Xem mẫu

  1. Chỉ dẫn thực hành • Đặt biến môi trường PATH: • Trong Windows: Nháy phải trên My Computer, chọn Properties, chọn Advanced, chọn Enviroment Variables, chọn biến PATH và edit, thêm vào đường dẫn tới thư mục bin của bộ JDK. • Trong chế độ Console: Gõ lệnh set Path=%Path%;đường dẫn tới bin • Nên tham khảo java/docs khi làm việc 31
  2. Bài tập 1. Viết chương trình tính tiền điện thoại: — Tiền thuê bao hàng tháng là 27000 đ. — Từ phút gọi thứ nhất đến phút thứ 200 giá cước là 120 đ/phút. — Từ phút gọi thứ 201 đến phút thứ 400 giá cước là 80 đ/phút. — Từ phút gọi 401 đến phút cuối giá cước là 40 đ/phút. 32
  3. Bài tập 2. Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 với a,b,c nhập từ bàn phím. 3. Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên khác 0, kết thúc nhập khi gặp số 0. Sau đó tính trung bình cộng của dãy số đó. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của dãy số. 4. Viết chương trình tính tổng E = 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 +… + 1/n với n nhập vào từ bàn phím 33
  4. Bài tập 5. Mở rộng lớp Circle : thêm dữ liệu toạ độ tâm hình tròn và phương thức kiểm tra một điểm cho trước có nằm trong hình tròn hay không. 6. Viết chương trình nhập vào một hình tròn, sau đó phát sinh 100 điểm ngẫu nhiên và cho biết có bao nhiêu điểm nằm trong hình tròn vừa nhập. 34