Xem mẫu

 1. 4s-to{~t~q]'~ BQ GIAO Dl)C VA BAO TAO 63cZ, -r' .. BAI HOC QUOC GIA TP. HO CHI MINH TRUONG E>AI HOC KINH TE TRAN HUY HOANG A ~ ; ') A ' CAN DOl TIN Dl)NG 0 NGAN HANG THUONG M~I VItT NAM TRONG DIEU KIJtN NEN KINH TE THl TRUONG CHUYEN NGANH: TAl CHINH, LUU THONG TIEN T:¢ v A TiN Dl)NG MA SO: 5.02.09 I : .'; '-. j ' 1-: :~! I i I I i • --~ ...A LUAN AN PH6 TIEN sf KHOA HOC KINH TE NGUOI HVONG DAN KHOA HOC: GIAO sv- PH6 TIEN sf NGUYEN THANH TUYEN // TP. HO CHI ~vliNH -1996 . i I i r~-.~
 2. LOI CA:WI . DOAN To i xin cam do an day I a co ng trinh nghie n cuu cu a rie ng to i. Cac s6lit$u, ke't qua neu trong lu~n an la trung thlfc va chua tung du'qc ai cong b6 trong ba't ky cong trinh nao khac Tac gia lu~n an TRAN HUY HOANG -· I _J'
 3. M1JCL1JC MdDAU CHVONG 1: NGAN HANG THVONG M.t~I vA HOAT DONG CUA NGAN HANG THVONG MAl TRONG KINH TE THl TRUONG: .~1.1) Co che' thi tnrong va vai tro cua nha mtoc .......................................... .l 1.1.1) Kinh te' thi truong ........................................................................................ 1 1.1.2) Co che' thi truong ................................. ·······················-················ .. ········ ...... 3 1.1.3) Vai tro eli a nha nuoc trong co che' thi tru'ong.: .............................. 5 ~1.2)Ho?t d9ng cua Ngan hang Thuong m~i trong co che' thi tru'ong ..................................................................................................... -.............................. 10 1.2.1) Khai quat v~ Ngan hang Thuong m?i .................................. 10 "f1.2.2) Co che'-kinh doanh cua Ngan hang Thttong m~i trong n~n kinh te' thi truong ..................................................................... :......................... ,....... 12 ~1.2.3) Chuc nang va vai tro cua Ngan hang Thuong m~i trong n~n kinh te' thi truong .............................................................................. -.......................... 14 -· 1.2.4) Nqi dung hoq t dqng crl a h~ thO'ng ngan hang Vit?t - -- Nam.......................................................................................................................................23 1.2.5) Cac nghi~p vv cua Ngan hang ThtWng m~i .............................. .26 'i1.3) Can aoi tin d1,1ng a cac Ngan hang ThtWng m?i- m9t yeu c~u ~ th'""' can 1et va' kh ac. / h quan ............................................................................................J'"'6 1. .J. s "" 1) lf cant ~ h1et •x' p h a1 can 0 • " -~ x'• uOI tm " d l,lng ....................................................3 7 1.3 .2) Nhung tnrong h
 4. 1.4) Quan h~ giua Ngan h~mg Nha mtoc voi Ngan hang Thu'dng m
 5. 3.1.3) VS chinh sach Hii sua't....................................................................... .119 3. 1.4) VS h~n muc tin dvng ........................................................................... l28 3.1.5) vs vi~c trich l~p cac quy .................................................................... 132 . .,. 1 .6) .).. v e~ b ao hlem ? . ,:; tln ~ d vng ............................................................................... 1..., .) 3 3.1.7) vs dlf tru ba:t bu()c................................................................................. .l35 3.2) Cac giai phap c16i vdi Ngan hang Thuong m~i ........................ .l35 3.2.1) Tniong h
 6. ' A ? DANH MVC TAI LI:gU THAM KHAO PHV LVC
 7. lVId DAU Tfnh ca'p thie't ciia d~ h1i Kinh nghi~m cua cac mtoc trong khu V\(C Dong A va Dong NamA da cho tha'y trd ng(;li IOn nha't trong giai do(;ln dgu phat triSn kinh te' la thie'u v6n, va nguyen t~c cua sv thanh cong la khai thac va sii' dl,lng t6t ngudn v6n trong, va ngoai nu'oc. d nu'oc ta thi tru'ong v6n v~n chua ho~tn chlnh, nen tru'oc m~t ngudn v6n huy d
 8. -Can eli vao thlfc ti6n phan tich nhung m~t du
 9. chung nh~m thoa man cao nha't nhu c§u v6n phat triSn kinh te', a6ng thai V~n thlfc hi
 10. CHU0NG 1: NGAN HANG THU0NG lVIA.I VA HOA. T DQNG CUA NO TRONG KINH TE THl TRUONG 1.1) Cd che' thi tru'ong va vai tro ciia nha nude: 1.1.1) Kinh te' thi tru'ong: Kinh te' thi tru'ong da xua't hi~n nhu mqt yeu c~u khach quan cua nen kinh te' hang boa. Kinh te' thi truong bao gio cling gin Ii€n voi kinh t€ hang boa. Tuy nhien, phai hie'u dng kinh te' thi truong khong a6ngnha't voi kinh t€ hang boa. Kinh te' hang hoa co truoc kinh te' thi tnrong. Khi kinh t€ hang boa ra doi thl thi truong cling xua't hi~n, nhung chi khi thi truong au'qc ffiO rqng, phong phil, hoan thi~n, a6ng bq cling voi Slf tc:lng a a tnt ng eli a ne n kinh t€ hang ho a va thi tnt ng au'q c coi Ia d~ c tru'ng ndi b~t cua n€n kinh t€ hang boa thl kinh t€ thi tru'ong moira doi. Kinh t€ thi tru'ong duqc hie'u nhu. giai do~n cao eli a kinh t€ hang boa, GO la Slf boa nh~p kinh te'hang boa voi thi tru'ong a€ d~n tOi slf quye't dinh va chi ph6i cua thi tru'ong trong san xua't htu thong hang boa, rna trong do ca c lo~ i thi tru'o ng trd tha nh die u ki~ n chi p h6i rna nh li~ t. Trong n€n kinh t€ thi tru'ong, cac lo~i thi tru'ong phat trie'n d trinh aq ngay cang cao: thi truong v€ tu li~u san xua't, thi truong ve tlt li~u tieu dung, thi truong ti€n t~, thi truong chung khoan, th{ truong h6i do a i, thi truong sue lao dq ng, thi tru'o ng co ng ngh~, thi truong thong tin ... Trong n€n kinh te/ thi truong, cac hang hoa auqc san xwit ra a€u dem trao ddi, mua ban tren thi truong. Nguoi ban va nguoi mua quan h~ voi nhau thong qua gia ca va tren nhieu thi tru'ong _khac nhau.
 11. 2 Cac san phim lam ra du'QC mua ban trao ddi tren thi tru'ong thl moi du'q c coi Ia xa hq i da th ua nh~ n. Kinh te' thi tnto ng Ia st,t ho~ t dq ng va ph at trie n kha ch q uan eli a quan he% hang h6 a ti€ n te% va ca c qui lu~ t gia tri, qui lu~ t cung c~ u, qui lu~t c~nh tranh ... Qui lu~t gia tri yeu c~u trao d6i phai tren co so ngang gia. Chinh ye u c~ u nay du'a de' n vie% c xua't hie% n v~ t ngang gia chung, xua't hie%n ti€n t
 12. 3 chi a cit theo eiia gid i ha nh cha nh gill a ca c dia phu'dng, thie't I~ p me? t thi tntong thong nha't ca nudc ... Lam cho thi tntong trong nude gin vdi thi tntong quoc te', pharr cong lao dqng trong nude gin vdi pharr cong lao dqng quoc te'. 1.1.2) Cd che' thi tntang : Cd che' thi tru'o ng la ph u'dng thuc v~ n etc? ng eli a n€ n kinh te' thi tru'o ng theo ca c qui lu~ t. eli a san xu it va lu'u thong hang ho a trong q uan hi$ ta c dq ng qua h.ti giua ca c qui lu~ t do va ca c qui lu~ t kinh te' kha c, thong qua ca c m6i lien hi$ kinh te', lien hi$ ta i san xu it ta't ye' u trong xa hq i . Dqng h.;tc chinh cho stf v~n hanh cd ch€ nay Ia lqi ich kinh t€ trtfc tie'p cua tung chu th€ nguoi san xuit hang hoa. Stf t6n t').i va phat tri€n cua cd che' thi tntong mang tinh khach quan trong nhung xa hqi co n€n kinh t€ hang hoa. Trong giai do'). n C(). nh tranh ttf do Tu' ban chu nghia, cd ch€ thi truong eta co mqt khong gian rqng ldn. Tac dqng cua cd che/ thi tni'clng, tru'dc he't la qui lu~t gia tri, au'qc phat hil$n kha sdm vao khoang nam 1776 do nha kinh t€ hQc A.Smith. Tac dong cua qui lu~ t gia tri gi6 ng nhu' co "ban tay vo hlnh" di€ u khi€ n thi truong, cti€ u khi€ n cung - c~ u ... Kinh t€ thi tru'o ng va cd ch€ thi tru'o ng co nhung m~ t tie u ctfc ohu' mcft can CiQ'i d t~m Vl mo, C().nh tranh au'a ae'n QQC quytn, Q~U Cd, I~ m ph at, tha't nghil$ p, ph an ho a gia u nghe o, o nhit§ m mo i truo ng ... D€ kliic phlfc nhung m~t tieu ~tfc cua ntn kinh t€ thi tru'ong, kinh nghi~ m th ttc te' nhi€ u nu'd c cho thi y ph a i co vai tro eli a nha nu'd c. Nha nude c~n tang cu'ong cac ho').t dqng quan ly nh~m dam bao, cho th~ tntong ho').t dqng dung huang, Clem l').i hi~u qua kinh te'- xa
 13. 4 hoi cao. SL,( can thi~p cua nha nude 13. tit ye'u va c5n phai co. Tuy nhie n kinh nghi~ m ph at trie' n eli a ne n kinh te' the' gio i vua qua cho thay cac nu'oc co sl,l' can thi~p qua m~nh cua nha mtoc nhtt .~n d0, Pakistan, Phillippin ... EHl co toc do ph at trie' n ch~ m hon ca c nu'o c rna trong do nha nude can thi~p co gioi h~n. Nhu v~y, khong chi don thu5n la phai co sv can thi~p cua nha nu'oc thl tit ca cac m~t tieu eve cua co che' thi tru'ong se tlf dong bie'n ma't. Phai hie'u la c5n co ban tay "huu hlnh" cua nha nu'oc nhu'ng phai laban tay nhu the' nao? Robert Wade trong "Governing the Martket-Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization" ( Qua n ly thi tru'ong- ly thuye't kinh te' va vai tro cua chinh phu trong cong nghi~p hoa a Dong NamA) do Princetion University Press xua't ban 1990, da cho r~ng long tin cua tru'ong phai Tan c6 aie'n trong vi~c a€ xuat tv do hoa va tu' nhan hoa la khong co cd sa, ca ve ly lu~n va kinh nghi~m cua cac nu'oc moi cong nghi~p hoa a Dong NamA. Trong bai bao nhan a€ " L~i ban v€ nha nude va thi tntong" Wade da tan thanh bi~n phap" ... tlm each hu'ong d~n chu khong phai thay the' cho thi tru'ong. Slf can thi~p moi do sli' dl).ng cac phuong phap gia va phi gia de' hu'ong d~n va sli' dl).ng d~u tu' khoi nhung ho~t dqng khong co hi~u ·qua". Nhu' Wade da nh~n xet " Dai loan la mqt tim gudng cho ngu'o i kha c xem xe t ". 1.1.3) Vai tro ctia nha nu'oc trong cd che' th~ tru'ong a) Cd che' th~ tru'ong theo dlnh hu'ong Xa H
 14. 5 khong c~n phai phan bi~t thi tntong Xa Hoi Chu NghTa hay thi tntong Tu Ban Chu NghTa. Til do dua ramo hinh phat tri€n kinh te~ Ttr Ban Chu NghTa, trong do dS nghi a a' y nhanh qua trinh tlt nha n hoa nSn kinh t€. Con mot so nha kinh t€ khac d Trung Quae thi phe ph an stf nh~ n thuc phi€ n di~ n v€ thi tnto ng, coi trQ ng st.f diS u tie't cua thi tntong, coi nh~ tinh ke' ho~ch. Kinh t€ hang hoa Xa Hoi Chu NghTa la giai do~n lich sli' co tinh d~c thu cua kinh t€ hang hoa, kinh t€ hang boa Xa Hoi Chu NghTa la'y ch€ do cong huu lam cd sd phat tri€n, khac ~oi vi~c la'y ch€ ao tu huu lam cd so. Thtfc ti~n ddi moi nSn kinh t€ d nude ta nhung nam qua nhat la tu d~i hoi Bang toan quoc l~n thu VI toi nay, cho thay ca hai chi€u huang nh~n thuc tren dSu chua nhung nhan to khong phu hqp. Tntoc he't, phat tri€n kinh te' thi truong theo mo hinh Tu Ban Chu Nghia khong giai quye't nhung mau thu~n von co cua Chti NghTa Tu Ban, nhung bi~n phap soc trong qua trinh chuy€n ddi cd ch€ thuong d~n de'n nhung roi ren v€ chinh tri va roi lo~n v€ kinh te'. Ly lu~n v€ nSn kinh t€ hang hoa Xa Hoi Chu NghTa cc5 k€ hoq.ch dtta tren ch€ do cong huu a6i voi ttt li~u san xua't xet v€ ban ch
 15. 6 Kinh t€ thi tntong khong phai l::l illl;IC tieu, rna la cong Cl;l, la bi~ n ph a p de' dc.t t ml;l c tie u ph at trie' n kinh t€-xa h
 16. 7 b) Vai tro cua nha nu'oc Vi~t Nam trong cd che' thj tru'ang theo djnh huong Xa Hoi Chu Nghia: Ban cha't ctla nha nL(OC Xa Hoi Chtl Ngh1a la vdi tL( each ngt(oi quan ly dinh httdng va di€u ch1nh mqi hoc,tt dong, nh~m bao dam ffil;lC tieu va lc;ii ich cua toan xa hoi. Nhu v~y, co ba va'n de cd ban ~ • ? • _....:' can gw1 quyet: LVI
 17. 8 + Xac dinh r6 quan ly nha nL(dc noi chung cling nhu cac ho~t dqng quan ly phai phil hqp vdi ct6i tuqng quan ly. 86i tuqng quan ly hi~ n nay la thi tnto ng, nhung la thi truo ng chua hoa n chinh, dinh h Lrd ng X a H
 18. 9 t6 chuc tdi u'u cac quan h~ dqc va va quan h~ ngang, giam ae/n muc tha' p nha't ca c ca' p va a~ u m6i trung gia n. + H~ thdng tu phap phai dam bao hi~u }~(C cua phap lu~t, dam ba 0 mq i co ng dan ae u "binh a~ ng trud c ph a p lu~ t" . + H~ thd ng ca c cd qua n ta i ph an ph a i auq c hinh tha nh a~ y au va hoan chinh nhu' toa an hanh chinh, toa an kinh te ... ae' dam bao nguyen ufc trqng phap va quyen lqi chinh dang cua ngttdi dan. Ba la, th~rc hi~n tdt cac tu tudng, bi~n phap chi a0-o sau day: + Ph at huy a~ y au vai tro va hi~ u h,I'c eli a kinh te VI mo' coi thi tni'dng vU'a la can eli vU'a la a6i tuqng cua ke h00-Ch. Ke h00-Ch a6 thu h~p tinh phap l~nh, md r(?ng tinh hudng d~n, aieu tiet tinh tlj ph at eli a thi trud ng . + Phat huy a~y au cac don b
 19. 10 1.2) Ho~t dt)ng cua Ngan hang Thtidng m~i trong cd che' th~ trtiong: 1.2.1) Khai quat v~ Ngan hang Thtidng m~i: Lich sil' ph at tri~n kinh te' eli a cac mroc co sv dong gop to IOn cua cac Ngan hang Thtrdng m:,li la di~u kh6ng th~ phu nh~n, no co vai tro quan trQng d6i voi mQi lo:,li hinh kinh te . Ho:,l t d
 20. II nghi~p Vl,l chie't kha'u, cac nghi~p vu tin d1,1ng hay nghi~p vu Uii / h" c h lil . Theo sa' c I~ nh s6 018 CT/ LDG /SL nga y 20/10/1969 eli a chinh quy~n SaiGon aa ainh nghia Ngan hang Thuong m~i Ia mqi xi c6ng hay tl( l~p, kS ca chi nhanh hay phan Cl}C ngan hang ngo~i qu6c rna ho~t aqng thu'ong xuyen Ia thi hanh cho chinh minh nghi~p v1,1 tin dl,lng, chie't kha'u, tai chinh voi ti~n ky thac nh~n clia tu' nhan, cua xi nghi~ p hay co quan c6 ng quy~ n. Ph a p I~ nh nga n hang nga y 23/05/1990 eli a Nga n hang Nha Ntroc Vi~t Nam neu ro: "Ngan hang Thuong m').i la t6 chile kinh doanh ti~n t~ rna ho~t aqng chli ye'u va thu'ong xuyen la nh~n ti~n g0 i tlr kh a ch h a n g v 0 i tn1 c h nh i ~ m h 0 a n tr a v a s li' d 1,1 n g s 6 ti ~ n a 6 aS cho vay, th\(c hi~n nghi~p Vl,l chie't kh(u Va }am phttdng ti~n thanh toan". Nhu v~y, qua cac khai ni~m tren, v~ ban cha"t clia Ngan hang Thu'dng mc,1i, ta tha'y n6i b~t hai m~t quan trQng nhu' sau: Thu nha't, v~. m~t kinh te', Ngan hang Thttong m~i la m