Lập trình di động - Lab 06: GridView abd Other Control

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lập trình di động - Lab 06: GridView abd Other Control. Nội dung của tài liệu trình bày về GridView và viewgroup, GridItem, GridView với ArrayAdapter, tạo GridView với Layout tùy chỉnh, làm việc AutoCompleteTextView, làm việc với DatePicker, TimePicker, làm việc với AnalogClock, DigitalClock control và làm việc với MapView control, làm việc với Status bar Notification, làm việc với Progress Dialog, làm việc với Progress Bar, làm việc với Custom View sử dụng touch sự kiện, làm việc với Custom Layout và làm việc với ViewFliper.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-di-dong-lab-06-gridview-abd-other-control-uymbuq.html

Nội dung


Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 06: GridView abd Other Control

1 GridView
GridView là một viewgroup, nó hiển thị các phần tử con trên một lưới cuộn 2 chiều.

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

1

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

1.1

Lab 06: GridView abd Other Control

GridItem
Một GridView được tạo từ một danh sách các GridItem. GridItem là một ô (cell) riêng lẻ
trong gridview nơi mà dữ liệu sẽ được hiển thị. Bất kỳ dữ liệu nào trong GridView chỉ được
hiển thị thông qua GridItem.
Một GridItem là một mảnh giao diện, nó có thể được làm bởi một số View.

1.2

Ví dụ GridView với ArrayAdapter

1.2.1 Tạo giao diện
Tạo mới một Android project có tên SimpleGridView.
Thiết kế giao diện và thay đổi các thuộc tính GridView
columnWidth: 120
gravity
o center:
numColumns: auto_fit

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

2

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 06: GridView abd Other Control

1.2.2 Thiết kế lớp Website tương ứng một item
public class Website {
private String name;
private String url;
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public String getUrl() {
return url;
}
public void setUrl(String url) {
this.url = url;
}
@Override
public String toString() {
return name;
}
public Website(String name, String url) {
this.name = name;
this.url = url;
}
}

1.2.3 Gắn hàm xử lý trong ActivityMain
final GridView gridView = (GridView)findViewById(R.id.gridView);
ArrayList websitelist = new ArrayList();
websitelist.add(new Website("Google", "http://google.com.vn"));
websitelist.add(new Website("FIT, HCMUE", "http://fit.hcmup.edu.vn"));
websitelist.add(new Website("HCMUE", "http://hcmup.edu.vn"));
websitelist.add(new Website("HIENLTH", "http://fit.hcmup.edu.vn/~hienlth"));
websitelist.add(new Website("Tuổi trẻ", "http://tuoitre.vn"));
websitelist.add(new Website("Zing News", "http://zing.vn"));
ArrayAdapter arrayAdapter = new ArrayAdapter(this,
android.R.layout.simple_list_item_1 , websitelist);
gridView.setAdapter(arrayAdapter);
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

3

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 06: GridView abd Other Control

gridView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView parent, View view, int position, long id) {
Website website = (Website) gridView.getItemAtPosition(position);
Toast.makeText(MainActivity.this, "Vừa chọn :" + " " + website.getName() + "\n(" +
website.getUrl() + ")",Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});

1.2.4 Kết quả chạy chương trình:

1.3

Tạo GridView với Layout tùy chỉnh

1.3.1 Tạo mới Layout cho GridView Item:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

4

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 06: GridView abd Other Control

Tên file giao diện: my_item.xml

Phần code xml:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

5

1114228