Lecture Business finance - Chapter 12: Dividend and share repurchase decisions

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 68 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 12: Dividend and share repurchase decisions. Chapter 12 - Dividend and share repurchase decisions. This chapter include objectives: Define ‘dividend policy’ and understand some institutional features of dividends and share repurchases, explain why dividend policy is irrelevant to shareholders’ wealth in a perfect capital market with no taxes, outline the imputation and capital gains tax systems and explain their effects on returns to investors,.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-12-dividend-and-share-repurchase-decisions-slmbuq.html

Nội dung


1113758

Tài liệu liên quan


Xem thêm