Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 23 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
of x

Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng Lập- thẩm định thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng. Làm đúng, làm tốt ngay từ đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội trong các phương án bất lợi, chọn phương án bất lợi ít nhất.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-tham-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung-y262tq.html

Nội dung


 1. CHUYEÂN ÑEÀ: ∗ LAÄP – THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG ∗ LAÄP – THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ, TOÅNG DÖÏ TOAÙN, DÖÏ TOAÙN XAÂY DÖÏNG PGS. TS. Nguyeãn Vaên Hieäp Phoù Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng TP.HCM 2006 1
 2. I. NHÖÕNG VAÊN BAÛN PHAÙP LYÙ LIEÂN QUAN: I.1. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (TKCS – DÖÏ AÙN – TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ): • Luaät Xaây döïng; Luaät Ñaàu tö; Luaät Ñaáu thaàu. • NÑ 16/2005/NÑ-CP ngaøy 7/02/2005 veà QL DA ÑTXD CT (saép ñoåi). • NÑ 90/2006/NÑ-CP ngaøy 6/9/2006 veà höôùng daãn Luaät Nhaø ôû • NÑ 111/2006/NÑ-CP ngaøy 29/9/2006 veà höôùng daãn Luaät Ñaáu thaàu • NÑ 112/2006/NÑ-CP ngaøy 29/9/2006 veà söûa ñoåi boå sung NÑ 16/2005 • NÑ 77/CP ngaøy 18/6/1997 cuûa Chính phuû veà Quy cheá ñaàu tö theo hôïp ñoàng BOT cho ñaàu tö trong nöôùc. • TT 05/2006/TT-BXD ngaøy 1/11/2006 cuûa BXD höôùng daãn moät soá ñieàu NÑ 90/2006/NÑCP • TT 12/BKH/QLÑT ngaøy 27/8/1997 cuûa Boä KHÑT höôùng daãn thi haønh NÑ 77. • TT 06/BXD-CSXD ngaøy 25/9/1997 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn thi haønh NÑ 77. • TT 08/2003/TT-BXD ngaøy 19/7/2003 cuûa BXD veà hdaãn noäi dung vaø quaûn lyù HÑ EPC. • TT 03/200/TT-BTC ngaøy 18/7/2003 cuûa Boä KHÑT veà giaùm saùt, ñaùnh giaù ñaàu tö. • TT 69/2003/TT-BTC ngaøy 18/7/2003 cuûa BTC veà hdaãn QL vaø söû duïng chi phí GS – ÑG ÑT. • CT 28/2003/CT-UB ngaøy 23/12/2003 cuûa UBND TP veà coâng taùc GS – ÑG ÑT. • TT 10/2000/TT-BXD ngaøy 8/8/2000 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn laäp ÑTM. • TT 490/TT-KHCNMT ngaøy 29/4/1998 cuûa Boä KHCNMT veà ÑTM. • Vaên baûn 2020 ngaøy 27/01/2005 höôùng daãn thaåm ñònh TKCS caùc DAÑT. 2
 3. I.2. THAÅM ÑÒNH TK – TOÅNG DÖÏ TOAÙN – DÖÏ TOAÙN: • NÑ 16/2005/NÑ-CP ngaøy 7/2/2005 cuûa Chính phuû. • NÑ 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính phuû veà QL CLCTXD. • TT 04/2005/TT-BXD ngaøy 01/04/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn laäp vaø quaûn lyù chi phí döï aùn ÑTXD CT. • TT 16/2005/TT-BXD ngaøy 13/10/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn ñieàu chænh döï toaùn, toång döï toaùn CT. • TT 08/2005/TT-BXD ngaøy 06/05/2005 cuûa Boä Xaây döïng veà höôùng daãn noäi dung laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät döï aùn vaø xöû lyù chuyeån tieáp. • QÑ 109/2005/QÑ-UB ngaøy 20/6/2005 cuûa UBND TP veà coâng taùc quaûn lyù caùc döï aùn ÑT trong nöôùc. 3
 4. II. VEÀ LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: II.1. NGUYEÂN LYÙ: • Laøm ñuùng, laøm toát ngay töø ñaàu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi. • Trong caùc phöông aùn baát lôïi, choïn phöông aùn baát lôïi ít nhaát. • Trong caùc phöông aùn coù lôïi, choïn phöông aùn coù lôïi nhieàu nhaát. • Giaûi quyeát toát maâu thuaãn ñoâ thò traät töï, hieän ñaïi – hôïp loøng daân. • Nhaø ôû rieâng leû khoâng caàn laäp döï aùn ñaàu tö. • Yeâu caàu: − Phuø hôïp quy hoaïch phaùt trieån KTXH, ngaønh, QHXD. − Coù phöông aùn thieát keá vaø coâng ngheä phuø hôïp. − An toaøn trong xaây döïng, vaän haønh, khai thaùc, PCCC, MT. − Hieäu quaû KT – XH. 4
 5. II.2. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: • Phaân theo nhoùm (A, B, C) theo höôùng taêng giaù trò caän treân • Phaân theo nguoàn voán (ngaân saùch, coù tính chaát ngaân saùch, khaùc). • BCÑT (Quoác hoäi) • Döï aùn ÑT. • BCKT (toân giaùo, quy moâ nhoû laø 7 tæ). • Noäi dung BCÑT, DAÑT, BC KT – KT (NÑ 16, 112 vaø TT 08). • ∗ Thuyeát minh DAÑT: ∗ TKCS: - Thuyeát minh - Caùc baûn veõ • ∗ Thuyeát minh BC KT – KT: ∗ BVTC (vaø DT !!) chính laø TKCS. • Noäi dung TKCS (NÑ 112): ñuû ñeå theå hieän giaûi phaùp Thieát keá, xaùc ñònh ñöôïc TMÑT vaø trieån khai caùc böôùc tieáp theo, theo höôùng ñôn giaûn hôn: − Vaán ñeà QH, maät ñoä XD, heä soá SDÑ: Sôû QH-KT. − Vaán ñeà keát noái haï taàng kyõ thuaät: Sôû GTCC. − Vaán ñeà TKÑT (truïc chính, thi tuyeån): coøn roái. − Vaán ñeà cao ñoä san neàn: Sôû QH-KT. − Vaán ñeà suaát ñaàu tö: Boä XD, Sôû XD. • Vaán ñeà ÑTM; An ninh - Quoác phoøng: Caàn thoûa thuaän tröôùc. • Döï aùn voán ODA: phaûi coù keá hoaïch ñaûm baûo kòp thôøi voán ñoái öùng. 5
 6. ∗ Noäi dung Baùo caùo ñaàu tö: Caàn thuyeát minh • Söï caàn thieát. • Quy moâ, hình thöùc ñaàu tö. • Phaân tích, löïa choïn coâng ngheä, sô boä veà TMÑT. • Phöông aùn huy ñoäng voán, khaû naêng hoaøn voán vaø traû nôï. • Tính toaùn sô boä hieäu quaû ñaàu tö. (Xaùc ñònh chi phí xaây döïng phaûi phuø hôïp ñònh möùc, chæ tieâu KTKT ñaõ ban haønh vaø höôùng daãn aùp duïng) ∗ Noäi dung Döï aùn ñaàu tö: Caàn thuyeát minh • Muïc tieâu, ñòa ñieåm, quy moâ, coâng suaát, coâng ngheä. • Caùc giaûi phaùp KT-KT, voán, TMÑT. • CÑT, hình thöùc quaûn lyù döï aùn, hình thöùc ñaàu tö, trung gian. • Hieäu quaû, PCCC, noå, ÑTM. ∗ Noäi dung Thieát keá cô sôû: Thuyeát minh vaø caùc baûn veõ • Giaûi phaùp kieán truùc; kích thöôùc, keát caáu chính. • MB, MC, MÑ; caùc giaûi phaùp kyõ thuaät. • Giaûi phaùp xaây döïng, coâng ngheä, thieát bò. 6
 7. III. CHUÛ ÑAÀU TÖ: • Voán ngaân saùch: laø ngöôøi söû duïng, quaûn lyù coâng trình veà sau, do ngöôøi quyeát ñònh ñaàu tö chæ ñònh – Nhaø nöôùc quaûn lyù toaøn boä. Neáu CÑT khoâng ñuû naêng löïc, tìm CÑT khaùc (vaãn phaûi coù ñaïi dieän CSD) hay thueâ TVQLDA. Coù TVQLDA, CÑT vaãn phaûi toå chöùc kieåm tra. • Voán tín duïng: laø ngöôøi vay – Nhaø nöôùc quaûn lyù veà chuû tröông vaø quy moâ. • Voán khaùc: laø chuû sôû höõu voán hay ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät. • Voán hoãn hôïp: laø caùc thaønh vieân quyeát ñònh. • Caùc döï aùn thaønh phaàn: neáu vaän haønh ñoäc laäp thì quaûn lyù nhö döï aùn ñoäc laäp. IV. CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ: • 1 böôùc: BC KT – KT (TKCS ≅ TKBVTC). • 2 böôùc: DAÑT (TKCS -> TKBVTC) • 3 böôùc: BCÑT (TKCS -> TKKT -> TKBVTC): caáp ñaëc bieät, caáp I maø ñòa chaát phöùc taïp. • Caùc böôùc thieát keá phaûi neâu roõ töø ñaàu trong DAÑT vaø ñöôïc duyeät trong quyeát ñònh ñaàu tö. 7
 8. V. THAÅM ÑÒNH DAÑT (THUYEÁT MINH VAØ TKCS): • HÑTÑNN: DA Quoác hoäi thoâng qua, hay TT yeâu caàu; khi caùc Boä lieân quan ñaõ V.1. THAÅM ÑÒNH DAÑT thaåm ñònh chuyeân ngaønh. • Boä tröôûng caùc Boä hay töông ñöông. • UBND TP: DA voán ngaân saùch, khi caùc Boä (Sôû) lieân quan ñaõ coù yù kieán. • Ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ÑT (HÑQT...): DA voán khaùc. • AN – QP: Quy ñònh rieâng. V.2. NOÄI DUNG THAÅM ÑÒNH DAÑT: • Söï phuø hôïp ñoái vôùi QH (caùc loaïi). • Thaåm ñònh caùc noäi dung cuûa DAÑT. • Söï phuø hôïp cuûa BCÑT ñaõ duyeät – neáu phaûi laäp BCÑT. • Toàn taïi: − Thaåm ñònh sai: chöa quy roõ traùch nhieäm − Soá lieäu döï aùn khoâng chính xaùc − Tính toaùn thu hoài voán sai so vôùi thöïc teá 8
 9. V.3. THAÅM QUYEÀN QUYEÁT ÑÒNH ÑT (NÑ 16/2005/NÑ-CP): • Thuû töôùng (QH thoâng qua, cho pheùp ÑT). • Voán ngaân saùch: Boä tröôûng, Chuû tòch UBND TP (A, B, C) – coù theå uûy quyeàn Chuû tòch UBND quaän, huyeän, phöôøng. Xaõ (thoâng qua HÑND cuøng caáp). • Voán khaùc: CÑT quaûn lyù vaø chòu traùch nhieäm. • QÑ 109 cuûa UBND TP: Phaân caáp maïnh hôn. V.4. VAÁN ÑEÀ TKCS: ∗ Caáp thaåm ñònh: • 4 Boä coù chuyeân ngaønh xaây döïng (A) • 4 Sôû coù chuyeân ngaønh xaây döïng (B, C) • B,C qua nhieàu ñòa phöông: Boä thaåm ñònh. • QÑ 109 (Sôû Böu chính – Vieãn thoâng) ∗ Noäi dung thaåm ñònh (Vaên baûn 2200/BXD-KSTK): • Söï phuø hôïp ñoái vôùi QH, quy moâ, coâng ngheä, coâng suaát; caáp CT, caùc soá lieäu trong TK, QC, TC, chæ tieâu KT-KT. • Söï phuø hôïp ñoái vôùi phöông aùn KT-KT (neáu coù) • Söï phuø hôïp cuûa caùc giaûi phaùp TK. • Naêng löïc thöïc hieän cuûa ñôn vò vaø caù nhaân. 9
 10. VI. ÑIEÀU CHÆNH DAÑT: • Xuaát hieän yeáu toá baát khaû khaùng do thieân tai, chieán tranh. • Xuaát hieän yeáu toá môùi, coù hieäu quaû cao hôn. • QH phaûi thay ñoåi coù aûnh höôûng ñeán DA. • Neáu khoâng ñoåi TMÑT, quy moâ, muïc tieâu, TKCS: CÑT quyeát ñònh. • Neáu coù: trình laïi ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ÑT – thaåm ñònh laïi. 10
 11. VII. VEÀ THAÅM ÑÒNH TK – TDT – DT: ∗ CÑT töï toå chöùc thöïc hieän, khoâng coù naêng löïc thì nhôø tö vaán thaåm tra, cho caùc böôùc TK sau khi DA ñöôïc duyeät. ∗ Noäi dung thaåm ñònh (ñieàu 16 – NÑ 16 vaø TT08). • Thieát keá: Söï phuø hôïp böôùc TK tröôùc Söï tuaân thuû QC – TC Söï an toaøn cuûa coâng trình (laõng phí ?!) Söï hôïp lyù daây chuyeàn thieát bò, coâng ngheä. Baûo veä moâi tröôøng, PCCC, noå. • TDT – DT: Söï phuø hôïp veà khoái löôïng vôùi TK Söï ñuùng ñaén cuûa ñònh möùc, ñôn giaù, caùc chi phí khaùc. • Nguyeân taéc: TMÑT ≤ TDT ≤ ( Σ DT) Giaù trò thanh toaùn ≤ Giaù goùi thaàu • Tröôùc ñoù, naêng löïc tö vaán phaûi ñöôïc khaúng ñònh, theo quy ñònh. 11
 12. VIII. NGUYEÂN TAÉC LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ CHI PHÍ ÑTXD: VIII.1. TOÅNG MÖÙC ÑAÀUkhi DAÑT ñöôïc duyeät. • Laø chi phí toái ña, xaùc ñònh TÖ (TMÑT) • Goàm XD, TB, ÑBGTMB, TÑC. QLDA, CP khaùc, DPP. • XD: XD, phaù dôõ, san laáp, coâng trình taïm phuïc vuï thi coâng. • TB: TB vaø coâng ngheä; ñaøo taïo, CGCN, vaän chuyeån, löu kho, baûo quaûn, thueá, baûo hieåm thieát bò, laép ñaët, hieäu chænh. • ÑBGTMB, TÑC: caû chi phí ÑBGTMB, söû duïng ñaát, ñaàu tö haï taàng. • CP QLDA vaø chi phí khaùc: laäp DA, chi phí thöïc hieän ÑBGTMB cuûa CÑT; QL chung, ñaáu thaàu, GS, CNSPHVCLCTXD, kieåm ñònh, nghieäm thu, quyeát toaùn, quy ñoåi voán ñaàu tö, thi KT, KS, TK, laõi vay, leä phí, chi phí thaåm ñònh, quan traéc bieán daïng, voán löu ñoäng ban ñaàu cho saûn xuaát, naêng löôïng, nguyeân lieäu (thöû khoâng taûi), baûo hieåm, kieåm toaùn (Σ = (10 ÷ 15)% (XD + TB)). • DPP: Döï truø cho phaùt sinh, caùc yeáu toá tröôït giaù vaø nhöõng coâng vieäc chöa löôøng tröôùc ñöôïc (15% toång caùc chi phí). • TMÑT coøn coù theå xaùc ñònh theo suaát voán ñaàu tö hay theo nhöõng DA töông töï. 12
 13. VIII. 2. TOÅNG DÖÏ TOAÙN: • Ñöôïc xaùc ñònh ôû böôùc thieát keá kyõ thuaät (ñoái vôùi thieát keá 3 böôùc) thieát keá BVTC (ñoái vôùi TK 2 böôùc; 1 böôùc) • Khoâng bao goàm chi phí ÑBGPMB, TÑC, thueâ ñaát trong thôøi gian XD, ñaàu tö HTKT, voán löu ñoäng ban ñaàu cho saûn xuaát. • Laø söï coäng soá hoïc nhöõng döï toaùn caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình. • Toång chi phí ñöôïc laäp döï toaùn chi hay tính theo ñònh möùc (%) ñaõ ban haønh. • Goàm caû chi phí ñaêng kieåm quoác teá; chaïy thöû vaø nhöõng chi phí khaùc (neáu coù). • Coù nhöõng chi phí chöa quy ñònh hay chöa tính ñöôïc ngay thì taïm tính. • Ñöông nhieân: khoâng ñöôïc tính truøng. 13
 14. VIII.3. DÖÏ TOAÙN: • CÑT ñöôïc quyeàn cung caáp vaät lieäu cho coâng trình cuûa mình. • Tröïc tieáp phí khaùc (15% (A+B+C)) goàm caû bôm nöôùc, veùt buøn, thí nghieäm vaät lieäu, di chuyeån thieát bò, an toaøn lao ñoäng, baûo veä moâi tröôøng. • Chi phí chung: quaûn lyù, ñieàu haønh coâng tröôøng cuûa DN XD; phuïc vuï coâng nhaân, phuïc vuï thi coâng. Tính baèng %. • Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc: tính baèng % cuûa chi phí tröïc tieáp vaø chi phí chung. • Chi phí XD goàm chi phí tröïc tieáp, chi phí chung, TNCTTT, VAT. • Chi phí XD nhaø taïm ôû hieän tröôøng baèng 1% chi phí XD, tính thaønh khoaûn rieâng. • Chi phí khaùc cuûa döï toaùn: tính thaønh khoaûn rieâng (thi KT, laäp ñònh möùc môùi...). • Chi phí döï phoøng: 10% (A, B); 5% (C). 14
 15. IX. VAÁN ÑEÀ NAÊNG LÖÏC TOÅ CHÖÙC TÖ VAÁN: IX.1. VAÁN ÑEÀ PHAÂN HAÏNG (I, II): Töï phaân haïng IX.2. VAÁN ÑEÀ NAÊNG LÖÏC (NÑ 16, 8, TT 12) XI.3. VAÁN ÑEÀ CCHN (QÑ 12, 15) X. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ COØN BAÁT CAÄP, TOÀN TAÏI KHI LAÄP DAÑT, THAÅM ÑÒNH: chöa chi tieát. • Suaát ñaàu tö coøn thaáp, chöa chuaån, • Khoâng tính chi phí laäp DA cho chi phí GPMB. • Tö vaán thieáu taàm nhìn, khoâng chuyeân, oâm vieäc. • “Hoäi ñoàng thaåm ñònh” ñòa phöông hoaït ñoäng yeáu; chöa roõ traùch nhieäm. • QH chöa phuû kín, QH vuøng chöa coù. • Giaù thieát bò, coâng ngheä khoù xaùc ñònh chính xaùc, chöa coù caùch kieåm tra chieát khaáu trong giaù. • Chöa tính chi phí cho TKCS trong DAÑT 15
 16. XI. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ BAÁT CAÄP, TOÀN TAÏI KHI THAÅM ÑÒNH TK – TDT – DT: • Chöa laäp döï toaùn, theo thoâng leä khu vöïc vaø theá giôùi vaø caùch laäp TDT – DT hieän khoâng chính xaùc. • Chöa coù DN rieâng veà QS – traùch nhieäm tö vaán laäp döï toaùn. • Baùo giaù vaät lieäu coøn aån taøng chieát khaáu cao, caû vaät lieäu cô baûn, laãn thieát bò. • Ñôn vò thieát keá quaù an toaøn, hay thieát keá “baùn daáu” trong khi cô cheá cheá taøi tranh luaän trong thaåm tra chöa coù. • Naêng löïc cuûa tö vaán thaåm tra chöa ñöôïc quy ñònh. • Tieâu chuaån TK chöa coù ñaày ñuû. • Vieäc khoâng cho pheùp chæ ñònh nhaø saûn xuaát vaät lieäu, vaät tö vaø thieát bò XD coâng trình, neân khoù duyeät TDT – DT vaø nghieäm thu. • Thieáu nhieàu ñònh möùc cho vaät lieäu môùi, coâng ngheä môùi. • Quy ñònh quaûn lyù TDT – DT coøn quaù cöùng. 16
 17. XII. NHÖÕNG VÍ DUÏ VEÀ “THAÁT THOAÙT – LAÕNG PHÍ” TRONG–ÑT – XD: XII.1. ÑT XD: • 34 nhaø maùy ñöôøng (ñaàu tö sai ñòa ñieåm, quy moâ, coâng ngheä) • Heä thoáng nhaø maùy xi maêng loø ñöùng ñaàu tö sai ñòa ñieåm, quy moâ, coâng ngheä • Ñöôøng Ñoâng Taây – Haàm Thuû Thieâm (QH chaäm) • Haøng loaït chôï 2 taàng (Vaên Thaùnh, Goø Vaáp...) • Ñaàu tö “kheùp kín” (BCVT, caàu, ñöôøng, ñieän, CTN, raùc, caây xanh...) • Quy ñònh thôøi gian thöïc hieän quaù “gaét”, khoâng khaû thi. • Chuû ñaàu tö khoâng raønh thuû tuïc, nghieäp vuï, khoâng ñuû naêng löïc. • Choïn tö vaán khoâng ñuû naêng löïc. 17
 18. XII.2. TK – TDT – DT: • Beä töôïng ÑBP, Hoaøng Quoác Vieät, Khí Ñieän Ñaïm Phuù Myõ, Khí hoøa loûng Dinh Coâ Saigon Coop (Q.7), Tröôøng Taân Phong (Q.7), Tröôøng BC – CKN (Q.7), Huyeän uûy vaø UBND Huyeän Nhaø Beø, Maãu Giaùo Vöôøn Hoàng (Q.2), Beán Xe Mieàn Ñoâng (Bình Thaïnh), Tröôøng Nguyeãn Thò Ñònh (Q.8), Beänh vieän Thò xaõ Long Xuyeân, Beänh vieän Vónh Long (Vaán ñeà neàn ñaát chöa coá keát – loãi tö vaán thieát keá) • Nhaø thi ñaáu Phuù Thoï (Q.11) • Sieâu thò Saøi Goøn (Q.10) • Hôïp ñoàng Ñieàu chænh giaù (Loâ C – Chung cö Phaïm Vieát Chaùnh) • Chung cö 14A Laïc Long Quaân, Q.11 • Beänh vieän Caàn Thô • Chung cö Thanh Taân • Baùo giaù VLXD haøng thaùng • Chaøo giaù thieát bò – Hoùa ñôn, Baùo giaù • Tö vaán khoâng ñuû naêng löïc. 18
 19. XII.3. NGHIEÄM THU, BAÛO HAØNH, BAÛO TRÌ: • Chaát löôïng khoâng ñaït, söûa laïi, vaãn nghieäm thu 100%. • Coâng trình giao thoâng: deã khoâng ñaït chaát löôïng, vaãn ñöôïc nghieäm thu (ñöôøng vaøo caàu, ñoä phaúng cuûa ñöôøng, naép ga, ñoä doác vaø chaát löôïng oáng thoaùt nöôùc...). • Nhaø maùy Couroir (Cuû Chi). • Coâng trình xaây döïng: hoaøn thieän keùm • Chi phí baûo trì: khoù coù ñuû ! • Chôï ñaàu moái Tam Bình. • Naïo veùt (khoái löôïng): ngaäp nöôùc, trieàu cöôøng ! • Luaät Nhaø ôû: taêng thôøi gian baûo haønh chung cö cao taàng. • Ñaáu thaàu chaân goã – vaán ñeà baùn thaàu. • Vaán ñeà “Chöùng nhaän söï phuø hôïp veà CLCTXD” 19
 20. XIII. VAÁN ÑEÀ VEÀ TOÅNG THAÀU: XIII.1. DAÑT BÌNH THÖÔØNG: ∗ Toång thaàu thieát keá ∗ Toång thaàu thi coâng ∗ Toång thaàu thieát keá – thi coâng ∗ Toång thaàu EPC: khuyeán khích ∗ Toång thaàu CKTT: (Turnkey) ∗ Caùc löu yù: Giaùm saùt vaãn laø cuûa CÑT choïn. 20
720392

Tài liệu liên quan


Xem thêm