Lập trình di động - Lab 01 – Java cơ bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lập trình di động - Lab 01 – Java cơ bản. Nội dung của tài liệu trình bày về Java Basic, hướng đối tượng, kiểu dữ liệu, khai báo biến, hàm và mảng, tạo mới class, getters and setters, Inheritance – kế thừa và bài tập Hướng đối tượng.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-di-dong-lab-01-java-co-ban-pymbuq.html

Nội dung


Ver 1.0 – 2015, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB01 – JAVA CƠ BẢN

1 Java Basic
Xem thêm các tài liệu về Lập trình Java cơ bản trên mạng.
https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J2_Basics.html.

1.1

Kiểu dữ liệu

Java supports eight different primitive data types:
1. byte: The byte data type is an 8-bit signed integer.
2. short: The short data type is a 16-bit signed integer.
3. int: The int data type is a 32-bit signed integer. It has a maximum value of
2,147,483,647.
4.
5.
6.
7.

long: The long data type is a 64-bit signed integer.
float: The float data type is a single-precision 32-bit floating point.
double: The double data type is a double-precision 64-bit floating point.
boolean: The boolean data type has only two possible values: true and false.
8. char: The char data type is a single 16-bit Unicode character.

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

1

Ver 1.0 – 2015, FIT - HCMUP

1.2

Lập trình Di động : LAB01 – JAVA CƠ BẢN

Khai báo biến

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

2

Ver 1.0 – 2015, FIT - HCMUP

1.3

Lập trình Di động : LAB01 – JAVA CƠ BẢN

Hàm & Mảng

1.3.1 Hàm

1.3.2 Mảng động - ArrayList
Thư viện: import java.util.ArrayList;
/*Tạo mảng*/
ArrayList obj = new ArrayList();
/*Thêm phần tử*/
obj.add("Ajeet");
obj.add("Harry");
obj.add("Chaitanya");
obj.add("Steve");
obj.add("Anuj");
/* In mảng */
System.out.println("Danh sach hien tai : " + obj);
/*Thêm phần tử vào vị trí*/
obj.add(0, "Rahul");
obj.add(1, "Justin");
/*Xóa phần tử*/
obj.remove("Chaitanya");
obj.remove("Harry");
System.out.println("Danh sach hien tai : " + obj);

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

3

Ver 1.0 – 2015, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB01 – JAVA CƠ BẢN

/*Xóa phần tử dựa vào vị trí*/
obj.remove(1);

// Duyệt mảng
for ( String s : obj ){
System.out.println( s );
}

Các hàm khác:


set(int index, Object o): update phần tửint indexOf(Object o): trả về vị tríObject get(int index): lấy phần tử tại vị tríint size(): lấy số phần tửboolean contains(Object o): kiểm tra phần tử có hay không?clear(): xóa mảng

2 Hướng đối tượng

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

4

Ver 1.0 – 2015, FIT - HCMUP

2.1

Lập trình Di động : LAB01 – JAVA CƠ BẢN

Tạo mới class

Code Java:
public class Vehicle {
public Vehicle() {
// TODO Auto-generated constructor stub
}
int speed = 0;
int gear = 1;
void changeGear(int newGear) {
gear = newGear;
}
void speedUp(int increment) {
speed = speed + increment;
}
Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

5

1114223