Lecture International trade and investment: Chapter 15 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 15 - John Gionea. Chapter 15 - Doing business in developing countries. The main goals of this chapter are to: Outline the main characteristics of developing countries, explain the role of the government sector in developing countries, and the main government concerns and strategies, examine the importance of trade to development and the main trade strategies used by the developing countries,.... Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-15-john-gionea-8cqauq.html

Nội dung


Chapter 15: Doing Business in Developing countries Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea TOPIC PLAN • Definition of Developing Countries (DCs) • Import markets in DCs • Trade issues in DCs • Export marketing aspects in DCs • Considerations for Investing in DCs Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea Definition of Developing Countries • Alternative names: – Less developed countries (LDCs) – The Third World; – The South • WTO:Statistical emphasis on geographic criteria – Latin America – Africa – Middle East – Asia(incl.Australia) Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea General Features of Developing Countries • High levels of rural population • Relatively high population growth rates • High proportion of population living in absolute poverty • Not well developed banking/credit facilities Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea General Features of Developing Countries • Relative lack of financial capital (esp. FX) • Relatively low level of infrastructure (roads, telecommunications,education institutions) • Low marketing facilities (e.g.storage,distribution,) Copyright ©2003 McGraw­Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a International Trade and Investment by John Gionea Slides prepared by John Gionea ... - tailieumienphi.vn 1071978