Lecture Investments (6/e) - Chapter 22: Futures markets

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Investments (6/e) - Chapter 22: Futures markets. This chapter describes the workings of futures markets and the mechanics of trading in these markets. We show how futures contracts are useful investment vehicles for both hedgers and speculators and how the futures price relates to the spot price of an asset. We also show how futures can be used in several risk-management applications. This chapter deals with general principles of future markets. Chapter 23 describes specific futures markets in greater detail.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-investments-6-e-chapter-22-futures-markets-fqlauq.html

Nội dung


Futures Markets Chapter 22 Futures and Forwards Forward - an agreement calling for a future delivery of an asset at an agreed-upon price Futures - similar to forward but feature formalized and standardized characteristics Key difference in futures Secondary trading - liquidity Marked to market Standardized contract units Clearinghouse warrants performance 212­2 Key Terms for Futures Contracts Futures price - agreed-upon price at maturity Long position - agree to purchase Short position - agree to sell Profits on positions at maturity Long = spot minus original futures price Short = original futures price minus spot 212­3 Profits: Futures Buyers and Call Buyers Futures Buyer Profit Call Buyer 0 Fo Price 212­4 Profits: Futures Sellers and Put Buyers Profits 0 Futures Seller Fo Put Buyer Price 212­5 ... - tailieumienphi.vn 1065973