Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 6 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 6 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 6 - Organizational climate of schools. In this chapter, students will be able to understand: Organizational climate is another contemporary perspective for examining the distinctive character of schools; organizational climate is a relatively enduring quality of a school that is manifested in teachers’ collective percep tions of organizational behavior; school climate can be viewed from a variety of vantage points;.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-6--0zcbuq.html

Nội dung


1101310

Tài liệu liên quan


Xem thêm