Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Bồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán, lập luận có căn cứ trong dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 193 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Bồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán, lập luận có căn cứ trong dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông. Luận án Bồi dưỡng cho học sinh năng lực phán đoán, lập luận có căn cứ trong dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ một số biểu hiện cơ bản của NLPĐ và LLCCC trong DH HH ở trường THPT, đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NLPĐ và LLCCC cho HS trong DH HH ở trường THPT.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-boi-duong-cho-hoc-sinh-nang-luc-phan-doana-lap-h9tbuq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
------------------  ------------------

VŨ ĐÌNH CHINH

BỒI DƢỠNG CHO HỌC SINH NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN
VÀ LẬP LUẬN CÓ CĂN CỨ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
------------------  ------------------

VŨ ĐÌNH CHINH

BỒI DƢỠNG CHO HỌC SINH NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN
VÀ LẬP LUẬN CÓ CĂN CỨ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số:
62 14 01 11

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. GS. TS. ĐÀO TAM
2. PGS.TS. HOÀNG LÊ MINH

HÀ NỘI - 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, đƣợc hoàn
thành với sự hƣớng dẫn và giúp đỡ tận tình của nhiều nhà khoa học. Các số liệu,
kết quả đƣợc trình bày trong Luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của
Luận án chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả Luận án

Vũ Đình Chinh

NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT CHỦ YẾU TRONG LUẬN ÁN
Viết tắt

STT

Viết đầy đủ

1.

CM

Chứng minh

2.

DH

Dạy học

3.

GQVĐ

Giải quyết vấn đề

4.

GV

Giáo viên

5.

HH

Hình học

6.

HS

Học sinh

7.

LLCCC

Lập luận có căn cứ

8.

NL

Năng lực

9.

NLPĐ

Năng lực phán đoán

10.Phán đoán

11.

PPDH

Phƣơng pháp dạy học

12.

QTSL

Quy tắc suy luận

13.

SL

Suy luận

14.

SGK

Sách giáo khoa

15.

THPT

Trung học phổ thông

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1
2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.................................................................................... 3
3. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................................... 7
4. Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ............................ 7
5. Giả thuyết khoa học .......................................................................................................... 8
6. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................................... 8
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................................. 8
8. Những đóng góp của Luận án .......................................................................................... 8
9. Những vấn đề đƣa ra bảo vệ ............................................................................................ 9
10. Cấu trúc Luận án ............................................................................................................ 9
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN..................................................................................... 10
1.1. Một số khái niệm liên quan đến phán đoán ................................................................ 10
1.1.1. Phán đoán ................................................................................................................ 10
1.1.2. Dự đoán ................................................................................................................... 10
1.1.3. Giả thuyết ................................................................................................................. 11
1.1.4. Năng lực phán đoán ................................................................................................. 12
1.1.5. Phân biệt giữa phán đoán – dự đoán – giả thuyết ................................................... 13
1.1.6. Mối liên hệ giữa phán đoán và giải quyết vấn đề .................................................... 14
1.2. Các khái niệm liên quan đến lập luận có căn cứ ......................................................... 14
1.2.1. Suy luận.................................................................................................................... 14
1.2.2. Lập luận có căn cứ................................................................................................... 15
1.2.3. Suy diễn .................................................................................................................... 15
1.2.4. Suy luận có lý và suy luận “nghe có lý” .................................................................. 16
1.2.5. Quy tắc suy luận ...................................................................................................... 21
1.2.6. Chứng minh.............................................................................................................. 22
1.2.7. Suy luận trong hình học ........................................................................................... 24
1.3. Các biểu hiện cơ bản của năng lực phán đoán ............................................................ 25
1.3.1. Năng lực xem xét các đối tượng Toán học, các mối quan hệ Toán học trong
mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng ........................................................................... 26
1.3.2. Năng lực sử dụng các hoạt động trí tuệ để phán đoán giả thuyết hoặc lời giải
cho bài toán ....................................................................................................................... 28
1.3.3. Năng lực liên tưởng các đối tượng, quan hệ đã biết với các đối tượng tương tự,
quan hệ tương tự ................................................................................................................ 33

1123683

Tài liệu liên quan


Xem thêm