Xem mẫu

 1. BQ GIAO D()C VA DAO T~O DAl HQC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRUONG DAI . KINH TE . HOC ,; NGUYEN DUC THANH · QUAN L Y CHI NGAN SACH NHA NUde QUA KHO B~C NHA NUde .TRONG C(j CHE THI. TRUONG Chuyen nganh : TAI CHiNH, Lu'U THONG TIEN T~ v A TiN Dl)NG Ma s6 5 . 02 . 09·- ,..! KI10A 110C KINtl TE NGUOI HUONG DAN KHOA HOC PTS ·. LE THI BANG TAM 9 6/UOG 011·i
 2. LOI CAM E>OAN Toi xin cam doan day la cong trlnh nghien cti'u cua rieng Wi. Cac s6lit%u ke't qua neu trong lu~n an la trung thtfc va chua tung dtt
 3. c.Ac Tit NGff VIET TAT.DUNG TRONG LU~N .AN **** C-L-K-H-M : Chuang Lo~i Khoan H~n Ml}c KBNN : Kho b~c nha nu'oc HMKP : H~n muc kinh phi HCSN : H~mh chanh st;( nghi~p NSNN _;:.'Nga~ sach nha nuoc NHNN : Ngan hang nha nuoc GDP : Gross domectic product
 4. Ml)C Ll)C Trang ? ,._, MO DAU I CHUONG 1 NGAN sAcH NHA Nlfoc, QUAN LY NGAN sAcH NHA Nlfdc v A VAI TRO evA KHO n~c NHA Ntfdc 4 1.i. LY LU/iN CHUNG VE NGAN SA CH TRONG CO CHif THJ TRUONG 4 1.1.1 - Khai ni~m v~ ngan sach nha mrdc. 4 1.1.2 - Ban cha't cua ngan sach nha mtdc. 6 1.1.3 - Chuc nang ctia ngan sach trong cd che' th! tntCing. 9 1.1.4 -Nguyen tac quan Iy ngan sach 12 1.1.5 - Co che' th! tntc>ng va vai tro Cll a chi ngan sach nha nt(OC. 15 1.2. QUAN LY CHI NGAN SA CH NHA NIJOC VA VAI TRO CUA KHO Bl}C NHA NIJOC 22 1.2.1 Chi ngan sach va anh httdng cua chi ngan sach 22 1.2.2 Qua tr'inh chi va quan ly chi ngan sach 28 1.2.3 Vai tro ella co quan Kho bq.c nha nude 30 1.3. KINH NGIHEM TO cmJc QUAN LY CHI v A KmM soA.T CHI NGAN SACH (j MQT SO NUOC 34 1.3 .1 T6 ch(tc quan ly chi va kie'm so at chi ngan sach d m(>t so nude 34 1.3 .2 Nh~n d!nh t6ng quat v~ t6 ch(tc quan ly chi va kie'm so at chi ngan sach nha mtdc d m(>t so nude 48 CHUONG2 THVc TR~NG v"E QUAN LY CHI NGAN sA.cH NHA Ntfdc VA VAI TRO CUA KHO B~ C NHA Nlfdc HI~N NAY 55 2.1. BOI CANH KINH TE v A xA. n(>I vl¢T NAM nl¢N NA v 55 2.1 .1. Boi canh lich stl' 55 2.1.2 Nhii'ng th~mh tt,tu kinh te' vi mo 57
 5. 2.1.3. Tinh hlnh t6ng quat v~ tfti chinh ngan stich 59 2.1.4. Nhu cftu von dftu tu' tit ngan sach nha mtoc 61 2.2. THVC TR~NG VE TO CHUC QUAN LY CHI vA KIEM SOAT CHI NGAN SACH NHA NlJOC HJtN NAY 66 2.2.1. Cac va'n d~ phap ly lien quan de'n quan ly, ca'p ph at va kiim soat chi Nan sach nha mroc. 66 2.2.2. T6m Itrqc tie'n trlnh Ngan Sach theo ngh! d!nh 168/CP. 68 2.2.3. T6 chuc quan ly chi va kie'm soat chi hi~n nay 70 2.3. QUAN L y CHI vA KIEI\I SOA T CUI NGAN SA CH NHA NlJOC QUA KHO B~ C NHA NlJOC HJtN NAY 80 2.3 .1 Giai do"'-n tit 1-4-1990 v~ tnroc 80 2.3.2 Giai do"'-n tit 1-4-1990 de'n nay 81 2.4. NHUNG NHU
 6. 3.2 PHUONG HlfONG ROAN THJ:¢N N(H DUNG TO CHUC QUAN LV CHI VA KIEM SOAT CHI NGAN SACH NHA NUOC QUA KHO B~C NHA NlfOC 109 3.3 ROAN THI¢N NQI DUNG TO CHUC QUAN LV CHI VA KmM sokr CHI Ill 3.3.1 Stf din thie"t Ill 3.3.2 Phan Io~i ki~m soar chi tieu ngan sach 114 3.3.3 Ho~m thit%n n
 7. ? ~ MODAU f)~ duy trl ho:;tt d
 8. 2 M~;tc tieu ciia d~ ali lu~n an la nh~m vao vi~c xac l~p cd sd ly lu~n va thlfc ti~n cho qua trinh hoan thi~n n()i dung quan ly chi NSNN qua KBNN trong giai do~n hi~n nay. Tac gia nghi rAng vai tro ciia KBNN trong quan ly ngan sach rat quan trQng. Vl cd quan KBNN thlfc hi~n nhi~m Vl;l xuat nh~p cong ngan va giu gin cong quy. Ben c~nh do lu~n an con d~ c~p de'n anh hudng ciia chi ngan sach tren cac ·Hnh vlfc kinh te' - xa h()i d~ til' do dlia ra nhung dong gop nh~m tll'ng \bl.l'OC cai tie'n cong tac quan ly ngan sach phil hQp VOi nhung nguyen tac Va IDl;IC dich v6n co ciia no. EJo[ fli(jng va phq_m Vi nghien CtlU cua lu~n an du'QC xac dinh la hoan thi~n n()i dung quan ly chi va ki~m soat chi NSNN qua KBNN trong cd che' thi trttong. B~ d~t dti
 9. 3 xd' d-qng d€' xac djnh nhfi'ng di€'m gio'ng nhau, khac nhau, cac u'u nhu'qc di€'m ciia m6i mo hlnh t6 chti'c quan ly chi va ki€'m soat chi, quan di€'m ljch sd' c-q th€' d€' de xua't nhfi'ng giili phap cftn thie't th-q'c hi~n trong giai do~n 1996 de'n 2000 v.v ... Nqi dung ciia lu~n an ngoai phftn md dftu va ke't lu~n, phftn chinh du'qc th€' hi~n hoi 3 chu'dng sau : . Chudng I : Ngan sach Nha nuoc, quan ly chi ngan sach Nha nuoc va vai tro ciia Kho b~c nha nuoc CQu'dng 2 : Th-q'c tr~ng ve quan ly chi ngan sach Nha nu'oc va vai tro ciia Kho b~c nha nu'oc hi~n nay Chu'dng 3 : Roan thi~n nqi dung quan ly chi va ki€'m soat chi ngan sach Nha nu'oc qua Kho b~c nha nu'oc trong cd che' thi tru'ong . Qua nqi dung trlnh bay, lu~n an de xua't mqt so' va'n de ve qui trlnh va n()i dung ki€'m soat chi NSNN qua KBNN, d6ng thoi ciing de xua't mqt s6 giai phap lien quan de'n chi va ki€'m soat chi ngan sach tU' giai do~n l~p ngan sach, quye't dinh ngan sach va cha'p hanh ngan sach. Vi~c xac dinh ro r~t nhi~m v-q va thftm quyen, trach nhi~m va quyen lqi ctia tung cd quan lien quan trong tUng giai do~n ciia qua trlnh ngan sach, tu d6 neu b~t cd sd phap ly va bi~n phap thlfc tien cho vi~c hoan thi~n nqi dung quan ly chi NSNN qua KBNN trong cd' che' thi tru'ong t~i Vi~t Nam. Toan bq lu~n an c6 khO'i lu'qng 162 trang danh may, 3 bang bi€'u, 9 sd d6, hlnh ve, ph~1 1-q.c cung mqt danh m-qc 33 tai li~u tham khao.
 10. 4 CHUONG 1 NGAN SACH NHA NUOC, QUAN LY CHI NGAN SACH NIIA NUOC VA VAl TRO CUA KHO B4C NIIA NUOC 1.1- LY LU~N CHUNG VE NGAN SA.CH NHA Nlf(Jc TRONG C(J CHE TH! TRUONG 1.1.1- Klu1i ni?m vi nglin saclz Nlza mille Thu~t ngii' ngan sach (Budget) b~t ngu6n tit tie'ng Anh, c6 nghla Ut cai vi, cai x~c. Tuy nhien trong doi s6ng kinh te' - xa h
 11. 5 Tu di€'n Anh van kinh thttong tom lu'Qc Longman do J.H.Adam bien t~p, giili thich thu~t ngfi' ngan sach nhu' sau : " Ngan sach la: 1. Bang k€ toan v~ kha nang thu nh~p (ti~n thu vao) va chi tieu (ti~n xuftt ra) trong mqt giai do~n nhftt dinh ciia tu'ong lai, thu'ong Ht mqt nam. 2. Ngan sach Nha nttoc Ia bang k€ ho~ch v~ thu nh~p va chi tieu Qu6c \, gia(Nha nu'oc) trong tu'ong lai. N6 du'Qc ong BQ tru'ong BQ Tai chinh (Chancellor of Exchequer) trlnh ra nghj vi
 12. 6 Theo giao su, tie'n sl Nguy~n Thanh Tuy~n, ph6 tie'n sl Duong Th! Binh Minh va t~p the' tac gia giai thich thu~t ngii' ngan sach nhu sau: " NSNN la m
 13. 7 clfc. Nhtt Seligman dinh nghia " Thue'la stt dong gop cttong bach ciia m6i ngttoi cho Chinh phd d~ trang tnH cac chi phi vl quyen l
 14. 8 ciia ngan sach ngoai khu vlfc Nha mtoc), cho dftu tu'. Quan h~ kinh te' giua Nha mtoc va xa hqi, do d6 tie'p tvc th~ hi~n ng qua muc cac ngu6n tai nguyen hi~n c6, dtta de'n h~u qua Ia: muc s6ng
 15. 9 cda nhan dan bi giam sut. Ta't nhien, muc s6ng ciia nhan dan giam sut Ht nguyen nhan tn.tc tie'p gay nen nhung ba't 6n v~ kinh te', chinh tr!, xa h()i. L!ch sii' da t:Ung chung minh di~u d6, dang thoi mqi khoan chi tieu ciia Nha mtoc phai dttqc tinh toan th~n trqng, th~ hi~n tinh tie't ki~m, hi~u qua va cong bAng xa h
 16. 10 phi va 11$ phi... d€' chi tieu cho nhi6u ho~t d
 17. 11 c. Chuc nang can drfi gilla cac klwan tlw va cac klwan chi ciia Nha nzt{Jc NSNN Ia bang ke' ho
 18. 12 nhfi'ng nguoi cong dan it chiu thue', giup do it nhfi'ng cong dan chiu thue' nhi~u, vi dt;t: chi cho chu'ong trlnh QuO'c gia giai quye't vi~c lam, chu'ong trlnh xoa d6i giam ngheo, xay dl}'ng du'ong Xa, tru'ong hQC va b~nh Vi~n.V.V ... • Tu tieu tht;t de'n gia tang san xua't Vi~c chi tieu Chinh phd ngay nay khong phai la khong lam gia tang san xua't, vi dt]: Chinh phd vl}'c d~y n~n kinh te' trong hie suy thoai b~ng each dftu tu' trl.}'c tie'p ho~c cung ca'p tin dt,Ing u'u dai cho cac dt;t' an, chu'ong trlnh phat tri~n kinh te', tu d6 lam gia tang san phftm qu6c n()i; Chinh phd chO'ng nl;ln tha't nghi~p b~ng each gia tang dftu tu' d~ tl;lo them cong an vi~c lam cho dan chung. Nhu' v~y Chinh phd gia tang san xua't thay vl tieu tht;t san phftm xa hqi e. Chuc nang giam dtfc Ynghia va phl;lm vi sd' dt;tng NSNN doi hoi phai c6 nguyen t~c, che' d
 19. 13 t~c t6i cao la nguyen Hie t~p trung dan chu con phai ton tTQng cac nguyen t~c cd ban sau: a. Nguyen tile toan di?n Nguyen Hie toan di~n doi hoi r~ng, Hit ca cac ho~t dQng Uti chinh ciia Chinh phu g6m mQi s6 thu, ba't lu~n tll' dau toi va mQi so' chi cho mQi mqc dich, ba't lu~n Ia Iffy d khoan thu nao d~u phai duqc d~t trong h~ th6ng ngan siich. B6ng thoi phai duqc tht,tc hi~n theo nguyen t~c, che' dQ th6ng nha't trong ca nuoc, do Chinh phu trung u'dng qui djnh va huang d~n Theo nguyen tac nay, vi~c l~p dt,t tmin ngan sach phai xua't phat tll' co sd va mQi khoan thu chi phai theo dung th~ 1~ tai chinh ngan siich ciia Nha nuoc va dttqc ghi d~y du theo ghi tri nguyen thiiy vao ke' ho~ch ngan sach. Chi c6 ngan sach toan di~n thl vi~c phe chuffn ngan sach cua Qu6c hQi moi c6 gia tri d~y du va ngttoi ta moi c6 th~ kl~m tra dttqc mQi khoan thu chi da duqc tht,tc hi~n c6 dung che' dQ khong ? va phan anh dung tht,tc tr~ng n~n kinh te', tranh t~o ra nhfi'ng ke hd tai chinh c6 nguy-co gay tha't thoat cong quy B6i voi doanh nghi~p Nha mtoc c6 tntong hqp ngo~i 1~ Ia mQi khoan thu chi lien quan de'n Vftn d~ kinh doanh cua doanh nghi~p du'QC dtta vao s6 sach ke' toan doanh nghi~p, chi c6 nhfi'ng khoan giao nQp, h6 trq, ca'p phat c6 lien quan de'n ngan sach thl moi duqc dua vao ke' ho~ch ngan sach b. Nguyen tile " Ngfin saelz plzai dzt(le quytt djnlz tntue" Theo hie'n phap quy djnh, thffm quy~n bi~u quye't ngan sach va ki~m smH sq' thi hanh ngan sach thuC?c Qu6c h
 20. 14 d~ nghi, tU do xet thtl' tt.t u'u tien cda cac cong tac va chap thu~n s6 dt! thu va s6 dt! chi. Ngan sach chi dtt