Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 3 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 68 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 3 - William Stallings. Chapter 3 Process description and control, this chapter occasionally refers to virtual memory. Much of the time, we can ignore this concept in dealing with processes, but at certain points in the discussion, virtual memory considerations are pertinent.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-3-william--aqmbuq.html

Nội dung


1113920

Tài liệu liên quan


Xem thêm