Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - Nguyễn Văn Chiến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 76 | FileSize: 0.99 M | File type: DOC
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - Nguyễn Văn Chiến. Chương 1 một số vấn đề lý luận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chương 2 pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chương 3 một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là những nội dung chính trong 3 chương của khóa luận tốt nghiệp Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuc-trang-ap-dung-phap-luat-ve-boi-thuonga-ho-troa-tai-din-lbt8tq.html

Nội dung


Khóa luận tốt nghiệp Môn Luật đất đai TinCanBan.Com Giải thích từ ngữ GPMB: giải phóng mặt bằng XHCN: Xã hội chủ nghĩa SDĐ: Sử dụng đất KT: Kinh tế SX­KD: Sản xuất ­ doanh UBND: Ủy ban nhân dân NN: Nhà nước BT: Bồi thường QH, KHSDĐ: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất HT: Hỗ trợ LĐĐ: Luật đất đai TĐC: Tái định cư BQL: Ban quản lý HTX: Hợp tỏc xó GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HT&TĐC: Hỗ trợ và tái định cư CNH: Công nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa TN,MT&NĐ: Tài nguyên, môi trường, nhà đất HTKT: Hỗ trợ kinh tế Nguyễn Văn Chiến KT31H 025 Khóa luận tốt nghiệp Môn Luật đất đai TinCanBan.Com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................3 NỘI DUNG................................................................................................................................7 Chương 1..........................................................................................................................................7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT..........................................................................................................7 1.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất..........................................7 1.1.1. Quan niệm về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;.................................7 1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...........10 1.2. Cơ sở của việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.................11 1.3. Khái quát lịch sử hình thành các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...................................................................................................................................................................14 1.3.1. Giai đoạn trước năm 1993..............................................................................................................14 1.3.2. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay......................................................................................................15 1.4. Thực tiễn pháp lý về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam........................................................................................................17 1.4.1. Thực tiễn pháp lý về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Trung Quốc...........................................................................................................................................................17 1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.........................................................................................20 Chương 2........................................................................................................................................21 2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội....................................................................................................................................21 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà Nội.......................................................21 2.1.2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...................................................22 2.2. Các nguyên tắc chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003............................................................................................................................23 2.2.1. Về phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất...........................23 2.2.2. Nguyên tắc chung về chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư....................................................25 2.3. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về đất................................................................................................26 2.3.1. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về đất...........................................................................................26 2.3.2. Điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ về đất.............................................................................28 2.3.3. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại......................................................38 2.3.4. Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân........................................................43 2.3.5. Về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của tổ chức......................................................................47 2.4. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ về tài sản...........................................................................................47 2.4.1. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về tài sản.....................................................................................47 2.4.2. Bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất.............................................................48 2.4.3. Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả, công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đền, chùa, am miếu...........................................................................................................................................................50 2.4.4. Về bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi.......................................................................51 2.5. Về các chính sách hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống, ổn định SX, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người bị thu hồi đất.................................................................................................................55 2.5.1. Hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống, ổn định SX..........................................................................55 2.5.2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm.......................................................................................55 2.6. Pháp luật về TĐC cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.....................................................57 Nguyễn Văn Chiến KT31H 025 Khóa luận tốt nghiệp Môn Luật đất đai TinCanBan.Com 2.6.1. Các nguyên tắc bố trí TĐC cho người bị thu hồi đất....................................................................57 2.6.2. Thực tế áp dụng các quy định về TĐC cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở trên địa bàn TP Hà Nội...........................................................................................................................................59 Chương 3..........................................................................................................................................1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRấN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI.....................................................................................................................................1 3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên cơ sở đánh giá thực trạng áp dụng tại Hà Nội...............................................................................................1 3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên cơ sở đánh giá thực trạng áp dụng tại Hà Nội....................................................................................................2 3.2.1. Xác định và giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và người hưởng lợi từ việc thu hồi đất trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất................................................................................................................................................................2 3.2.2. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về khung giá đất cho phù hợp với thực tế, theo đúng cơ chế thị trường..............................................................................................................................................4 3.2.3. Xác lập cơ chế pháp lý cho doanh nghiệp dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoạt động ......................................................................................................................................................................5 LỜI KẾT....................................................................................................................................6 PHỤ LỤC..................................................................................................................................8 Bảng tổng hợp tình hình thực hiện các dự án có liên quan đến giải phóng mặt bằng từ năm 2005 đến năm 2009..................................................................................................................8 Tổng hợp kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2009..........................10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................13 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Với những lợi thế của Nguyễn Văn Chiến KT31H 025 Khóa luận tốt nghiệp Môn Luật đất đai TinCanBan.Com một thủ đô có bề dày lịch sử 1.000 năm tuổi, Hà Nội đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ. Hàng ngàn dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội với kế hoạch dự kiến thu hồi hàng vạn héc ta đất canh tác ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ gia đình nông dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề, bố trí công ăn việc làm mới cho người nông dân bị mất đất sản xuất đang là những thách thức không nhỏ cho các cấp Uỷ Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Thực tế giải quyết vấn đề này cho thấy đây là công việc khó khăn, phức tạp nảy sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện kéo dài và dễ phát sinh thành những điểm nóng gây mất ổn định về chính trị. Nhận thức sâu sắc được những khó khăn, thách thức của công tác bồi thường, GPMB, Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của thủ đô. Tuy nhiên trong điều kiện Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và triển khai nhiều dự án lớn để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long ­ Hà Nội và phát triển Hà Nội trở thành một thủ đô hiện đại, văn minh của một đất nước có dân số 100 triệu dân trong tương lai không xa thì việc thực thi pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thủ đô vẫn còn bộc lộ nhiều thiếu xót, khiếm khuyết cần được nghiên cứu để chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với chính quyền thành phố Hà Nội những giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thủ đô văn minh, giàu đẹp đáp ứng với lòng tin yêu của đồng bào cả nước và ban bè quốc tế. Với những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu nhằm đạt được những mục đích cơ bản sau đây: ­ Tập hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là các quy định về bồi thường, GPMB); ­ Tìm hiểu những đặc điểm và nội dung cơ bản của mảng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nguyễn Văn Chiến KT31H 025 Khóa luận tốt nghiệp Môn Luật đất đai TinCanBan.Com ­ Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của thủ đô Hà Nội; ­ Chỉ ra những thành công và những tồn tại, khiếm khuyết và nguyên nhân của những hạn chế của việc áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; ­ Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cũng như đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đây là một đề tài có nội dung nghiên cứu rộng, phức tạp và giải quyết nhiều yêu cầu trờn cỏc khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm lý, tập quán truyền thống v.v. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một bản khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, tác giả giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu ở những nội dung cụ thể sau đây: ­ Nghiên cứu các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được đề cập trong Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ­ Nghiên cứu các quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhằm tổ chức triển khai pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; ­ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; ­ Nghiên cứu quan điểm, chủ trương, đường lối, chinh sách của Đảng và Nhà nước ta về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ­ Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội v.v; 4. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các yêu cầu mà đề tài đặt ra, trong quá trình nghiên cứu khóa luận đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Nguyễn Văn Chiến KT31H 025 ... - tailieumienphi.vn 982495

Tài liệu liên quan


Xem thêm