Lecture Financial accounting: Chapter 4 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 4 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 4 - Adjustments, financial statements, and the quality of earnings. After studying this chapter, you should be able to: Explain the purpose of a trial balance; explain the purpose of adjustments and analyze the adjustments necessary at the end of the period to update balance sheet and income statement accounts; present an income statement with earnings per share, statement of stockholders' equity, balance sheet, and statement of cash flows; compute and interpret the net profit margin, explain the closing process.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-4-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--wysbuq.html

Nội dung


1122006

Tài liệu liên quan


Xem thêm