưa từng công bố trong
bất kỳ một công trình nào khác.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận án

Nguyễn Thị Hằng Nga

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được những giúp đỡ vô
cùng quý báu của các tập thể và cá nhân.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy hướng dẫn khoa học: PGS.
TS. Lê Đình Trung và PGS.TS. Trịnh Nguyên Giao những người đã tận tâm giúp
đỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bộ môn Phương pháp dạy học, Khoa
Sinh học, Phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã
tạo mọi điều kiện cho tôi được học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành các ơn các trường THPT và các giáo viên, học sinh
tham gia thực nghiệm sư phạm đã tham gia nghiên cứu để hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn
động viên khích lệ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận án

Nguyễn Thị Hằng Nga

DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT

TT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1.

BT

Bài tập

2.

BTT

Bài tập toán

3.

BTTSH

Bài tập toán sinh học

4.

ĐC

Đối chứng

5.

DH

Dạy học

6.

DTH

Di truyền học

7.

ĐTB

Điểm trung bình

8.

GV

Giáo viên

9.

HS

Học sinh

10.

KN

Kĩ năng

11.

KNTD

Kĩ năng tư duy

12.

NL

Năng lực

13.

NLTD

Năng lực tư duy

14.

PPDH

Phương pháp dạy học

15.

SGK

Sách giáo khoa

16.

SH

Sinh học

17.

TN

Thực nghiệm

18.

TNSP

Thực nghiệm sư phạm

19.

TBC

Trung bình cộng

20.

THPT

Trung học phổ thông

21.

TD

Tư duy

22.

TDLG

Tư duy logic

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ...............................................................................................3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ........................................................................3
4. Giới hạn nghiên cứu ................................................................................................3
5. Giả thuyết khoa học ................................................................................................3
6. Nhiệm vụ nghiên cứu ..............................................................................................3
7. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................4
8. Những đóng góp mới của đề tài ..............................................................................6
9. Cấu trúc của luận án ................................................................................................6
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ...........................7
1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài ..................................7
1 1 1 T ng qu n các nghi n c u v t

uy và t

uy logic ...................................7

1.1.2. T ng qu n các nghi n c u v s

ng ài tập toán trong

y h c sinh h c ....15

1.2. Cơ sở lý luận .....................................................................................................18
1 2 1 Lý thuyết v năng lực t
122

uy logic ..............................................................18

ài tập toán sinh h c - c ng c phát tri n NLT logic trong

1 2 3 V i trò củ

TTSH trong

y h c ......35

y h c phát tri n NLT logic cho HS .............45

1.3. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................47
1 3 1 Thực tr ng nhận th c củ GV giảng

y m n SH ở nhà tr ờng THPT

v NLT và TTSH phát tri n NLT logic cho HS .............................................47
1 3 2 Thực tr ng đi u tr hình th c và chất l ợng h c ch ơng “Tính quy
luật củ hiện t ợng i truy n” củ HS ................................................................51
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................54
Chƣơng 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY LOGIC CHO HỌC
SINH BẰNG BÀI TẬP TOÁN TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỂN
HỌC SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.............................................56
2.1. Phân tích cấu trúc nội dung chƣơng trình sinh học 12 và di truyền học ....56

1123693

Tài liệu liên quan


Xem thêm