Lập trình di động - Lab 04: Các loại Control

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lập trình di động - Lab 04: Các loại Control. Nội dung của tài liệu trình bày về việc thiết kế màn hình thu thập thông tin người dùng, cấu trúc layout màn hình ứng dụng, và giao diện chương trình, ListView thông tin sinh viên và những yêu cầu về thiết kế.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-di-dong-lab-04-cac-loai-control-symbuq.html

Nội dung


Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 04: Các loại Control

1 Radio Button – Radio Group, CheckBox, Spinner
Thiết kế màn hình thu thập thông tin người dùng và hiển thị lại kết quả gửi thông tin
dùng AlertDialog.

Cấu trúc layout màn hình ứng dụng:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

1

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 04: Các loại Control

Giao diện chương trình khi chạy:

Yêu cầu khi bấm button gửi thông tin phải kiểm tra họ tên ít nhất 3 kí tự, phải chọn một
màu yêu thích nhất.
txtHoTen = (EditText)findViewById(R.id.editTextHoTen);
chkMU = (CheckBox)findViewById(R.id.chkMU);
chkBM = (CheckBox)findViewById(R.id.chkBM);
chkBar = (CheckBox)findViewById(R.id.chkBar);
rgMau = (RadioGroup)findViewById(R.id.rgMauYT);
sQQ = (Spinner)findViewById(R.id.spinnerQQ);
//đổ dữ liệu cho spinner Quê quán
ArrayList dsQQ = new ArrayList();
dsQQ.add("Khánh Hòa");
dsQQ.add("Hồ Chí Minh");
dsQQ.add("Long An");
dsQQ.add("Quảng Ngãi");
dsQQ.add("Quảng Bình");
ArrayAdapter adap = new ArrayAdapter(
this, android.R.layout.simple_spinner_item, dsQQ
);
//adap.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdow
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

2

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 04: Các loại Control

n_item);
sQQ.setAdapter(adap);
btnXuat = (Button)findViewById(R.id.btnXuatTT);
btnXuat.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
//Kiểm tra tên hợp lệ (> 3 kí tự)
String ten = (txtHoTen.getText() + "").trim();
if(ten.length() < 3)
{
txtHoTen.requestFocus();
txtHoTen.selectAll();
Toast.makeText(MHThongTin.this, "Họ tên phải >= 3 ký tự",
Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
}
//Xứ lý chọn màu
int id = rgMau.getCheckedRadioButtonId();
if(id == -1)
{
Toast.makeText(MHThongTin.this, "Phải chọn màu",
Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
}
//Lấy màu chủ đạo
RadioButton rad =(RadioButton) findViewById(id);
String mau_chon = rad.getText() + "";
//Kiểm tra CLB yêu thích
String clb_thich = "";
if(chkMU.isChecked())
clb_thich += "\t" + chkMU.getText() + "\n";
if(chkBM.isChecked())
clb_thich += "\t" + chkBM.getText() + "\n";
if(chkBar.isChecked())
clb_thich += "\t" + chkBar.getText() + "\n";
//Hiển thị hộp thoại thông báo
AlertDialog.Builder builder=new
AlertDialog.Builder(MHThongTin.this);
builder.setTitle("Thông tin cá nhân");
//tạo nội dung thông báo
String msg = ten;
msg += "\n--------------\n";
msg += "Quê quán: " + sQQ.getSelectedItem();
msg += "\n--------------\n";
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

3

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP
msg
msg
msg
msg
msg

+=
+=
+=
+=
+=

Lab 04: Các loại Control

"CLB yêu thích: \n";
clb_thich;
"--------------\n";
"Màu sắc chủ đạo: ";
mau_chon;

builder.setMessage(msg);
builder.setPositiveButton("Đóng", new
DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
dialog.cancel();
}
});
builder.create().show();
}
});

2 ListView Thông tin Sinh viên
Tạo mới Class SinhVien và thực hiện Thêm sinh viên vào danh sách như thiết kế.

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

4

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lab 04: Các loại Control

Yêu cầu:
 Trước khi thêm, kiểm tra không cho phép trùng mã sinh viên.
 Điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 10.
 Bổ sung thêm nút Search để tìm sinh viên theo Họ tên (gần đúng), nếu tìm thấy
hiển thị chi tiết lên phía trên.
 Tự xây dựng Custom ListView để hiển thị giới tính theo hình (cho trước, nam
hoặc nữ).
---Hết---

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

5

1114226