Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 19 (part 1) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 19 (part 1) - Gisslen. Chapter 19 - Legumes, grains, pasta, and other starches. This chapter continues the discussion of starchy foods. The previous chapter focuses on a fresh vegetable, the potato, one of the most important starches on European and North American menus. This chapter, by contrast, discusses preparations based on dried foods: legumes and grains.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-19-part-1-gisslen-0sobuq.html

Nội dung


1116610