Lập trình di động - Lab05: Menu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lập trình di động - Lab05: Menu. Nội dung của tài liệu trình bày về việc tạo menu bằng XML resource, tạo menu bằng code, xây dựng Menu Resource, thiết kế giao diện, source xử lý, kết quả chạy chương trình, menu ngữ cảnh, thiết kế Menu, định nghĩa một số màu trong strings.xml, viết code xử lý và bài tập Custom Layout ListView.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-di-dong-lab05-menu-tymbuq.html

Nội dung


Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 05: MENU
Tham khảo: developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html

1 Tạo menu bằng XML resource

Gõ nội dung menu:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

1

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 05: MENU

Viết code gọi menu trong MainActivity:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

2

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 05: MENU

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}
Sửa lại thành:

Xử lý sự kiện click lên Menu Item:
Override phương thức onOptionsItemSelected
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
//dựa theo id menuitem đang chọn
switch(item.getItemId())
{
case R.id.item_xemdssv:
Toast.makeText(MainActivity.this, "Bạn chọn Xem Danh
sách Sinh viên", Toast.LENGTH_LONG).show();
break;
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

3

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 05: MENU

//vâng vâng cho những menuitem khác
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

2 Tạo menu bằng code
Sử dụng code lúc Runtime để tạo Menu thay vì dùng XML Resource.
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
menu.add("Menu 1");
menu.add("Menu 2");
SubMenu submenu3= menu.addSubMenu("Menu 3");
submenu3.add("SubMenu 1.3");
submenu3.add("SubMenu 2.3);
submenu3.add("SubMenu 3.3");
return true;
}
Với cách làm như trên sẽ gặp khó khăn khi xác định ID của MenuItem.
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
//Đối số 1 là nhóm
//Đối số 2 là Id cho Menu Item
//Đối số 3 là thứ tự xuất hiện của Menu Item
//Đối số 4 là tiêu đề cho Menu Item
int itemId = 1000;
menu.add(0, itemId, 0, "Thể thao");
itemId = 1001;
menu.add(0,itemId, 1, "Tin tức");
SubMenu sub3= menu.addSubMenu(0, itemId, 2, "Danh mục Tin
tức");
itemId = 1002;
sub3.add(0, itemId, 0,"VNExpress");
itemId = 1003;
sub3.add(0, itemId, 1,"ZING");
itemId = 1004;
sub3.add(0, itemId, 2,"Tuổi trẻ");
return true;
}
Và xử lý sự kiện click lên Menu Item:
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

4

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 05: MENU

//dựa theo id menuitem đang chọn
switch(item.getItemId())
{
case 1004://TuoiTre
startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse("http://tuoitre.vn")));
break;
//vâng vâng
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

3 Popup Menu
3.1

Xây dựng Menu Resource

3.2

Thiết kế giao diện

3.3

Source xử lý

btnShowPopUp = (Button)findViewById(R.id.btnShowPopUp);
btnShowPopUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
PopupMenu popupMenu = new PopupMenu(MainActivity.this,
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

5

1114227