Xem mẫu

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .......................................................................... 5<br /> DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………….6<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………7<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 8<br /> CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT<br /> NAM - CHI NHÁNH HUYỆN MỸ HÀO........................................................ 11<br /> 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng. ...................................... 11<br /> 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng. .......................................................... 12<br /> 1.2.1. Huy động vốn ............................................................................................ 12<br /> 1.2.2. Cho vay, đầu tư…………………………………………………………..12<br /> 1.2.3. Các hoạt động khác: .................................................................................. 13<br /> 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng............................................ 13<br /> 1.3.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý ................................................... 13<br /> 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban:............................................... 13<br /> 1.3.2.1. Ban giám đốc………………………………………………………..…13<br /> 1.3.2.2. Phòng kế toán………………………………………………………….14<br /> 1.3.2.3. Tổ kiểm tra nội bộ……………………………………………………..14<br /> 1.3.2.4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ…………………………………….14<br /> 1.3.2.5. Phòng giao dịch………………………………….…………………….16<br /> 1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ 2012 - 2014……………..16<br /> CHƯƠNG II: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................. 18<br /> 2.1. Cơ sở lý luận về huy động vốn..................................................................... 18<br /> 2.1.1. Khái niệm huy động vốn. .......................................................................... 18<br /> 2.1.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn: ........................................................ 18<br /> 2.1.2.1. Đối với khách hàng…………………………………………………….18<br /> 2.1.2.2. Đối với nền kinh tế…………………………………………………….18<br /> 2.1.2.3. Đối với NHTM………………………………………………………...18<br /> SVTH: Hoàng Võ Bình Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lớp 46CN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc<br /> <br /> 2.1.3. Nguồn vốn huy động của NHTM. ............................................................ 18<br /> 2.1.3.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi………………………………….19<br /> 2.1.3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá…………………….20<br /> 2.1.3.3. Các hình thức huy động vốn khác. ......................................................... 21<br /> 2.1.4. Những rủi ro thường gặp trong huy động vốn…………………………...21<br /> 2.2. Cơ sở lý luận về tín dụng NHTM. ............................................................... 22<br /> 2.2.1. Khái niệm tín dụng NHTM……………………………………………...22<br /> 2.2.2. Chức năng của tín dụng………………………………………………….22<br /> 2.2.2.1. Chức năng phân phối lại tài nguyên…………………………………...22<br /> 2.2.2.2. Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất……….23<br /> 2.2.3. Phân loại tín dụng………………………………………………………..23<br /> 2.2.4. Khái quát về tín dụng ngắn, trung, dài hạn………………………………24<br /> 2.2.4.1. Nguyên tắc cho vay……………………………………………………24<br /> 2.2.4.2. Điều kiện cho vay……………………………………………………...25<br /> 2.2.4.3. Đối tượng cho vay……………………………………………………..25<br /> 2.2.4.4. Thời hạn cho vay………………………………………………………26<br /> 2.2.4.5. Lãi suất cho vay………………………………………………………..26<br /> 2.2.4.6. Các phương thức cho vay……………………………………………...26<br /> 2.2.5. Qui trình cho vay………………………………………………………...27<br /> 2.3. Phương pháp phân tích: ................................................................................ 29<br /> CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG<br /> VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH<br /> HUYỆN MỸ HÀO GIAI ĐOẠN 2012 – 2014………………………………...31<br /> 3.1. Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 31<br /> 3.1.1. Quy mô huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. ............................................. 31<br /> 3.1.2. Các hình thức huy động vốn của của Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 39<br /> SVTH: Hoàng Võ Bình Minh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lớp 46CN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc<br /> <br /> 3.1.2.1. Tiền gửi tiết kiệm……………………………………………………...42<br /> 3.1.2.2. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế……………………………………….45<br /> 3.1.2.3. Tiền gửi của kho bạc…………………………………………………..46<br /> 3.1.2.4. Phát hành giấy tờ có giá……………………………………………….46<br /> 3.2. Khái quát tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014. .................................. 47<br /> 3.2.1. Doanh số cho vay. ..................................................................................... 53<br /> 3.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng……………………………...55<br /> 3.2.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế…………………………….56<br /> 3.2.2. Doanh số thu nợ. ....................................................................................... 59<br /> 3.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng……………………………….60<br /> 3.2.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế……………………………...61<br /> 3.2.3. Tình hình dư nợ. ........................................................................................ 63<br /> 3.2.3.1. Dư nợ theo thời hạn tín dụng…………………………………………..64<br /> 3.2.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế………………………………………...65<br /> 3.2.4. Tình hình nợ quá hạn. ............................................................................... 67<br /> 3.2.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng…………………………………….68<br /> 3.2.4.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế…………………………………..69<br /> 3.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào qua các chỉ số. ............................................... 71<br /> 3.2.5.1. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động………………………………………...71<br /> 3.2.5.2. Vòng quay vốn tín dụng (Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân)…….72<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại<br /> Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào. .......... 73<br /> 3.3.1. Tăng cường huy động vốn ........................................................................ 73<br /> 3.3.1.1. Chủ động đa dạng hóa các hình thức huy động vốn …………………..72<br /> 3.3.1.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ…………………………………………..74<br /> 3.3.2. Tăng nhanh doanh số cho vay ................................................................... 76<br /> CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ ...................................................... 78<br /> SVTH: Hoàng Võ Bình Minh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lớp 46CN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc<br /> <br /> 4.1. Kết luận ........................................................................................................ 78<br /> 4.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 79<br /> 4.2.1. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ<br /> Hào. ..................................................................................................................... 79<br /> 4.2.2. Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam. ........................................... 79<br /> <br /> SVTH: Hoàng Võ Bình Minh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lớp 46CN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Thị Thúy Ngọc<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam – Chi nhánh huyện Mỹ Hào<br /> Sơ đồ 2.1: Quy trình xét duyệt cho vay đối với một khách hàng tại Ngân hàng<br /> TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào.<br /> Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam<br /> Chi nhánh huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 - 2014<br /> Biểu đồ 3.2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> Biểu đồ 3.3: Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương<br /> Việt Nam - Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> Biểu đồ 3.5: Doanh số thu nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi<br /> nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> Biểu đồ 3.6: Tình hình dư nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> Biểu đồ 3.7: Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh Huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2014.<br /> <br /> SVTH: Hoàng Võ Bình Minh<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lớp 46CN<br /> <br />