Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 15 - Whitten, Bentley

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 15 - Whitten, Bentley. Chapter 15 - Input design and prototyping. In this chapter you will learn how to design computer inputs. It is the second of three chapters that address the design of online systems using a graphical user interface for either client/server or Web-based systems.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-systems-analysis-and-design-chapter-15-whittena-bentley-oombuq.html

Nội dung


1113862

Tài liệu liên quan


Xem thêm