Xem mẫu

  1. Nhập dữ liệu từ bàn phím System.out.print("Nhap mot so thuc:"); String sfNumber = inStream.readLine(); float fNumber = Float.parseFloat(sfNumber); System.out.println("So nguyen:“ + iNumber); System.out.println("So thuc:“ + fNumber); } } 26
  2. Ví dụ: Xây dựng đối tượng Circle • Cách 1: Sử dụng một file Circle.java duy nhất • public class Circle •{ • private int radius; • public Circle(int r) { radius = r; } • public double getArea() { return Math.PI*radius*radius; } • public double getCircum() { return 2*Math.PI*radius; } • public static void main(String[] args) • { • Circle c = new Circle(5); • System.out.println("Area = " + c.getArea()); • System.out.println("Circumference = " + c.getCircum()); • } •} 27
  3. Ví dụ về đối tượng Circle • Cách 2: Sử dụng một file với 2 lớp riêng biệt • public class TestCircle •{ • public static void main(String[] args) • { • Circle c = new Circle(5); • System.out.println("Area = " + c.getArea()); • System.out.println("Circumference = " + c.getCircum()); • } •} • class Circle •{ • ... •} 28
  4. Ví dụ về đối tượng Circle • Cách 3: Sử dụng hai file riêng biệt • // file TestCircle.java • public class TestCircle • { • public static void main(String[] args) • { • ... • } • } • // file Circle.java • class Circle • { • ... • } 29
  5. Công cụ soạn thảo • Notepad • Jbuilder • Eclipse • EditPlus • JCreator • … 30