Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 11 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 11 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 11 - Reporting and interpreting owners’ equity. After studying this chapter, you should be able to: Explain the role of stock in the capital structure of a corporation, analyze the earnings per share ratio, describe the characteristics of common stock and analyze transactions affecting common stock, discuss dividends and analyze transactions.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-8-e-chapter-11-robert-libbya-patricia-a-libbya-dani-meqauq.html

Nội dung


Chapter 11 reporting and Interpreting Owners’ Equity PowerPoint Authors: Susan Coomer Galbreath, Ph.D., CPA Charles W Caldwell, D.B.A., CMA Jon A. Booker, Ph.D., CPA, CIA Cynthia J. Rooney, Ph.D., CPA McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2014 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Understanding The Business Advantages of a corporation Simple to become an owner Easy to transfer ownership Provides limited liability Because a corporation is a separate legal entity, it can . . . Own assets. Sue and be sued. Incur liabilities. Enter into contracts. 11-2 Ownership of a Corporation S to c k h o ld e rs (O w n e rs o f v o tin g s h a re s ) Appointed by directors B o a rd o f D ire c to rs In te rn a l (m a n a g e rs ) a n d E x te rn a l (n o n -m a n a g e rs ) P re s id e n t Elected by shareholders V ic e P re s id e n t V ic e P re s id e n t V ic e P re s id e n t V ic e P re s id e n t (P ro d u c tio n ) (M a rk e tin g ) (F in a n c e ) (C o n tro lle r) 11-3 Common Stock Transactions Two primary sources of stockholders’ Contributed capital equity Retained earnings Common stock, par value Capital in excess of par value 11-4 Initial Sale of Stock Initial public offering (IPO) Seasoned new issue The first time a Subsequent sales of corporation sells new stock to the stock to the public. public. Kroger issues new stock. 11-5 ... - tailieumienphi.vn 1072028

Tài liệu liên quan


Xem thêm