Lecture Financial accounting: Chapter 8 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 8 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 8 - Reporting and interpreting property, plant, and equipment; natural resources; and intangibles. After studying this chapter, you should be able to: Define, classify, and explain the nature of long-lived productive assets and interpret the fixed asset turnover ratio; apply the cost principle to measure the acquisition and maintenance of property, plant, and equipment; apply various cost allocation methods as assets are held and used over time;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-8-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--0ysbuq.html

Nội dung


1122010

Tài liệu liên quan


Xem thêm