Lecture Business finance - Chapter 14: Capital structure decisions

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 14: Capital structure decisions. Chapter 14 - Capital structure decisions. Learning objectives in chapter: Outline empirical evidence from recent studies on capital structure; assess the implications of the evidence for the trade-off, pecking order and free cash flow theories; explain how financing can be viewed as a marketing problem; outline the main factors that financial managers should consider when determining a company’s financing strategy.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-14-capital-structure-decisions-ulmbuq.html

Nội dung


1113760

Tài liệu liên quan


Xem thêm