LẬP TRÌNH WEB CHẠY Ở SERVER

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

LẬP TRÌNH WEB CHẠY Ở SERVER. L ập trình Web v ới CGI L ập trình Web v ới Servlet L ập trình Web v ới JSP L ập trình Web v ới ASP L ập trình Web v ới PHP (t ự h ọc) Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Khoa Khoa H ọc và Kỹ . Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-web-chay-o-server-dlbbuq.html

Nội dung

L ập trình Web v ới CGI L ập trình Web v ới Servlet L ập trình Web v ới JSP L ập trình Web v ới ASP L ập trình Web v ới PHP (t ự h ọc) Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Khoa Khoa H ọc và Kỹ Thu ật Máy Tính Trang 3 L ập trình web v ới CGI Trang HTML ch ỉ ch ứa các n ội dung cố định ho ặc có th ể thao tác thay đổi qua DHTML ở client. Nhu c ầu s ử d ụng các trang web nh ư m ộ t ứng d ụng (giao ti ếp v ới user, tìm ki ếm, n ội dung thay đổi, tương tác các ứng d ụng, v ới database…)=> ứng d ụng web. CGI (Common Gateway Interface) là m ột chu N n (standard) để vi ế t ứng d ụng web

1099487