Lecture International trade and investment: Chapter 5 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 5 - John Gionea. Chapter 5 - Australia’s position in international trade and investment. The main goals of this chapter are to: Examine the changes in Australia’ position in the world economy, in terms of size and income per capita; outline the main changes in Australia’s geographic distribution of exports and imports and identify the main reasons for those changes; analyse the role of foreign direct investment in Australia’s economy.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-5-john-gionea-ycqauq.html

Nội dung


Chapter 5: Australia’s Position in International Trade and Investment Services Goods FDI Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea TOPIC PLAN • Australia’s position in the world’s GDP and in terms of income (GNP/GNI) per capita • Australia’s merchandise trade with the rest of the world • Comparative trade indicators • Australia’s position in the services trade • Australia as a destination of FDI • Australia’s direct investment abroad • Australia’s top global corporations Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea THE WORLD’S LARGEST ECONOMIES (GDP in 1999 US$ B.) 1.US 9152 2.Japan 4346 3.Germany 2112 9.Canada 635 10.Spain 596 11.Mexico 484 4. U.K. 1441 12.India 447 5. France 1432 13. Korea Rep. 407 6. Italy 1171 14. AUSTRALIA 404 7. China 989 15. Russian Fed. 401 8.Brazil 751 WORLD GDP: 30,876 Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea Australia`s Rank in GNP/GNI Per Capita (2000:US$ 20,530) –World Bank Atlas method Australia’s Rank 4 9 15 19 27 1960 Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea 1995 2000 Australia’s Position in International Trade 1980, 2000 Indicators Merchandise exports Merchandise Imports Services exports Services Imports Rank 1980 18 19 23 14 Rank 2000 25 20 21 22 % of World 2000 1.0 1.1 1.2 1.2 Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea ... - tailieumienphi.vn 1071968