of x

Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
6 lần xem

Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX. 1. Kiến thức: Học sinh biết: - Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, nền kinh tế- xã hội nước ta có những biến đổi do chính sách khai thác thuộcđịa của Pháp . - Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. 2. Kĩ năng: Rèn bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lich-su-xa-hoi-viet-nam-cuoi-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-j9srtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được chia sẽ bởi user tieu-hoc tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 8 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng danh mục còn có giáo án lớp 5, tài liệu tiểu học, tài liệu khối 5, tài liệu giáo án, giáo án tiểu học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
1, ngoài ra Kiến thức: Học sinh biết: , nói thêm là - Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, nền kinh tế- xã hội nước ta có các biến đổi do chính sách khai phá thuộcđịa của Pháp , nói thêm - Bước đầu tham khảo mối quan hệ giữa KT & XH, ngoài ra ,còn cho biết thêm 2, cho biết thêm Kĩ năng: Rèn bước đầu tham khảo mối quan hệ giữa KT & XH, nói thêm là , bên cạnh đó 3, kế tiếp là Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, nói thêm là LÒCH SÖÛ XAÕ HOÄI VIEÄT NAM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX - ÑAÀU THEÁ KYÛ XX I, tiếp theo là Muïc tieâu: 1, kế tiếp là Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: - Cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX, neàn kinh teá- xaõ hoäi, cho biết thêm nöôùc ta coù nhöõng bieán ñoåi do chính saùch khai thaùc, ngoài ra thuoäcñòa cuûa Phaùp ,còn cho biết thêm - Böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT & XH, tiếp theo là 2,còn cho biết thêm Kó naêng: Reøn böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT, nói thêm là & XH, kế tiếp là 3, ngoài ra Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng töï haøo daân toäc, bên cạnh đó II,còn cho biết thêm Chuaån bò: - Thaày: Hình SGK/9 - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam,, bên cạnh đó tranh aûnh tö lieäu veà KT-XH Vieät Nam thôøi baáy giôø, bên cạnh đó - Troø : Xem tröôùc baøi, SGK III, nói thêm Ca
  1. LÒCH SÖÛ XAÕ HOÄI VIEÄT NAM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX - ÑAÀU THEÁ KYÛ XX I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát: - Cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX, neàn kinh teá- xaõ hoäi nöôùc ta coù nhöõng bieán ñoåi do chính saùch khai thaùc thuoäcñòa cuûa Phaùp . - Böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT & XH. 2. Kó naêng: Reøn böôùc ñaàu tìm hieåu moái quan heä giöõa KT & XH. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng töï haøo daân toäc. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình SGK/9 - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, tranh aûnh tö lieäu veà KT-XH Vieät Nam thôøi baáy giôø.
  2. - Troø : Xem tröôùc baøi, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá. - Neâu nguyeân nhaân xaûy ra - Hoïc sinh traû lôøi cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá? - Giôù thieäu caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu cuûa phong traøo Caàn Vöông?  Giaùo vieân nhaän xeùt baøi
  3. cuõ 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Xaõ Hoäi Vieät Nam cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 18’ 1 . Tình hình xaõ hoäi Vieät - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm Nam cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kæ XX. * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caû lôùp) Muïc tieâu: Giuùp HS tìm hieåu tình hình xaõ hoäi cuoái theá kæ XIX, ñaàu theá kyû XX Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi
  4. - Giaùo vieân neâu vaán ñeà: - Hoïc sinh neâu: tieán haønh Sau khi daäp taét phong traøo cuoäc khai thaùc KT maø lòch ñaáu tranh vuõ trang cuûa söû goïi laø cuoäc khai thaùc nhaân daân ta, thöïc daân Phaùp thuoäc ñòa laàn thöù I nhaèm vô ñaõ laøm gì? Vieäc laøm ñoù ñaõ veùt taøi nguyeân vaø boùc loät taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán söùc lao ñoäng cuûa nhaân daân tình hình kinh teá, xaõ hoäi ta. nöôùcta ? - Giaùo vieân chia lôùp theo 4 - Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm thaûo luaän noäi dung nhoùm  ñaïi dieän töøng sau: nhoùm baùo caùo. + Trình baøy nhöõng chuyeån - Hoïc sinh caàn neâu ñöôïc: bieán veà kinh teá cuûa nöôùc + Nhöõng bieåu hieän veà söï ta? thay ñoåi trong neàn kinh teá VN cuoái TK XIX-ñaàu TK XX + Nhöõng bieåu hieän veà söï
  5. thay ñoåi trong xaõ hoäi VN cuoái TK XIX- ñaàu TK XX + Ñôøi soáng cuûa coâng nhaân, noâng daân VN trong thôøi kì naøy  Giaùo vieân nhaän xeùt + _HS xem tranh choát laïi. 5’ * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc - Hoaït ñoäng lôùp theo nhoùm) Muïc tieâu: Giuùp HS naêm ñöôïc caùc ngaønh kinh teá VN Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, toång hôïp _GV toå chöùc HS thaûo luaän caâu hoûi :
  6. +Tröôùc khi bò thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, neàn kinh teá VN coù nhöõng ngaønh kinh teá naøo chuû yeáu ? Sau khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, nhöõng ngaønh kinh teá naøo môùi ra ñôøi ôû nöôùc ta ? Ai seõ ñöôïc höôûng caùc nguoàn lôïi do söï phaùt trieån kinh teá ? +Tröôùc ñaây, XH VN chuû yeáu coù nhöõng giai caáp naøo? Ñôøi soáng cuûa coâng nhaân vaø noâng daân VN ra sao ? 7’ *Hoaït ñoäng 3: (laøm vieäc caû lôùp)
  7. Muïc tieâu: Giuùp HS traû lôùi toát caùc caâu hoûi Phöông phaùp: Ñoäng naõo _GV hoaøn thieän phaàn traû _ Caùc nhoùm baùo caùo keát lôøi cuûa HS quaû thaûo luaän . * Hoaït ñoäng 4 : (laøm vieäc caû lôùp) _GV toång hôïp caùc yù kieán cuûa HS, nhaán maïnh nhöõng bieán ñoåi veà kinh teá, XH ôû nöôùc ta ñaàu TK XX  Giaùo duïc: caêm thuø giaëc Phaùp 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc baøi ghi nhôù
  8. - Chuaån bò: “Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du” - Nhaän xeùt tieát hoïc
189269

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm