Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu chu trình kiểm toán HTK trong kiểm toán tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 37 | Page: 78 | FileSize: 0.93 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu chu trình kiểm toán HTK trong kiểm toán tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đề tài tìm hiểu thực tế chu trình kiểm toán khoản mục HTK tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC áp dụng khi đi kiểm toán thực tế tại doanh nghiệp. Dẫn chứng kiểm toán thực tế tại công ty XYZ. Từ đó rút ra được những ưu nhược điểm và đưa ra kiểm toán thực tế tại công ty XYZ. Từ đó rút ra được những ưu nhược điểm và đưa ra HTK tại AAC.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-tim-hieu-chu-trinh-kiem-toan-htk-trong-kiem-toan-tai-chinh--2jiauq.html

Nội dung


Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

́H

U

Ế

-----  -----KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

H

TÌM HIỂU CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

IN

TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:

Võ Thị Thuyết

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

Lớp: K46B KTKT
Niên khóa: 2012 - 2016

Huế, tháng 05 năm 2016
SVTH: Võ Thị Thuyết

i

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

Lời Cảm Ơn

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Để hoàn thành tốt bài khóa luận này, em đã nhận được rất nhiều sự
giúp đỡ từ Quý thầy cô, các anh chị và tất cả các bạn.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý thầy cô
giáo trường Đại học Kinh Tế Huế nói chung và các thầy cô giáo trong
khoa Kế toán – Kiểm toán nói riêng đã tận tình giảng dạy và cung cấp cho
em những kiến thức trong những năm học vừa qua để làm cơ sở nền tảng
cho em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Trong đó, giảng viên Phạm Thị
Bích Ngọc là người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình để giúp em hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình
đối với những tâm huyết mà cô đã dành cho em.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến ban
lãnh đạo công ty và toàn thể các anh chị kiểm toán viên của công ty TNHH
Kiểm toán và Kế toán AAC tại thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ, tạo mọi
điều kiện để em tiếp xúc với thực tế quá trình kiểm toán cũng như cung cấp
cho em rất nhiều kiến thức, tài liệu và nhiệt tình hướng dẫn để em có
những nhận thức đúng đắn trong quá trình hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè đã nhiệt tình
giúp đỡ động viên em trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận.
Do điều kiện hạn chế về thời gian cũng như về mặt kiến thức nên
khóa luận không thể tránh khỏi những hạn chế sai sót. Chính vì vậy, em rất
mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy cô để khóa
luận được hoàn thiện hơn cũng như có thể rút ra được kinh nghiệm quý
báu cho bản thân.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Võ Thị Thuyết

SVTH: Võ Thị Thuyết

i

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Hàng tồn kho

KTV:

Kiểm toán viên

VACPA:

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

CPSXC:

Chi phí sản xuất chung

VSA:

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam

BCTC :

Báo cáo tài chính

TNHH :

Trách nhiệm hữu hạn

HTKSNB:

Hệ thống Kiểm soát nội bộ

TSCĐ:

Tài sản cố định

CP:

Chi phí

K

IN

H́H

U

Ế

HTK:

Nhập – Xuất – Tồn

̣C

N – X – T:

Giá vốn hàng bán

Đ
A

̣I H

O

GVHB:

SVTH: Võ Thị Thuyết

ii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thử nghiệm chi tiết và mục tiêu kiểm toán ..................................................18
Bảng 2.2. Hướng dẫn của VACPA đối với việc tính toán mức trọng yếu ....................41
Bảng 2.3. Đánh giá của KTV về rủi ro kiểm soát .........................................................41
Bảng 2.4. Mẫu D510 – Thực hiện thủ tục phân tích .....................................................44

U

Ế

Bảng 2.5. Mẫu D540 – Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng.......................................46

́H

Bảng 2.6. Mẫu D541 – So sánh cơ cấu chi phí qua các năm ........................................47
Bảng 2.7. Mẫu D541 - Phân tích cơ cấu chi phí sản xuất chung...................................48Bảng 2.8. Mẫu D542 – Chứng kiến kiểm kê HTK tại XYZ ........................................51
Bảng 2.9. Mẫu D543 - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết HTK ..................................52

H

Bảng 2.10. Mẫu D545 – Kiểm tra các nghiệp vụ nhập kho ..........................................53

IN

Bảng 2.11. Mẫu D546 - Kiểm tra phương pháp tính giá hàng xuất kho .......................54

K

Bảng 2.12. Mẫu D548 - Kiểm tra việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. ......55
Bảng 2.13. Mẫu D549 – Kiểm tra cut off......................................................................56

̣C

Bảng 2.14. Mẫu D550 – Kiểm tra áp dụng tỷ giá .........................................................57

Đ
A

̣I H

O

Bảng 2.15. Kết luận .......................................................................................................58

SVTH: Võ Thị Thuyết

iii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Phạm Thị Bích Ngọc

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC..28

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Sơ đồ 2.2. Chu trình kiểm toán......................................................................................33

SVTH: Võ Thị Thuyết

iv

1061856

Tài liệu liên quan


Xem thêm