Xem mẫu

  1. Kiến trúc của Java • Java Development Kit – JDK • Bộ công cụ phát triển Java (jdk) gồm trình biên dịch, thông dịch, trợ giúp, soạn tài liệu… và các thư viện chuẩn • Ngoài ra còn một số thư viện khác như JSP, JavaMail, Java TAPI… • 1995: Version JDK 1.0 • 1998: Version JDK 1.2 (Java 2nd Platform) • 2004: Version JDK 1.5 6
  2. Phát triển ứng dụng Java • Hai loại ứng dụng Java • Application: Ứng dụng độc lập • Applet: Ứng dụng chạy trên Web • Thư viện lớp Java • Bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn. • Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng. 7
  3. Phát triển ứng dụng Java • Các bước phát triển Hello.java java Hello 01001011 public class Hello { Thông dịch public static … } ----------------------- Biên dịch ------------------ ------------------------ javac Hello.java Hello.class (bytecode) 8
  4. Một chương trình Java cơ bản 1 // Tên file : Hello.java Tên lớp chứa hàm main phải 2 /* Tác giả : Cao Đức Thông*/ giống tên file 3 4 public class Hello 5 { 6 // Phương thức main, điểm bắt đầu của chương trình 7 public static void main( String args[ ] ) Điểm bắt đầu và kết thúc của lớp 8 { 9 System.out.println( “Hello World" ); Dấu hiệu chú thích => 10 Làm cho chương trình dễ 11 } // Kết thúc phương thức main hiểu hơn. Trình biên dịch sẽ 12 bỏ qua những dòng có dấu Khai báo lớp 13 } // Kết thúc lớp Hello chú thích Mỗi CT phải có ít nhất một khai báo lớp Phương thức main() sẽ được gọi đầu tiên. Mỗi CT thực thi phải có một Hiển thị dãy ký tự ra màn hình phương thức main() 9 Các câu lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy
  5. Một chương trình Java cơ bản • Biên dịch chương trình • Vào chế độ Console của Windows • Gõ câu lệnh javac Hello.java • Nếu không có thông báo lỗi, file Hello.class sẽ được tạo ra • Thực thi chương trình • Gõ câu lệnh java Hello (không cần .class) 10