Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 3 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 3 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 3 - Evaluating a company’s external environment. After studying this chapter you will be able: to gain command of the basic concepts and analytical tools widely used to diagnose a company’s industry and competitive conditions; to become adept in recognizing the factors that cause competition in an industry to be fierce, more or less normal, or relatively weak;.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-3-arthur-a-thompsona-a-j-st-emfbuq.html

Nội dung


1104708

Tài liệu liên quan


Xem thêm