Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 93 | FileSize: 1.29 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bằng chứng kiểm toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, tìm hiểu thực trạng công tác thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty AAC, đánh giá và đề xuất một số giải pháp đối với công tác thu thập bằng chứng kiểm toán của công ty AAC.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-thu-thap-bang-c-daiauq.html

Nội dung


UĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

H

TẾ

-H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

G

ĐIHC

K

IN

THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC THU THAÄP
BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN TRONG QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY TNHH
KIEÅM TOAÙN VAØ KEÁ TOAÙN AAC

Giáo viên hướng dẫn:

Đinh Thị Hiếu Hiền

Th.S. Lê Ngọc Mỹ Hằng

Ư


N

Sinh viên thực hiện:

TR

Lớp: K43A Kế toán Kiểm toán
Niên khóa: 2009 - 2013

Huế, tháng 5 năm 2013

-H

ULời Cảm Ơn
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu

TẾ

tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc

H

nhất tới cô giáo hướng dẫn: Thạc sĩ Lê Ngọc Mỹ Hằng

K

cứu và thực hiện đề tài.

IN

đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên

C

Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trongkhoa

IH

Kế toán – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Huế, đãtrang bị cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý

Đ

giá trong quá trình học tập tại trường và nhiệt tình giúp

Ư


N

G

đỡ em thực hiện đề tài này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo,

TR

phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính 4, cán bộ công nhân
viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán
AAC đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để
em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian
có hạn, trình độ, kỹ năng của bản thân còn nhiều hạn
chế nên chắc chắn khóa luận tốt nghiệp này của em
không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Em rất

Umong nhận được sự chỉ bảo, bổ sung thêm của thầy

-H

cô.

TẾ

Em xin chân thành cảm ơn!

H

Huế, tháng 5 năm 2013

IN

Sinh viên

TR

Ư


N

G

ĐIHC

K

Đinh Thị Hiếu Hiền

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................ii
MỤC LỤC............................................................................................................iiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...........................................................................vii

U

DANH MỤC SƠ ĐỒ .........................................................................................viii

-H

DANH MỤC BẢNG............................................................................................ ix
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1

TẾ

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................. 1

H

2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 1

IN

3. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 2
4. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................ 2

K

5. Phương pháp nghiên cứu................................................................................ 2C

6. Tóm tắt các nghiên cứu trước ........................................................................ 2

IH

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................... 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀCÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN............ 4

Đ

1.1. Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính ................................................. 4

G

1.1.1. Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính ................................................ 4

Ư


N

1.1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính ................................................... 4
1.1.3. Vai trò kiểm toán báo cáo tài chính ...................................................... 5

TR

1.1.4. Khái quát về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ............................. 5

1.2. Lý thuyết về bằng chứng kiểm toán............................................................ 6
1.2.1. Khái niệm bằng chứng kiểm toán ......................................................... 6
1.2.2. Vai trò của bằng chứng kiểm toán ........................................................ 7
1.2.3. Phân loại bằng chứng kiểm toán........................................................... 8
1.2.3.1. Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn gốc của bằng chứng 8
1.2.3.2. Phân loại bằng chứng kiểm toán theo hình thức của bằng chứng .. 8

SVTH: Đinh Thị Hiếu Hiền – K43A Kiểm toán

iii

Khóa luận tốt nghiệp

1.2.4. Yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán ................................................ 9
1.3. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.................................... 11
1.3.1. Kiểm tra vật chất (kiểm kê) ................................................................ 11
1.3.2. Lấy xác nhận ....................................................................................... 111.3.3. Xác minh tài liệu................................................................................. 13

U

1.3.4. Quan sát............................................................................................... 14

-H

1.3.5. Phỏng vấn............................................................................................ 14
1.3.6. Tính toán ............................................................................................. 15

TẾ

1.3.7. Phân tích.............................................................................................. 16
1.4. Bằng chứng kiểm toán đặc biệt................................................................. 17

IN

H

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THẬP BẰNG CHỨNG
KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

K

TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC ............................ 19

C

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC..................... 19

IH2.1.1. Lịch sử hình thành............................................................................... 19
2.1.2. Mục tiêu hoạt động và các dịch vụ mà công ty cung cấp................... 202.1.3. Cơ cấu tổ chức .................................................................................... 22

Đ

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức phòng ban tại AAC.............................................. 22

G

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức tại các phòng kiểm toán....................................... 23

N

2.1.4. Khái quát quy trình kiểm toán BCTC tại AAC .................................. 25

Ư


2.1.5. Tổ chức hồ sơ kiểm toán và giấy làm việc tại AAC........................... 26

TR

2.1.5.1. Hồ sơ kiểm toán tại AAC ............................................................. 26
2.1.5.2. Tổ chức giấy làm việc tại AAC .................................................... 27

2.2. Công tác thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo
cáo tài chính tại công ty AAC.......................................................................... 28
2.2.1. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm
toán................................................................................................................ 30
2.2.1.1. Tìm hiểu khách hàng .................................................................... 30

SVTH: Đinh Thị Hiếu Hiền – K43A Kiểm toán

iv

1061507

Tài liệu liên quan


Xem thêm