Lịch sử 10 - NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lịch sử 10 - NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI. Về kiến thức: - Học sinh kết hợp với các kiến thức đã học các môn Địa lý, Ngữ văn … để hiểu được sự phát triển của văn học, nghệ thuật, tư tưởng …. Thời Cận đại và ảnh hưởng của nó. -Nắm được cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng dẫn đến sự ra đời CN XHKH 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Hình thành ý thức say mê học tập, tìm hiểu, sáng tác. - Trân trọng và phát huy những giá trị thành tựu văn học nghệ thua65tma2 con người đã.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lich-su-10-nhung-thanh-tuu-van-hoa-thoi-can-dai-t08stq.html

Nội dung


  1. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: - Học sinh kết hợp với các kiến thức đã học các môn Địa lý, Ngữ văn … để hiểu được sự phát triển của văn học, nghệ thuật, tư tưởng …. Thời Cận đại và ảnh hưởng của nó. -Nắm được cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng dẫn đến sự ra đời CN XHKH 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Hình thành ý thức say mê học tập, tìm hiểu, sáng tác. - Trân trọng và phát huy những giá trị thành tựu văn học nghệ thua65tma2 con người đã đạt được trong thời cận đại 3. Về kĩ năng: Biết liên hệ, phân tích đánh giá nhứng thành tựu văn hóa và tác dụng của nó đối với xã hội. - Biết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh các sự kiện. - Biết trình bày một vấn đề có tính logic - Biết tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học.
  2. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Sách giáo khoa + Sách giáo viên + Hình ảnh + tư liệu III. Tiến trình tổ chức dạy học. 1.Kiểm tra bài cũ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh TG thứ nhất 1914 – 1918 ? 2.Dẫn dắt vào bài mới. Thời cận đại chủ nghĩa tư bản đã thắng thế trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa tư bản chuyển lên chủ nghĩa đế quốc bên cạnh những mâu thuẩn, những bất công trong xã hội cần lên án thì đây cũng là thời kỳ đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực văn học - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Bài học này sẽ giúp các em nhận thức đúng những vấn đề này. 3.Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm * Hoạt động 1 : Cá nhân 1. Sự phát triển của văn hóa GV:Tại sao đầu thời cận đại nền trong buổi đầu thời cận đại. văn hóa thế giới, nhất là ở châu - Văn học Âu có điều kiện phát triển? + Xuất hiện nhiều nhà văn nhà thơ Gợi ý: Kinh tế phát triển, mối quan lớn Coóc-nây, La Phông-ten, Mô- hệ xã hội thay đổi, đó chính là hiện li-e (Pháp). thực để có nhiều thành tựu về văn + Nhiều thể loại như bi kịch, hài
  3. học nghệ thuật giai đoạn này. kịch, truyện ngụ ngôn v.v…. GV:Nêu tên một vài tác giả văn học - Âm nhạc. nổi tiếng thời kỳ cận đại ?Các thể + Sự xuất hiện của các nhạc sĩ thiên loại văn học trong thời kỳ này ? tài như Bét-to-ven (Đức), Mô-da (Áo). GV:Vai trò của triết học Ánh sáng + Các tác phẩm âm nhạc mang đậm ? tinh thần dân chủ, cách mạng. Những tư tưởng mới trong trào lưu - Về tư tưởng. Triết học Aïnh sáng được ví “Như + Sự ra đời của trào lưu triết học những khẩu đại bác, mở đường cho Ánh sáng có vai trò quan trọng bộ binh xuất kích”. trong cách mạng TS Pháp và sự phát triển của Châu Âu. + Các địa biểu như: Mông-te-xki-ơ, - Thành tựu về văn hóa: Vôn-te, Ruýt-xô v.v…. + La Phông-ten với các truyện ngụ 2. Thành tựu của văn học nghệ ngôn có tính giáo dục mọi lứa thuật từ đâu thế kỉ XIX đến đầu tuổi, VD: Gà trống và Cáo thế kỉ XX. + An-đéc-xen: Con vịt xấu xí, Cô - Văn học. bé bán diêm... + Các tác phẩm văn học đã phản + Ban-dắc: Nhà văn hiện thực Pháp ánh toàn diện hiện thực xã hội
  4. đã phản ánh đầy đủ hiện thực phương Tây dưới sự thống trị của nước Pháp đầu thế kỉ XIX qua giai cấp Tư sản. các tác phẩm của mình. + Các tác phẩm văn học đã lên án, + Pu-skin (Nga) với bài thơ: Tôi phê phán sâu sắc xã hội phong kiến yêu em,... lỗi thời, xã hội tư bản bóc lột + Tào Tuyết Cần (1716 - 1763) của + Các tác phẩm văn học còn thể Trung Quốc với tác phẩm Hồng hiện lòng yêu thương con người, lâu mộng phản ánh các mối quan nhất là nhân dân lao động, thể hiện hệ trong gia đình, xã hội Trung lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh Quốc thời phong kiến. thần nhân đạo sâu sắc. + Lê Quý Đôn - nhà bác học của Việt Nam thế kỉ XVIII với những - Nghệ thuật. tác phẩm tiêu biểu như Kiến văn + Cuối TK XIX các lĩnh vực nghệ tiểu lục; Phủ biên tạp lục,... thuật như kiến trúc, âm nhạc, điêu GV hỏi: Những thành tựu văn hóa khắc rất phát triển. đầu thời cận đại có tác dụng gì? + Nhiều thiên tài xuất hiện như: + Phản ánh hiện thực xã hội ở các - Về Mĩ thuật: như Van Gốc (Hà nước trên thế giới thời kỳ cận Lan), Pi-cat-xô (TBN) v.v… đại. - Về âm nhạc :có Trai-cốp-xki + Hình thành quan điểm, tư tưởng (Nga) điển hình của âm nhạc hiện
  5. của con người tư sản, tấn công vào thực. thành trì của chế độ phong kiến, -Tác dụng: Phản ánh hiện thực xã góp phần vào thắng lợi của chủ hội ở các nước trên thế giới thời kỳ nghĩa tư bản cận đại.Mong ước xây dựng một xã Hoạt động 1: Cá nhân hội tốt đẹp hơn. Cho HS đọc SGK, xem ảnh của các nhà tư tưởng tiến bộ: Xanh Xi- mông, Phu-ri-ê, Ô-oen và trả lời câu hỏi: Tư tưởng chính của các ông là gì? Nó có thể trở thành hiện thực trong bối cảnh xã hội bấy giờ 3. Trào lưu tu tưởng tiến bộ và sự không? ra đời, phát triển của CNXHKH giữa XIX đầu XX. - Trào lưu tư tưởng tiến bộ. + Dưới sự áp bức của chủ nghĩa tư bản một số nhà tư tưởng tiến bộ mong muốn xây dựng một xã hội tiến bộ không có áp bức, bóc lột. + Các đại biểu: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp), Ô-oen (Anh).
  6. + Tư tưởng của các ông không thực GV:Ý nghĩa của văn học thời kỳ hiện được trong điều kiện phát triển đầu thế kỷ XX ? của CNTB => CNXH không tưởng. * Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh: - Hê-ghen (1770 - 1831) và Phoi-ơ- bác (1804 - 1872) là những nhà triết học nổi tiếng người Đức. Hê-ghen là nhà duy tâm khách quan còn Phoi-ơ-bách là nhà duy vật siêu hình... * Hoạt động 3: Nhóm - Khoa Kinh tế - chính trị cổ điển Nhóm 1:-Hoàn cảnh dẫn đến sự ra phát sinh ở Anh với các đại biểu đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học? như AđamXmít (1723 - 1790) và -Nhóm 2:Nội dung cơ bản Ri-các-đô (1772 - 1823)  mở đầu -Nhóm 3:-Điểm khác với các học “lí luận về giá trị lao động” nhưng thuyết trước đây? chỉ mới nhìn thấy mối quan hệ giữa
  7. - Điểm khác: Xây dựng học thuyết vật và vật chứ chưa thấy mối quan của mình trên quan điểm, lập hệ giữa người với người. trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách - Chủ nghĩa xã hội khoa học. mạng vô sản thế giới  hình thành + Sự phát triển của g/c VS, phong hệ thống lý luận vừa mới khoa học trào công nhân => CNXHKH ra đời vừa cách mạng. (Mác –Ănghen). -Nhóm4:Vai trò của Chủ nghĩa xã + CNXHKH kế thừa và phát triển hội khoa học? những thành tựu KHTN và XH mà Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao loài người đạt được. của trí tuệ loài người, là cương lĩnh + Học thuyết của CNXHKH xây cách mạng cho cuộc đấu tranh dựng trên quan điểm lập trường của chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng giai cấp công nhân. xã hội cộng sản và mở ra kỷ + Học thuyết của CNXHKH nguyên mới cho sự phát triển của gồm:Triết học, kinh tế chính trị trị khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân học và CN văn). XH KH . Sự ra đời của trào lưu tư tưởng tiến bộ ?
  8. 4. Sơ kết bài học. - Cũng cố: Học thuyết của chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào ? - Dặn dò: Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Ra bài tập: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ thời Cận đại ? - Bài tập: Trả lời các câu hỏi + Lập bảng hệ thống kiến thức về thành tựu của văn hóa thời cận đại (với các nhà văn hóa và trào lưu tư tưởng tiêu biểu) + Dẫn một vài tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn) nêu sự phản ánh đời sống xã hội và tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với xã hội.
256347

Tài liệu liên quan


Xem thêm