Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 5: Culture, management style, and business systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 5: Culture, management style, and business systems. The main goals of this chapter are to: The necessity for adapting to cultural differences, how and why management styles vary around the world, the extent and implications of gender bias in other countries, the importance of cultural differences in business ethics, the differences between relationship-oriented and information-oriented cultures.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-5-culturea-management-style-04lbuq.html

Nội dung


1113154

Tài liệu liên quan


Xem thêm