Xem mẫu

 1. no GI.Ao DIJC vA eAo T~o D~I HOC QUOC GJA THANH PHO HO CHi MINH TRUONG D~I HOC KINH TE LE Till TUYET HOA -- NHU'NG GIAI PHAP NHAM THlJC • BIEN • cAc Dffiu KIEN • HiNH THANH THI• TRUONG CHUNG KHOAN TAl• VIETNAM • CHUYEN NGANH: TAl CHlNH- LUU ffiONG nEN 'It VA TiN Dl)NG MA SO : 5.02.09 NGUOI HU'ONG DAN KHOA HOC: !" oyu cGt A -~ P.hG/1: I . ;· ---. x 1t• ~d !19C GS - PTS NGUYEN THAfHUf~N!9g_ KWH 1f~ --- -- ---. -" ' ____ J.TJHf i .. ,. VIPJ!1 ,.f~ h~ l'J r:(; ~\A1'~,'(Jfi)I 1 1. ) · •.·. :111 J I I•- • .... .. I ! "' ,;-f---·- -- •r j rftR_,J... ! ! L-·-----------·--------...} ' ,.., ~ ~ THANH PHO HO CHI MINH - 1996
 2. LOICAMDOAN Toi xin cam doan day Ui cong trinh nghien cuu ciia rieng toi. Cac s6 li~u va ke't qua neu trong lu~n an la trung tht!c va chua tUng du'
 3. CHU THICH Trang khi trlnh bay, Lu~n an c6 dung clJm til' viet tift nhu sau : TTCK : Thi truong chang khoan.
 4. Ml)C Ll)C ' ? ~ LOIM
 5. ~ ? ..., ' ' CHVdNG 2 : EHEU KI~N VA KHA NANG HINH THANH A ' THl TRUONG CHUNG KHOA.N TAI V$T NAM 6o 1 - Nhu cftu v6n cho k€ hoQ.ch phat triin kinh t€- xa hQi 5 nam 1996- 2000 va tfnh buc xuc cua vi~c thitt ·~p 6o thj tru(/ng chUng khoan d Vi~t Nam 1.1 Ke' ho~ch ph at trie' n kinh te' xa h
 6. 2.4 Ho~ch dinh dung di\n va thl;fc thi c6 hi~u qua chinh sach ti€n t~ qu6c gia 2.5 Tht;(c hi~n cac giai phap din bAng ngan sach 3- Cac giiii phap chu ye'u nhlim dap ung nhu c~u v~ hang boa cho thj truang chung khoan 3 .1· Tie'p ~c tie'n h~tnh khiin tntdng va m~nh me qua trlnh c6 phftn h6a cac doanh nghi~p nha mtoc 3.2 Khuye'n khich phat tri€'n b€n vung cong ty c6 phftn d~i chting 3.3 Tang cttC1ng ho~t d
 7. -1- ' ? ~ LOIMODAU Tu' tu'dng co ban cua chie'n lu'qc phat tri~n kinh te'- xa h
 8. - 2- thi tntong chung khmin d Vi~t Nam. Thi tntong chung khmin Ia m
 9. -3- * Phttdng phap nghien cuu: B€ dam bao tinh khoa hQC, khach quan va tinh kha thi cda d€ tai, trong qua trinh nghien cuu, lu~n an stl' d~ng phttdng phap duy v~t bi~n chung. Nghien cuu thi trttong chung khoan trong trl;lng thai dqng, trong m6i quan h~ qua ll;li voi cac m~t kinh te', xa hQi, ky thu~t ... Tu d6, nit ra dttqc nhii'ng ye'u tO" cd ban thu
 10. -4- CHUONG 1: TONG QUAN VE Till TRUONG CHUNG KHOAN 1. KHAI LUOC LICH siJ HINH THANH THI TRUONG CHUNG KHOAN TREN THE GIOI: Thi tntong chung khmin (TICK) Ia m()t dinh che' Uti chfnh dffu tu' tr\fc tie'p, c6 vai tro he't sue to IOn d6i voi s\f phat tri~n ciia n~n kinh te' thi tru'ong. Tit Hiu, Ci hffu he't cac nuoc tren the' gioi, TICK da trCi thanh m()t ph~m tru kinh te' quen thu()c trong doi s6ng kinh te', khong chi d6i voi gioi doanh nghi~p rna ca voi quang d~i quffn chung. Song, cho de'nnay, d Vi~tNam ,TTCK v§:n dang conla m()tph~m tru xa 1~, it nguoi bitt de'n. N6i each khac, n6 v§:n con la m()t khai ni~m chua d\fng dffy r§:y nhung di~u bi ffn chua du'
 11. -5- - Thuhai: Tac gia Tdn Xuan Kiem trong cuO'n "Hoi dap v~ thi tntC5ng chung khoan va cong ty c6 phftn" da trlnh bay : "Thi tn.tC5ng chung khoan chila noi giao dich, (J d6 hang ngan ngu'C5i mua vao va ban ra cac c6 phftn mdi ngay thong qua cac d~i ly cua hQ, la nhung ngu'C5i moi giOi chung khoan (Broker)" - Thu ba: Ong Young Jackim- Nghien cuu vien phong nghien cuu chung khoan, sd giao dich chung khoan Han quO'c cho ra.ng : "Thi tru'C5ng chung khoan la m
 12. - 6- tren thi tntang- rn()t d~c tntng rieng c6 d€ phan bi~t TICK voi thi tntang ti€n t~. Vl v~y, c~n phai c6 rn()t khai ni~rn v€ TTCK rn()t each chung nha't cho rn9i lo~i TTCK va th€ hi~n du'
 13. - 7- gQi la "Sd giao dich ". "M~u dich tntong" Ia ten gQi chung cua bang hi
 14. - 8- * (j Hoa ky : Vao nam 1789, lffn dffu tien quO'c h()i da cho phep chinh phil phat hanh dqt cong trai (Goverrnment bonds) voi t6ng mt$nh gia 80 trit$u Dollar d6 thanh to an nhung m6 n nq kh6 ng 16 trong cuq c chi€n tranh ghl nh d()c l~p. Vai nam sau, cac lo~i trai phie"u ngan hang, cong ty bao hi6m cling da ba:t dffu duqc phat hanh tren thi truang. Trang giai do~n nay chua hlnh thanh TTCK chinh thuc, nguai ta mua ban chung khoan trgc tie"p voi nhau, giO'ng nhu ki6u mua ban chung khoan khong qua quffy (over the Counter) ngay nay. Ngay 17 thang 5 nam 1792, d6 t~o di€u kit$n cho cac ho~t d()ng giao dich chung khoan phat tri6n m()t cac thu~n lqi va d6 ngan chi.}.n vit$c dffu co dich V\1 gia h~, cac nha moi giOi da t\1 hQp duoi m()t gO'c cay khuy (Buttonwood) d6 ky ke"t voi nhau m()t thoa uoc c6 ten la "Thoa uoc gO'c cay khuy"(Buttonwood Tree Agree- ment), trong d6 vit$c tranh ban da"u gia va tho a thu~n muc hoa h6ng mua ban chung khoan la 1/4 % se dUQC thlfc hit$n. Ngay nay, nguai ta ghi nh~n, ngay ky thoa uoc tren coi nhu ngay khai sinh TICK New york. Cho toi nam 1817,voi da phat tri6n ngay cang m~nh me cua ho~t d()ng phat hanh va mua ban chung khoan tren thi truang, cac nha moi gioi da thoa thu~n voi nhau v€ vit$c gi.}.p go giao dich thuang kY vao nhii'ng ngay gia da du
 15. - 9- ding, voi slf len gia cua d6ng yen tren thi tntang qu6c te', Tokyo se trd thanh "La ph6i tai chinh" m(.lnh, ch~ng nhii'ng thu hut du'
 16. - 10- hlnh thl,l'c te' d€ minh chung cho m()t va'n d6 c6 tinh ly thuye't d6 la : Sl! ra doi, t6n t~i va phat tri€n TICK la nhu cffu cffn thie't khach quan cua n6n san xua't va trao d6i hang h6a phat tri€n. C6 th€ khAng dinh r~ng, sl,l' xua't hi~n cua TTCK ba:t ngu6n tu hai ly do chu ye'u sau day: 1.3.1- Mau thuftn trong quan h~ cung c§u v~ v6n ti~n t~ -Nguyen nhan mang tinh ti~n d~ cho stf. xua't hi~n cua thi tru'ong chti'ng khmin : * Thti' nha't : C§u vO'n ti~n t~ : Th?t v?y, c6 th€ d€ dang nh?n tha'y, trong n6n kinh te'- xa h()i, c6 hai chu th€ IOn thu'ong xuyen c6 nhu du v6n ti6n t~ d€ b6 xung cho sl,l' thie'u ht;tt cua rnlnh nh~m duy trl sl,l' t6n t~i va phat tri€n, d6 la Nha nuoc va doanh nghi~p. Vl sao rna cac chu th€ nay l~i xua't hi~n nhu cffu vO'n b6 sung? - DO'i voi Nha nuoc : Toan b() cac khoan chi tieu kh6ng 16 cua Nha nuoc, bao g6m: Cac khoan chi cho mt;tc dich duy trl b() may hanh chinh, cho an ninh, qu6c phong 'cho xay dl,l'ng co sd h~ tffng' cho phuc l
 17. - 11- voi cac doanh nghi~p c6 mo hlnh qmln ly theo cd che' cong ty c6 phffn, ngoai nhfi'ng nhu cffu v€ v6n nhu' d6i voi mqi doanh nghi~p blnh thu'ong da neu tren, hQ con c6 nhu cffu t~o v6n di€u 1~ ngay tu bu6i ban dffu khi moi thanh l~p. * Thu hai : Cung vO'n ti~n t~ : - £>6i voi cac doanh nghi
 18. - 12- d~ dap ling yeu cffu cua nhau. Nho v?y, mau thu~n tntdc mAt t~m thoi da du
 19. - 13- ntl'oc (tin phie'u, tnii phie'u Kho b~c , cong tnii , ... )- gQi la chung khmin. Thong qua bi~n phap nay, Nha nuoc da thu hut du
 20. - 14- dffu' ho~c tang them v6n di~u 1~ khi cffn md r()ng quy mo, hQ se phat h~tnh cac lo:;ti c6 phie'u. D6ng thai , khi cffn b6 sung v6n ti~n t~ t:;tm thai thie'u m()t thai gian trong qua trlnh san xua't kinh doanh , ngoai ngu6n v6n duqc tlm kie'm tu cac t6 chuc tai chinh trung gian ( Ngan hang thuong m:;ti va cac t6 chuc tin dl;lng khac), cong ty c6 phffn se phat hanh cac lo:;ti trai phie'u cong ty d~ huy d()ng v6n, bu d~p S\1' thie'u h1,1t t:;tm thai ciia rnlnh. Cac lo:;ti c6 phie'u va trai phie'u do cong ty ph