Lecture Business finance - Chapter 11: Sources of long-term finance: Debt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 11: Sources of long-term finance: Debt. Chapter 11 - Sources of long-term finance: Debt. In this chapter, you will learn: Explain the general characteristics of long-term debt, identify and explain the features of the main types of long-term loans, identify and explain the features of the main types of marketable long-term debt securities,.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-11-sources-of-long-term-finance-debt-rlmbuq.html

Nội dung


1113757

Tài liệu liên quan


Xem thêm