Lecture Financial accounting: Chapter 7 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 7 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 7 - Reporting and interpreting cost of goods sold and inventory. In this chapter students will be able to: Apply the cost principle to identify the amounts that should be included in inventory and the matching principle to determine cost of goods sold for typical retailers, wholesalers, and manufacturers; report inventory and cost of goods sold using the four inventory costing methods; decide when the use of different inventory costing methods is beneficial to a company;.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-7-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--zysbuq.html

Nội dung


1122009

Tài liệu liên quan


Xem thêm