Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 84 | Page: 124 | FileSize: 4.35 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán hàng tồn kho; tìm hiểu và đánh giá thực trạng kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-quy-trinh-kiem-toan-hang-ton-kho-tai-cong-ty-tnhh-kiem-toan-pjiauq.html

Nội dung


ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

tế
H
uế

------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ại
họ
cK
in
h

ĐỀ TÀI:

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI

Đ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Sinh viên thực hiện:

Giảng viên hướng dẫn:

Võ Minh

Th.S Nguyễn Quang Huy

Lớp: K44B – Kiểm toán
Khóa học: 2010 – 2014
Huế, tháng 05 năm 2014

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Quang
Huy

Lời đầu tiên, Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Ban Giám Hiệu khoa Kế toán- Tài
chính- Trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp em trang bị kiến thức, tạo môi trường
thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận này.
Với lòng kính trọng và biết ơn, Em xin được bày tỏ lời cảm ơn đến Giáo viên
hướng dẫn Thạc Sĩ Nguyễn Quang Huy trong suốt thời gian vừa qua đã không quản
ngại khó khăn và đã nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ để Em có thể hoàn thành tốt bài khóa

tế
H
uế

luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các cán bộ nhân viên Công ty
TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đặc biệt là Anh Trần Dương Nghĩa, Anh Nguyễn
Hữu Hòa, Anh Trà Thanh Huy Bảo, Chị Trần Thị Minh Mẫn và các Anh, các Chị

ại
họ
cK
in
h

trong phòng kiểm toán báo cáo tài chính 2 là những người đã trực tiếp hướng dẫn,
chỉ bảo và đã cho Em nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại
công ty.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bạn bè, người thân, gia đình
những người đã luôn bên cạnh Em, cổ vũ tinh thần lớn lao và đã ủng hộ Em trong suốt
thời gian qua.

Đ

Em xin chân thành cảm ơn !

Sinh viên thực hiện
Võ Minh

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy

Mục lục
Lời cảm ơn
Mục lục ............................................................................................................................... i
Danh mục hình - bảng biểu............................................................................................ iv
Danh mục sơ đồ ............................................................................................................... vi
Danh mục các từ viết tắt ................................................................................................vii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1
1.1 Lý do chọn đề tài...................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 2

tế
H
uế

1.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 2
1.5 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2

ại
họ
cK
in
h

1.6 Kết cấu đề tài ............................................................................................................ 2
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................ 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO..................... 4
1.1 Tổng quan chung về Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính .............................................. 4
1.1.1 Khái niệm về Kiểm Toán BCTC ........................................................................ 4
1.1.2 Mục tiêu Kiểm Toán BCTC ................................................................................ 4
1.1.3 Vai trò của Kiểm Toán BCTC ............................................................................ 4

Đ

1.2 Khát quát chung về hàng tồn kho ............................................................................. 6
1.2.1 Khái niệm về hàng tồn kho ................................................................................. 6
1.2.2 Phân loại hàng tồn kho ........................................................................................ 6
1.2.3 Đặc điểm của HTK ............................................................................................. 6
1.2.4 Các chức năng của hàng tồn kho ........................................................................ 7
1.2.5 Quy trình vận động của HTK.............................................................................. 7
1.2.6 Xác định giá trị hàng tồn kho .............................................................................. 9
1.3 Khoản mục HTK với vấn đề kiểm toán .................................................................. 10
1.3.1 Khái niệm về kiểm toán hàng tồn kho .............................................................. 10
1.4 Tầm quan trọng của kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC ................... 11
SVTH: Võ Minh - Lớp K44B-Kiểm toán

Trang i

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy

1.5 Mục tiêu kiểm toán ................................................................................................. 11
1.6 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho .......................................................................... 11
1.6.1 Chuẩn bị kiểm toán HTK .................................................................................. 12
1.6.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán .......................................................................... 15
1.6.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán ....................................................................... 20
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC ............................................................... 21
2.1 Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán hàng tồn kho do Công ty TNHH Kiểm
toán và Kế toán AAC thực hiện .................................................................................... 21
2.1.1 Giới thiệu khái quát về AAC ............................................................................ 21

tế
H
uế

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển........................................................................ 21
2.1.3 Cơ cấu tổ chức................................................................................................... 22
2.1.4 Các loại dịch vụ chuyên ngành ......................................................................... 24
2.1.5 Phương châm hoạt động.................................................................................... 24

ại
họ
cK
in
h

2.1.6 Kết quả hoạt động của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong thời
gian qua ....................................................................................................................... 24
2.2 Quy trình kiểm toán BCTC của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ....... 25
2.3 Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm
toán và Kế toán AAC thực hiện .................................................................................... 26
2.3.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán ........................................................................... 26

Đ

2.3.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán .......................................................................... 31
2.3.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán ....................................................................... 40
2.4 Thực trạng quy trình kiểm toán hàng tồn kho đối với công ty cổ phần Nhựa ABC
(công ty sản xuất kinh doanh ABC) do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
thực hiện ........................................................................................................................ 45
2.4.1 Giới thiệu về khách hàng ABC ......................................................................... 45
2.4.2 Áp dụng quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại khách hàng ABC ..................... 46
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO DO CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN ....................................... 73
SVTH: Võ Minh - Lớp K44B-Kiểm toán

Trang ii

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy

3.1 Đánh giá về quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC ....................................................................................................................... 73
3.1.1 Ưu điểm............................................................................................................. 73
3.1.2 Một số tồn tại .................................................................................................... 76
3.1.3 Các vấn đề khác ................................................................................................ 79
3.2 Một số biện pháp và hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty
TNHH Kiểm toán và kế toán AAC ............................................................................... 79
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 87
1.1 Kết luận................................................................................................................... 87
1.2 Kiến nghị ................................................................................................................ 89

tế
H
uế

1.2.1Hướng nghiên cứu đề tài trong tương lai .............................................................. 89
Danh mục tài liệu tham khảo ........................................................................................ 90

Đ

ại
họ
cK
in
h

Phụ lục

SVTH: Võ Minh - Lớp K44B-Kiểm toán

Trang iii

1061843

Tài liệu liên quan


Xem thêm