Luận án: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 109 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận án: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu của luận án là đánh giá thực trạng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP của các hộ nông dân trên địa bàn huyện từ đó đề ra các giải nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP, tăng thu nhập cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-phat-trien-chan-nuoi-lon-thit-theo-tieu-chuan-thuc-hanh-chan-nuoi-tot-vi-s9tbuq.html

Nội dung


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-------  -------

ĐẶNG THỊ BÉ

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT THEO TIÊU
CHUẨNTHỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT
(VIETGAHP) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU,
TỈNH NGHỆ AN

Chuyên ngành

: Kinh tế nông nghiệp

Mã số

: 60.62.01.15

Người hướng dẫn khoa học: TS.NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA

HÀ NỘI, 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và
hình ảnh trong luận văn hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong
bất kỳ công trình khoa học nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã
được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Tác giả

Đặng Thị Bé

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được
sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng
nghiệp và gia đình.
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với giảng viên hướng dẫn TS.
Nguyễn Thị Dương Nga đã định hướng, chỉ bảo, nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Tôi xin trân trọng cảm ơn đối với tất cả các thầy cô giáo Khoa Kinh tế và Phát
triển nông thôn, Bộ môn Phân tích định lượng cùng tất các các thầy cô giáo Học viên
Nông nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận
văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện, Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông huyện
Diễn Châu, UBND, các hộ nông dân tại hai xã Diễn Thọ và Diễn Trung cung cấp số liệu
khách quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực
hiện đề tài.
Tôi cũng xin cảm ơn dự án LPS/2010/047, “giảm thiểu dịch bệnh và cải thiện an
toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị lợn đối với các tác nhân quy mô nhỏ tại Việt Nam” đã
tạo điều kiện cho tôi được trích một phân số liệu từ dự án để làm luận văn của mình.
Cuối cùng với lòng biết ơn sâu sắc nhất xin dành cho gia đình, bạn bè đã giúp đỡ
rất nhiều về vật chất và tinh thần để bản thân tôi hoàn thành được chương trình học tập
cũng như đề tài nghiên cứu.

Học Viên

Đặng Thị Bé

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. i
MỤC LỤC ........................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG........................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH VÀ HỘP .......................................................................... viii
PHẦN 1. MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
1.1

Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2

1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2
1.3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 3

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 3
1.4.

Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 3

1.5

Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn ................................................. 4

2.1.

Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5

2.1.1. Một số khái niệm .................................................................................................. 5
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành chăn nuôi lợn thịt .................................. 14
2.1.3. Nội dung nghiên cứu phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP.............. 17
2.1.4. Cơ sở pháp lý để phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP ........ 18
2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn
VietGAHP ........................................................................................................... 19
2.2.

Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 21

2.2.1. Thực trạng phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt ở một
nước trên thế giới ................................................................................................ 21
2.2.2. Thực trạng phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại việt
Nam ..................................................................................................................... 23
PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 29
3.1.

Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .................................................................. 29

3.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................................... 29
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.................................................................................... 30

iii

3.2.

Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 33

3.2.1. Chọn điểm nghiên cứu ........................................................................................ 33
3.2.2 Chọn mẫu nghiên cứu ............................................................................................ 33
3.2.3. Phương pháp thu thập thông tin .......................................................................... 33
3.2.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu ........................................................ 34
3.2.5. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài ............................................. 35
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 37
4.1.

Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt VietGAHP trên địa bàn huyện Diễn
Châu, tỉnh Nghệ An ................................................................................... 37

4.1.1. Tình hình chăn nuôi trên dịa bàn huyện Diễn Châu ........................................... 37
4.1.2. Các chính sách liên quan đến chăn nuôi theo hướng VietGAHP được triển khai
trên địa bàn.......................................................................................................... 40
4.2.

Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP tại các
hộ điều tra ................................................................................................ 40

4.2.1. Thông tin cơ bản của các hộ điều tra .................................................................. 40
4.2.2. Quy trình chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP của các hộ ..................42
4.2.3. Kết quả và hiệu quả trong chăn nuôi .................................................................. 55
4.2.4. Dịch bệnh trong chăn nuôi .................................................................................... 57
4.2.5. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ..................................................... 57
4.2.6. Đánh giá quá trình áp dụng tiêu chuẩn VietGAHP vào trong chăn nuôi lợn thịt của
các hộ .................................................................................................................. 58
4.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn
VietGAHP trên địa bàn huyện Diễn Châu ............................................... 62

4.3.1. Yếu tố thị trường ................................................................................................. 62
4.3.2. Yếu tố chính sách ................................................................................................ 64
4.3.3. Nhận thức và trình độ người chăn nuôi, cán bộ triển khai VietGAHP ............... 66
4.3.4. Yếu tố đất ............................................................................................................ 67
4.3.5. Vốn và khả năng huy động vốn .......................................................................... 68
4.4.

Giải pháp phát đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn
VietGAHP ................................................................................................ 68

4.4.1

Định hướng phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP ...................... 68

4.4.2. Hệ thống các giải pháp........................................................................................ 69

iv

1123694

Tài liệu liên quan


Xem thêm