Xem mẫu

 1. ., TRUONG D~I HOC KINH TE TP.HO CHi MINH ····················+··················· ~ , ~ NGUYEN E>UC THANG ? ~- QUAN TRI DOANH NGHI~P CAO SU "'· TRONG NEN KINH Tf THI• TRUONG ,.,, ? ; ' KINH TE, QUAN LV VA KE HOACH . HC>A KINH TE QUOC DAN (KINH TE NONG NGHI~P) 05-02-05 LUAN • AN PHO TIEN SY . KINH TE KH6A HOC Thanh pho H6 Chi Minh nam 1996
 2. TRUONG D~I H()C KIND TE TP.HO CHi MINH , ........................... ~H ....................... .. X , ~ NGUYEN DUC THANG QUAN TRI DOANH NGHI~P CAO SU ? - TRONG NEN K.INH TE THI. TRliONG . ,.._;• ? ,. .. KINH TE, QUAN LY VA KE HOACH . HOA KINH TE QUOC DAN 05-02-05 LUAN • AN PH6TIEN SY . KINH TE KHOA HOC Nhung nguoi huang dAn khoa hoc : 1. u: HONG : Pho Tien sv Khoa hqc Kinh te. Pho truang ban quan ly va tiep nh~n vi~n trfl quo'c Uf, BO Tai Ghanh 2. HOANG THI GHiNH : Pho Giao su, Pho Tien sy Khoa hQc Kinh te. Chu nhi~m bO mon Kinh te quoc uf - B~i hqc Kinh te' TP. Ho Ghl Minh
 3. \i I MUCLUC - - Trang ~ ? ? , K ~ ? A PHAN I : CO S(J LY THUYET VE QUAN TRI DOANH NGHifi:P ~ N, ,.., ....,. ,.., CHUONG 1 : TONG QUAN VE LY THUYET HI; THONG . . ~ . II CAC KHAI Nl. M Cd BAN .................................................................................4 II I NGHIEN CO'U H.~ TH6NG ................................................................................ 9 A o CHUONG 2 : NHUNG KHAI NleM. VA NQI DUNG CO BAN ? ? ~ CUA QUAN TAl DOANH NGHII;P II NHaNG KHAI NI~M· ........................................................................................ 12 Ill NHaNG N01 DUNG Cd BAN CUA QUAN TRI DOANH NGHI~P ........................ 15 Ill/ MARKETING ................................................................................................. 17 IV/ LY THUYET T6 CHUG QUAN TRI DOANH NGHI~P ........................................ 19 CHUONG 3 : NHUNG TAIET LY CUA CAC LYTHUYET auAN TRI ................................. 35 PHAN II QUAN TRf DOANH NGHI~P CAO SU CHUONG 4 : NHUNG D4C DIEM SINH HQC, KINH TE, KY THU4T CUA CAY CAO SU ANH HUONG DEN Vlec QUAN TRI DOANH NGHit;P CAO SU II CAC LOA! CAY SAN SINH GAO SU..................................................................41 Ill NGU6N G6C VA LICH SU CAY GAO SU HEVEN BRASILIENSIS ..................... 42 Ill/ 8AC 81EM SINH HOC CAY GAO SU.............................................................. 44 IV/ 81EU KI~N SINH THAI CUA CAY GAO SU .................................................... .46 l ll •' - I~ ' V/ 81:\C 81EM KINH TE - KY THUI':' T .................................................................. 48 CHUONG 5 : THI TRUONG CAO SU • ll II SAN PHAM GAO SU ........................................................................................ 50 Ill TR I TRUONG GAO SU THE G101 ..................................................................... 52 Ill/ THI TRUONG GAO SU VI~T NAM ................................................... .".............. 54 IV/ CAC 81EU KI~N PHATlRiEN NGANH GAO SU VI~T NAM ............................. 59 CHUONG 6 : rO CHUG OUAN TRI DOANH NGHit;P CAO SU II Sd 86 T6 CHUG OUAN TRI DOANH NGHI~P GAO SU ............................... .' .... 60 Ill Cd S0,81EU KI~N 8E XAY DljNG Sd 86 T6 CHUG QUAN TRI GONG TY GAO SU .......................................................................................... 62
 4. Ill/ CHUG NANG - NHI~M Vl), TIEU CHUAN, QUYEN HAN, QUYEN LOI, TRACH NHI~M CUA CAC CHUG DANH QUAN TR! ................... 63 A- CO SO PHAP LY CHO HOAT 80NG CUA GONG TY LA BAN 81EU L~ CUA GONG TY.......................................................................................... 63 B - CHUG NANG - NHI~M Vl) CAC CAP QUAN TR! .............................................. 78 C - CHUG NANG - NHI~M Vl), TIEU CHUAN, QUYEN HAN, QUYEN LOI, TRACH NHI~M CUA CAC CHUG DANH QUAN TR! ..................... 81 ? ? AI ? CHlfONG 7 : QUAN TRI SAN XUAT CUA DNCS A- TRONG Mdl VA CHAM SOC GAO SU KIEN THIET CO BAN ............................ 90 B- KHAI THAC VA CHAM SOC GAO SU KINH DOANH ....................................... 102 c- CHE BIEN MU GAO SU ................................................................................. 121 CHlfONG 8 : auAN TRI cAc veu TO sAN xuKT - KINH DOANH cuA oNes A - OUAN TR! NHAN S~ II Ml)C TIEU CUA DOANH NGHI~P GAO SU VE LAO 80NG ............................. 123 Ill NHU CAU LAO 80NG CUA CONG,TY,NGUON LAO 80NG ............................. 126 IV/ TUYEN CHON, THUYEN CHUYEN, THANG THUONG, SA THAI VA HUAN LUY~N NHAN VIEN ..................................................... 127 VI TO CHUG LAO 80NG KHOA HOC, 8!NH MUG LAO 80NG, XEP BAG GONG VI~C, TRA LUONG TRONG DOANH NGHI~P GAO SU ......... 143 B - auAN LY CO SO V~T CHAT KY THU~T.......................................... 156 ? , ,.., ? ..... C - QUAN LY VON CUA DOANH NGHII;P CAO SU ................................... 158 ? . .... ..... ' . CHlfONG 9 : QUAN TRI DOANH NGHIJ;P CAO SU HQ GIA DINH .................................. 139 ~ -"' ? K- A ' A K" ~ PHAN 3: Hl!i=U QUA KINH TE- XA HQI VA MQT SO NET VE . ? LICH SlJ RA EJOI VA PHAT TRIEN CUA NGANH CAO K A- ' ' " .1\? ~ ? ' su Vl!i=T NAM CO ANH HlfONC DEN VAN EJE A , ? ? ? A QUAN TRI DOANH NGHI!i=P CAO SU CHlfONG 10 : KET auA VA HI~U auA KINH TE- xA HQI ? .... , ? ..... CUA CONG TAC QUAN TRI DOANH NGHIJ;P CAO SU ............................. 141 CHlfONG 11 : MQT SO NET VE LICH SURA DOl VA PHAT TRIEN CUA NGANH CAO su VI~T NAM co ANH HlfONG ,.., ,.., ,.., ? .... DEN VAN DE QUAN TR! DOANH NGHIJ;P CAO SU 1/ TiNH HiNH PHAT TRIEN GAO su TU 1897 - 1975 ...................................... 150 Ill TINH HiNH PHAT TRIEN GAO SU TU 1975 8EN NAY ................................. 151 ... 166
 5. Qudn trf doanh nghi?p Cao su Ngt~ybn Dr/:c Thdng LOINOIDAU _, - "' ? A -" 11 Y NGHIA, Ml/C BICH CUA LUJJN AN: Lu~n an : "Qwin Trj Doanh Nghi~p Cao Su Trong N~n Kinh Te' Thj Truong" c6 m~c dich : - Tdnh bay 1 each h~ th6ng nhfi'ng ly thuye't v~ qmin tri doanh nghi~p n6i chung. - TrJ.nh bay 1 each h~ th6ng nhii'ng nqi dung cd ban cua quan tri doanh nghi~p cao su trong n~n kinh te' thi tnrC5ng. - Dt,r kie'n hi~u qua kinh ·te'- xa hqi eli a vi~c quan tri doanh nghi~p cao su 1 each khoa hQC. Theo quye't dinh 86ffTG ngay 5 thang 2 nam 1996 cua Thu Ttldng Chinh Phli phe duy~t t6ng quan phat tri~n nganh cao su Vi~t Nam tir nam 1996 cte'n 2005 : Di~n tich cao su cte'n nam 2005 phai d~t tit 500.000 - 700.000ha, san htqng d~t n'l' 330.000-380.000 tffn, t6ng so von d~u nr tit 6.200 ty cte'n 9000 ty ct6ng. Trong dO.: cac doanh nghi~p cao su nha nude quan ly khoang 300.000ha, Cac doanh nghi~p cao su khac (Cong Ty Trach Nhi~m Huu H~n, C6 Ph~n, Doanh Nghi~p Cao Su Tu Nhan, Doanh Nghi~p Cao su Hq Gia Blnh ... ) quan ly khoang 400.000ha. B~ d~t duqc cac chi tieu tren ph~ thuqc vao nhi~u ye'u to, trong d6 vffn d~ quan tri doanh nghi~p cao su khoa hQc, c6 hi~u qtia dong vai tro quyet dinh. Bay la lu~n an d~u tien trlnh bay mqt each h~ thong ly thuye't quan tri doanh nghi~p cao su d mtdc ta, nh~m gop 1 ph~n nho be v~ ly thuye't d~ cac nha quan tri cac doanh nghi~p cao su va nhii'ng ngu
 6. Quan trj doanh nghi(!p Cao su Ngt~vJn D{tc Thdng tich, t6ng hqp, so sanh, d~e bi~t Ia phuang phap nghien cuu h~ thong, coi doanh nghi~p cao su Ia m()t h~ thong trong moi trudng kinh doanh : Ia h~ thong lu?t phap, chinh sach ctia nha nude va cac di€u ki~n khae. Doanh nghi~p la m()t h~ thong, c6 ca eau t6 chile, cd che ho~t d()ng thich nghi voi moi tnrdng. Khi moi tntdng kinh doanh thay d
 7. Quan trj doanh nghi?p Gao su NguyJn Due Thdng - Chu'ong 9: Qulm Tri Doanh Nghi~p Cao Su HQ GiaBinh A" ,... ? K - A + PHAN 3: H~U QUA KINH TE- XA HQI. - Chuong 10: Ke't Qua Va Hi~u Qua Kinh Te'- Xa H9i Cua Cong Tac Quan Tri Doanh Nghi~p Cao Su. - Chu'ong 11: MQt S6. Net V€ Lich Sti' Ra BOi Va Phat Tri~n Cua Nganh Cao Su Vi~t Nam C6 Anh Hu'dng Be'n Vftn B~ Quan Tri DNCS. + Ke't lu~n. + Tai li~u tham khao. -3-
 8. Quan trt doanh nghi?p Cao su Nguy~n Due Tbdng PHANl ? , ~ A ? A CC1 ScJ LV THUYET VE QUAN TRI DOANH NGHI~P ~ K , ,.., .ft. "'' CHllONG I : TONG QUAN VE LY THUYET Hf; THONG. Ly thuye't h~ th6ng ra doi til' nhfi'ng nam 70 cda the" ky nay va da nhanh chong trd thanh mqt cong c~ qui ghi cho cac nha nghien cu'll va kinh te'. Ly thuye't h~ th6ng c6 nhi~u each tie'p c~n : each tie'p c~n sinh hqc ( d~i di~n la L. V. Bertalanjjy), each tie'p c~n toan hqc ( M.Mesarovic, L.Zadeeh), each tie'p c~n ngon ngfi' (F. De Saussure), d day ta chqn each tie'p c~n trie't hqc cd~ va'n d~ nghien cti'u. Ly thuye't h~ th6ng du'
 9. Quan trf, doanh nghi?p Cao su NguyJn Dt'tc Thdng 5. H~ th6ng: La t~p hqp cac phffn tii' c6 rn6i lien h~ va quan h~ voi nhau, c6 tac d
 10. Quan trj doanh nghi?p Gao su NguyJn Dztc Tbdng V~ tht.,tc cha"t, h~mh vi cua h
 11. Quan trt doanh nghi?p Gao su Nguy~n Due Thdng - Co cffu cfing luon luon bien d6i. - Mqt h~ tho'ng thll'c te co rfft nhi€u cac co cffu khac nhau tuy theo dffu hi~u quan sat, ta gqi la Slf ch6ng chfft CO cffu. - Phan lol;li co cffu ciia h~ th6ng : a) Co cdu co hqc: La co cffu rna mll'c dq lien ket, chuy€n hoa giua cac phan h~ va cac phffn tii' rfft may moe, khong th€ the ch8 cho nhau du'
 12. Quan trf doanh nghi¢p Cao su NguyJn DU:c Thdng e) H~ thri bq,c (H~ phan cdp): La h~ rna cac phan h~, ph§.n til dttqc phan theo thub~c. - Phan ca'p hinh qu~t: - Phan ca'p hinh thoi: I f) H~ dqng, h~ tinh : H~ bie'n d6i theo thoi gian Ut h~ d(>ng, khong bie'n d6i theo thoi gian la h~ tinh . g) H~ diJu khiin: La h~ ddng thoi thoa man 3 di~u ki~n. - La h~ phan ca'p voi rnng nay. h) H~ dn dinh: La h~ rna tr~ng thai ctia no k€ ill' sau rn(>t thoi di€rn nao do tro di luon luon nhrn trong rn
 13. Quan try doanh nghi~p Cao su Nguy~n Due Tbdng d6i lo~i bo lftn nhau. 19. Co' che' di~u khiin h~ th6ng (Co' che' he$ th6ng) : La· phttdng thuc tac dt h~ th6ng cac qui t~c va cac rang bu(>c v€ hanh vi d6i vdi mQi d6i tttqng o mQi ca'p trong h~ th6ng, nh~m duy tri tinh tr6i hqp ly cda cd ca'u va dtta h~ th6ng sdm tdi mqc tieu. Giua mqc tieu - Cd cffu - Cd che' c6 m6i lien h~ tttdng hd , h11u 'cd ch~t che trong vi~c di€u khi€n h~ thO'ng: - NQi dung cua ca cht diiu khiin: a) Xac dinh mqc tieu chung nhfft, c6 thoi h~n dai nhfft d€' hoan thi~n tinh thich nghi va tinh chQn lq'a cda h~ th6ng nh~m duy trl tlnh tr~ng n
 14. Quan try doanh nghi?p Cao su Nguy&n Due Tbdng 2. H~ di~u khiin. - H~ di~u khie'n Ut m()t sl{ tac d()ng qua l1;1i ctia it nha't 2 ph~n ttl', m()t gQi la chti th€' di~u khie'n, m()t gQi la d6i. tu'qng bi di~u khie'n , va do tac d()ng tren rna hanh vi m()t trong hai ph~n ttl' trd thanh httdng dich. - Hanh vi httdng dich la va'n d~ quan trong nha't ctia vi($c di~u khie'n. - Qua trinh di~u khie'n la qua trinh thong tin. - E>i~u khie'n dttqc xem nhtt Ia m()t qua trlnh thong tin va qua trlnh thong tin Ut qua trlnh bao dam cho hanh vi ctia d6i tuqng vao ml}c tieu. - Qua trlnh di~u khie'n la qua 'trlnh chti the' di~u khi€'n tac d()ng len d6i tu'qng tdi ml}c tieu dl{ dinh. -Qua trinh di~u khie'n g6m cac bade: a) Xac dinh ml}c tieu di~u khi€n , ne'u h~ th6ng phan ca'p thi phai xac dinh ffil}C tieu Chung CUa h~ th6ng, r6i CQ th€ h6a thanh cac ffiQC tieu cho CaC phan h~ va cac ph~n ttl' ben dttdi, luc d6 ml}c tieu ctia ca'p dttdi chinh la phttong ti~n d€ thl{c hi~n mQc tieu ctia ca'p tren. b) Thu th~p thong tin v~ d6i tu'qng : Xac dinh qui lu~t xu the' bie'n ddi, cac phan ung, cac hanh Vi CO th€, cac ffiQC tieu rieng, cac trd ng1;1i, cac rtii fO / h.? cot e ... c) Xay dl{ng phttong an, chQn phttong an t6i au, va truy~n dl;lt cho d6i tuqng thl{c hi~n. d) Td chuc di~u khi€n d6i tu'qng. - Cac lo1;1i di~u khi€n: a) E>i~u khi€n theo chu'ong trinh. b) E>i~u khie'n c6 dlf trti'. c) E>i~u khi€n san dudi. d) E>i~u khi€n thich nghi. e) E>i~u khi€n t6i u'U. - Cac nguyen ly di~u khi€n. a) Nguyen ly m6i lien h~ ngttqc. b) Nguyen ly bd xung ngoai. c) Nguyen ly d() da d1;1ng c~n thie't. d) Nguyen ly phan ca'p . e) Nguyen ly Ian truy~n. f) Nguyen ly khong xung ye'u. - Cac phttong phap di~u khi€'n: a) Phuong phap dung k€ ho1;1ch. b) Phttong phap dung ham kich thich. c) Phttong phap dung ham ph1;1t. - Cac phttong phap di~u chinh: -10-
 15. ~ '>\::S ~ '~ Q ~ ~~ s ~ DOANH NGHIEP CAO SU ~ Lao d()ng I I ~ r - Khai hoang , Mil Latex Mu to I I ~ - Gi6n1 tr6ng moi ~I TLSX THJTRUONG Mii c6m THl ...t:: u ~ KH-KT I I - Cham soc KTCB TRUONG
 16. Quan trf, doanh nghi?p Gao su Nguy~n DL'tc Tbdng GHUONG 2 : ? ? . VA NOI NHUNG KHAI NIEM . DUNG Cd BAN ~ CUA QUAN TRI. DOANH NGHIEP . II NHUNG KHAI NI$M: 11 N~n kinh te' chi buy t4p trung : la n€n kinh te' dt,ta tren che' dQ sd hfi'u thuftn nhftt, sd hfi'u cong c
 17. Quan trf, doanh nghi?p Gao su NguyJn DU:c Tbdng chiu 18 tu'ong ilng voi ph~n v6n gop va chi chiu tnich nhi~m va cac khoan n
 18. Quan trf, doanh nghi?p Cao su Nguy~n Dttc 1bdng 1) Qmin ly Ia trong coi va giu gin theo nhung yeu cfru nhilt dinh 2) Quan ly la t6 chile va di€u khit3'n cac ho~t dqng theo nhung yeu cfru nhilt dinh. - Qudn ly (danh tit) : Slf qudn ly b) Theo quan dit3'm h~ thong : Quan ly Ia stt tac dqng co t6 chile, co httong dich ctia chd tht3' quan ly len d6i ttt~.ng quan ly nham sii' d~ng co hi~u qua nhilt cac ti€m nang, cac cd hqi ctia h~ thong dt3' d~t dtt~c m~c tieu d~t ra trong di€u ki~n bie'n dqng cda moi trttong. 7/ Qwin trj : La ·quan ly va di€u hanh cong vi~c hang ngay (thttong v€ san xuilt, kinh doanh ho~c v€ sinh ho~t) 81 Qwin tri doanh nghi~p : C6 th€ hi€u theo nghia Ia slf tac dqng lien ~c c6 t6 chile va theo dinh httong cda chd 'tht3' quan ly de'n cac d6i tu'~ng quan ly, de'n cac t~p th€ lao dqng va ngttoi lao dqng bang mqt tdng tht3' cac bi~n phap d6ng bq, t6 chile sii' d~ng c6 hi~u qua cac ngu6n nang llfc, lam cho vi~c kinh doanh phat tri€n, d~t dtt~c hi~n qua kinh te'- xa hqi cao theo cac m~c tieu da d€ ra. 91 Nha kinh doanh, nha doanh nghi~p : Ia nhung ngttoi t~o l~p 1 doanh nghi~p ho~c dtt~c thua ke' 1 doanh nghi~p, la chti so ht1'u va quan ly ho~t dqng kinh doanh cda doanh nghi~p, chilp nh~n rtii ro trong kinh doanh. 10/ Nha qwin tri doanh nghi~p : NgttCii lam cong tac quan ly, chi huy ho~t dqng cda ngttCii khac, lam cong, httong lttdng. 111 Nha qwin trj cft'p cd sd trong doanh nghi~p : La nhung nha quan tri o cilp b~c cuoi ciJ.ng trong h~ thong cf{p b~c quan tri doanh nghi~p. thttong du'~c gQi la t6 trttdng, co nhi~m v~ huong d~n, don d6c, di€u khi€n cong nhan trong cong vi~c hang ngay dt3' du'a de'n slf hoan thanh m~c tieu cda doanh nghi~p. Thu'ong t6 truong cfing la nguoi trlfc tie'p lao dqng nhu nhung nguoi lao dqng khac. 12/ Nha qwin trj cft'p trung gian trong doanh nghi~p : Dung dt3' chi nhung nha quan tri dung trung gian giua nha quan tri cilp cd so va nha quan tri cilp cao nhilt. Bay thttong la cac trttong, pho phong, cac pho giam d6c. 13/ Nha qwin trj ca'p cao trong doanh nghi~p : La ngu'Cii chiu trach nhi~m cuoi cung v€ mQi ho~t dqng cda doanh nghi~p tru'oc ngu'oi chd sd huu ctia doanh nghi~p va truoc phap lu~t. B6 la Giam d6c doanh nghi~p. 14/ NguOi thua hanh : La nhii'ng Thanh vien trong t6 chuc, trong doanh nghi~p. c6 nhi~m v~ phai trlfc tie'p lam 1 so cong vi~c nhilt dinh nao d6 va khong co trach nhi~m giam sat, di€u chinh cong vi~c cda nguoi khac, do Ia nguoi c6ng nhan, nguoi ban hang, nhan vien van phong v.v ... 15/ MO'i quan h~ giiia cac cft'p quan trj du'qc thi hi~n theo sd d6 hlnh non : -14-
 19. Quan try doanh nghiijp Gao su Nguytn Due Tbdng trung gian QTV cap CO' sa Nhan vien- cong nhan 16/ Ky nang cua nha quan trj : a) Ky nang ky thutj,t : la nhii'ng kha nang c:in thie't dg tht!c hi~n mc?t cong vi~C Cl;l thg, do la kha nang chuyen man CUa nha quan tri. b) Ky nang nhan s"f! : la kha n:ing di~u khign, pho'i hqp, hqp tac cua nha quan tri do'i vcri nhii'ng ngu'Cri lao d(,)ng khac. c) Ky nang tu duy : la kha nang tien doan, quye't doan trong kinh doanh. d) Yeu cdu cac log,i ky nang dffi vai titng cdp quan trt : Ky nang nr duy Ky nang nhan slf Ky nang ky thu~t Nha qmln tri d(p co sd Nha quan tri d(p trung gian Nha quan tri cftp cao 17/ Mt1i trliong kinh doanh :Hi tftt cii cac ye'u t6 ben ngoai doanh nghit;p, c6 anh hu'dng trlfc tie'p hay gian tie'p de'n vit;c kinh doanh cua doanh nghit;p. £>6 la cac ye'u t6kinh te', phap lu~t, xa h(.)i, chinh tri, thien nhien, v.v .... III NHUNG NQI DUNG C(J BAN CUA QUAN TR! DOANH NGHI$P 1/ Phdn theo nQi dung qua trlnh qwin trj, nQi dung QTDN g6m: a) Nghien CUu thi tru'ong va ke' hOC;l.Ch h6a b) T6 chii'c c) E>i€u khi€'n, di~u chinh d) Ki€'m soat va hl;l.Ch toan -15-
 20. Quan try doanh nghi¢p Gao su Nguy&n Due Tbdng 2/ Ph4n theo qua trlnh san xuft : Tuy theo nganh, lo~i san phffm, qui tdnh cong ngh~ v.v ... rna c6 nhfi'ng n()i dung quan tri san xuat thich hqp, nganh cao su, n()i dung quan tri g6m: a) Quan ly khau khai hoang. b) Quan ly khau gi6ng va tr6ng moi. c) Quan ly khau cham soc vu'on cay kien thiet co ban. d) Quan ly khau khai thac va cham soc vu'on cay kinh doanh e) Quan ly khau che bien t) Quan ly tieu th~ san phffm 3/ Ph4n theo cac y€u t6 san xuft va san phim a) Quan ly v~t tu' b) Quan ly co so v~t chat ky thu~t c) Quan tri nhan st.,t d) Quan tri tai chanh - ke toan e) Quan ly va tieu thl;l san phffm 4/ Ph4n theo chuc nang qwin trj, nQi dung qwin trj doanh nghi~p g