Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 10: Graphs

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 88 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 10: Graphs. Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 10: Graphs. This chapter presents the following content: Graphs and graph models, graph terminology and special types of graphs, representing graphs and graph isomorphism, connectivity, euler and hamiltonian graphs, shortest-path problems.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-10-graphs-8mmbuq.html

Nội dung


1113810

Tài liệu liên quan


Xem thêm