Laboratory Glass-Blowing, by Bernard D. Bolas

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 221 | FileSize: 1.49 M | File type: PDF
of x

Laboratory Glass-Blowing, by Bernard D. Bolas. The Project Gutenberg EBook of A Handbook of Laboratory Glass-Blowing, by Bernard D. Bolas This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: A Handbook of Laboratory GlassBlowing Author: Bernard D. Bolas Illustrator: Naomi Bolas Release Date: June 24, 2010. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/laboratory-glass-blowinga-by-bernard-d-bolas-r9e2tq.html

Nội dung


TheProjectGutenbergEBookofAHandbook ofLaboratoryGlass-Blowing,by BernardD.Bolas ThiseBookisfortheuseofanyone anywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever.Youmay copyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProject GutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineat www.gutenberg.net Title:AHandbookofLaboratoryGlass-Blowing Author:BernardD.Bolas Illustrator:NaomiBolas ReleaseDate:June24,2010[EBook#32962] Language:English ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOK HANDBOOK--LABORATORYGLASS-BLOWING*** ProducedbyTheOnlineDistributed ProofreadingTeamat http://www.pgdp.net.(Thisfilewas producedfromimages generouslymadeavailablebyTheInternet Archive/American Libraries.) A HANDBOOK OF LABORATORY GLASS-BLOWING To my Friends Eric Reid and Sidney Wilkinson A Handbook of LaboratoryGlass-Blowing BY ... - tailieumienphi.vn 684349

Tài liệu liên quan


Xem thêm